کلیدواژه‌ها = لندفرم
بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 220-253

10.22034/gmpj.2022.350895.1366

جعفر گنجعلی؛ امیرحسین حلبیان؛ امیر کرم؛ شیلا حجه فروش نیا


بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 52-69

مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر رضایی؛ انور مرادی


ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان