نویسنده = سید مرتضی موسوی
بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

دوره 9، شماره 1، تیر 1399، صفحه 117-133

10.22034/gmpj.2020.109538

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 122-137

مریم عزتی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی