کلیدواژه‌ها = مورفومتری
ارزیابی مورفومتری شبکه زهکشی حوضه آبخیز جنوب غرب ایلام و ارتباط آن با تکتونیک

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/gmpj.2023.412978.1453

منیژه یادگاری؛ امجد ملکی؛ شهرام بهرامی؛ رضا علی پور


نقش پارامترهای ژئومورفیک مخروط افکنه ها بر تغییرات آب زیرزمینی ( محدوده مطالعاتی: شرق و مرکز استان گیلان)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/gmpj.2024.425068.1464

علی رجبی اسلامی؛ منیژه قهرودی تالی؛ علیرضا صالحی پور میلانی


مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 53-69

سینا صلحی؛ عبداله سیف


بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 133-145

مرضیه مکرم؛ علیرضا محمودی


گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی


مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان)

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 145-156

نرجس سالاری؛ علیرضا تقیان؛ عباسعلی ولی


بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 129-140

رسول ایمانی؛ مهدی عبدالهی؛ عباسعلی ولی؛ علی آلبوعلی