کلیدواژه‌ها = تکتونیک
بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

دوره 9، شماره 1، تیر 1399، صفحه 117-133

10.22034/gmpj.2020.109538

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 165-182

علی مهرابی نژاد؛ محسن پورخسروانی؛ امیر تکین محبی


تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 104-117

مهران مقصودی؛ اصغر نویدفر؛ محمد قنبری؛ علی رضایی


مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 104-123

محمدرضا ثروتی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ مریم ده بزرگی؛ نورالله نیک پور


تأثیر تکتونیک بر لندفرم‎های کواترنری درۀ طالقان

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 19-42

فائزه آفریده؛ اکرم اسدی