کلیدواژه‌ها = هویت مکانی
هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد

دوره 10، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-15

10.22034/gmpj.2021.259820.1232

سمیه شهری؛ امیر کرم؛ محمدحسین رامشت؛ محمدرضا اولیا


پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری

دوره 9، شماره 1، تیر 1399، صفحه 156-171

10.22034/gmpj.2020.109540

لیلا سلگی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ عبرت محمدیان


هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 56-71

محمدحسین رامشت؛ طیبه محمودی؛ مژگان انتظاری؛ عباسعلی ولی؛ علی ربانی