کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش

دوره 11، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 22-38

10.22034/gmpj.2022.307260.1305

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 172-191

10.22034/gmpj.2021.255130.1221

عبدالمجید احمدی؛ عبدالکریم ویسی


پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 75-95

10.22034/gmpj.2021.248268.1211

سمیه عمادالدین؛ واله طاهری؛ مسعود محمد قاسمی؛ زهرا نظری گزیک


تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان


شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد