کلیدواژه‌ها = فرکتال
ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-168

10.22034/gmpj.2021.131020

ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ مجتبی یمانی؛ پریسا پیرانی


بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 130-141

هیوا علمی زاده؛ امید ماه پیکر؛ مریم سعادتمند