کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 119-133

ابوالفضل مختاری اصل؛ مریم رنجبریان شادباد