نویسنده = محمد مهدی حسین زاده
ارزیابی ناپایداری کانال رودخانه بیدواز اسفراین با استفاده از مدل جانسون

دوره 9، شماره 3، دی 1399، صفحه 34-49

10.22034/gmpj.2020.122212

تکتم یزدانی؛ شهرام بهرامی؛ دکتر محمد مهدی حسین زاده


نرخ جابجایی عرضی کانال در امتداد رودخانه لاویج رود بر پایه سن سنجی درختان حاشیه رودخانه –چمستان، مازندران

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 44-59

10.22034/gmpj.2020.118224

طاهر ولی پور؛ دکتر محمد مهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی؛ سعیده متش بیرانوند


تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن)

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 1-17

حسن صدوق؛ محمد مهدی حسین زاده؛ خلیل رضایی؛ ایرج رحمانی؛ سمیرا چزغه