نویسنده = حسن جعفری
ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 259-275

حسن جعفری؛ محمد طاهرخانی؛ خدیجه رضایی


پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 97-116

حسن جعفری؛ هژیر محمدی