نویسنده = سیدرضا حسین زاده
ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش

دوره 11، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 22-38

10.22034/gmpj.2022.307260.1305

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 88-102

10.22034/gmpj.2022.334069.1340

ملیحه باتجربه؛ سید رضا حسین زاده؛ ندا محسنی؛ امیر لکزیان


مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-22

علی قربانی شورستان؛ سیدرضا حسین زاده؛ علیرضا کریمی؛ مهناز جهادی طرقی


تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 99-115

ملیحه باتجربه؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده


بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-19

مریم قاسم نژاد؛ سیدرضا حسین زاده؛ کامبیز پورطهماسبی؛ محمد شریفی کیا


مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد