کلیدواژه‌ها = سله
پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه)

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 176-189

مهران مقصودی؛ ابوطالب محمدی؛ زهرا خانبابائی؛ صدیقه محبوبی؛ مهدی بهاروند؛ عبدالحسین حاجی زاده