کلیدواژه‌ها = مورفولوژی رودخانه
ارزیابی ارتباط عوامل مؤثر بر ضریب زبری مانینگ و سرعت برآوردی جریان‌آب در رودخانه قره‌سو، اردبیل

دوره 12، شماره 1، تیر 1402، صفحه 59-72

10.22034/gmpj.2022.197570.1081

فریبا اسفندیاری درآباد؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ احمد عبیات؛ احمد ناصری


ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 1-16

شهرام روستائی؛ علی محمد خورشید دوست؛ سمیه خالقی