دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141061

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سیدرضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.363452.1380

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.368266.1386

شهرام روستایی؛ هدیه شیرزادی؛ سیداسدالله حجازی


بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.396544.1434

زینب بیاتی صداقت؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.401286.1441

عاطفه حصارکی زاد؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی


شناسایی و ارزیابی میراث رمینی مناطق بیابانی باهدف توسعه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: مناطق بیابانی سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/gmpj.2023.380768.1444

مجتبی منصوری ارمکی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


پیش‌بینی واکنش‌های هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگان رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/gmpj.2023.399905.1439

فریبا پاکنژاد؛ عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی


برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/gmpj.2023.406147.1445

صیاد اصغری؛ احسان قلعه؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ بتول زینالی


ارزیابی مورفومتری شبکه زهکشی حوضه آبخیز جنوب غرب ایلام و ارتباط آن با تکتونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

10.22034/gmpj.2023.412978.1453

منیژه یادگاری؛ امجد ملکی؛ شهرام بهرامی؛ رضا علی پور


ارزیابی پتانسیل خطر وقوع سیلاب با استفاده از روش تحلیل آماری دو متغیره (مطالعه موردی: حوضه آبریز آجی چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22034/gmpj.2024.429929.1473

محمد حسین رضایی مقدم؛ توحید رحیم پور


نقش پارامترهای ژئومورفیک مخروط افکنه ها بر تغییرات آب زیرزمینی ( محدوده مطالعاتی: شرق و مرکز استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/gmpj.2024.425068.1464

علی رجبی اسلامی؛ منیژه قهرودی تالی؛ علیرضا صالحی پور میلانی


تغییرپذیری فرسایش خاک ماهانه به تفکیک کاربری‌ها/پوشش‌های اراضی بزرگ آبخیز دریای خزر با استفاده از مدل G2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/gmpj.2024.437820.1483

خدیجه حاجی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ رئوف مصطفی‌زاده


تجزیه و تحلیل میزان فرونشست زمین واثرات آن بر ژئو مورفوسایت‌ها‌ی گردشگری شهر توریستی شاندیز خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/gmpj.2024.423463.1462

موسی عابدینی؛ زهرا نظری گزیک