دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.363452.1380

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.368266.1386

شهرام روستایی؛ هدیه شیرزادی؛ سیداسدالله حجازی


بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.396544.1434

زینب بیاتی صداقت؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.401286.1441

عاطفه حصارکی زاد؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی


شناسایی و ارزیابی میراث رمینی مناطق بیابانی باهدف توسعه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: مناطق بیابانی سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/gmpj.2023.380768.1444

مجتبی منصوری ارمکی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


پیش‌بینی واکنش‌های هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگان رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/gmpj.2023.399905.1439

فریبا پاکنژاد؛ عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی


ارزیابی وضعیت نوزمین‌ساخت زیرحوضه‌های استان فارس (در محدوده اَوز تا کَرموستج) با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک و روش سری زمانی SBAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/gmpj.2024.422974.1461

داود مختاری؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ دیانا درتاج


تحلیل حرکت گسل ها با استفاده از تصاویر راداری، مطالعه موردی گسل انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

10.22034/gmpj.2024.380188.1403

علی مهرابی


بررسی تغییرات پوشش جنگلی حوضۀ آبخیز قلعه‌رودخان فومن و اثرات آن بر فرسایش حوضه با استفاده از طبقه‌بندی شی‌گرا و الگوریتم چندمعیارۀ ماباک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22034/gmpj.2024.432332.1477

عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ حسین حاجت پور


شناسایی گستره پیدایش فروچاله‌ها به روش مدل سازی رابطه ای در اَلَموت، شمال استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/gmpj.2024.442778.1485

پرویز آرمانی؛ نادر جلالی؛ محمد طارمی


مقایسه پتانسیل توسعه فروچاله‌های کارستی در بخش‌هایی از زاگرس مرتفع و چین‌خورده مطالعه موردی: پرآو-بیستون و کبیرکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/gmpj.2024.408100.1447

ساسان زنگنه تبار؛ شیرین محمدخان


ارزیابی شاخص ژئودایورسیتی با استفاده از تابع تراکم کرنل (مطالعه موردی: حوضه قزل اوزن، استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/gmpj.2024.429204.1471

محمدصدیق قربانی؛ نگین عالی؛ محمد ادریس فاتحی


برآورد پتانسیل های رسوب دهی و وفرسایش حوضه آبریز رودخانه روئین با استفاده از مدل هیدروفیزیکی (CSY)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/gmpj.2024.446046.1489

غلامرضا مقامی مقیم؛ مهدی فرخ اناری


ارزیابی و کارایی تکتونیک فعال شمال غرب صحنه با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22034/gmpj.2024.448457.1491

سیدحسن میراحدی؛ لیلی ایزدی کیان؛ رضا علی پور