کلیدواژه‌ها = مخروط افکنه
نقش پارامترهای ژئومورفیک مخروط افکنه ها بر تغییرات آب زیرزمینی ( محدوده مطالعاتی: شرق و مرکز استان گیلان)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/gmpj.2024.425068.1464

علی رجبی اسلامی؛ منیژه قهرودی تالی؛ علیرضا صالحی پور میلانی


تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن)

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 1-17

حسن صدوق؛ محمد مهدی حسین زاده؛ خلیل رضایی؛ ایرج رحمانی؛ سمیرا چزغه