کلیدواژه‌ها = دریای خزر
بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 114-127

سمیه عمادالدین؛ منصور جعفربیگلو؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی


نوسانات دریای خزر و تا ثیر آن بر سواحل جنوب شرقی آن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 33-44

عطا اله عبدالهی کاکرودی


شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان)

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-18

همت اله رورده؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه اعتمادی؛ ساره ولی خانی