کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 103-119

شهرام روستائی؛ اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی؛ احمد نجفی ایگدیر


ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 119-133

ابوالفضل مختاری اصل؛ مریم رنجبریان شادباد