کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/gmpj.2023.406147.1445

صیاد اصغری؛ احسان قلعه؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ بتول زینالی


اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 95-113

منصور جعفربیگلو؛ سیدموسی حسینی؛ سمانه ریاحی