کلیدواژه‌ها = مورفومتری
تعداد مقالات: 16
1. ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق‌ها در سطح مخروط‌افکنه‌های جنوبی البرز شرقی (گرمسار- سید آباد)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 203-226

10.22034/gmpj.2020.157642.0

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


7. مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 53-69

سینا صلحی؛ عبداله سیف


8. بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 133-145

مرضیه مکرم؛ علیرضا محمودی


9. گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی


15. مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان)

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 145-156

نرجس سالاری؛ علیرضا تقیان؛ عباسعلی ولی


16. بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-140

رسول ایمانی؛ مهدی عبدالهی؛ عباسعلی ولی؛ علی آلبوعلی