کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
ارزیابی نقش نوع داده های ورودی بر دقت نقشه خطر بهمن برفی با رویکرد داده محور آنتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22034/gmpj.2023.382639.1409

امید کاوسی؛ علی اکبر نظری سامانی


شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد


ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 44-62

فریبا اسفندیاری؛ مهدی عالی جهان؛ مسعود رحیمی


کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-94

امیر کرم؛ آیلا قلی زاده؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ حمیده افشارمنش