نمایه نویسندگان

آ

 • آحراری رودی، محی الدین بررسی نحوه تشکیل و گسترش تپه های ماسه ای و تاثیر آن بر مورفولوژی محیط ساحلی دریای عمان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 163-175]
 • آخوندعلی، علی محمد مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • آذربون، پریا تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • آرا، هایده تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • آرامش، میثم بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و رابطه آن با پوشش گیاهی در تپه‌های ماسه‌ای (مطالعه موردی: آران و بیدگل و کاشان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 114-131]
 • آرمین، محسن پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • آرین تبار، حبیب ارزیابی روش جمع کیفی (QS) جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: جنگل توسکستان تا گرگان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 70-87]
 • آفریده، فائزه تأثیر تکتونیک بر لندفرم‎های کواترنری درۀ طالقان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • آق آتابای، مریم تحلیل زمین‌ساخت فعال حوضه‌ی بجنورد با کمک شاخص‌های مورفوتکتونیکی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 130-144]
 • آقاعلیخانی، مرضیه کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • آقاعلیخانی، مرضیه آینده نگری تغییرات در مناطق مورفوکلیماتیک استان البرز برپایه سناریو های تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 229-247]
 • آقایاری، لیلا برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • آقایاری، لیلا ارزیابی و پهنه‌بندی فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تکنیک چند معیاره آراس [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • آقایی پور، یوسف تحلیل ادبیات ژئوتوریسم در ایران (براساس تحلیل محتوای کمی مقالات ژئوتوریسم طی سال‌های 1396-1387) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • آلبوعلی، علی بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • آوند، محمدتقی مکانیابی مناطق مستعد چشمه‌های کارستی حوضه کبگیان با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه شانون [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 42-58]

ا

 • اباذری، کلثوم تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • ابراهیمی، زهره بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • ابراهیمی، عطرین ارزیابی نقش منابع کارستیک توسعه یافته در توانمندی های ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • ابراهیمی، کیومرث بررسی پدیده فرونشست دشت ابهر با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW و بر مبنای توسعه بسته عددی SUB [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 155-170]
 • ابوالفتحی، داریوش مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 196-208]
 • احتشامی معین آبادی، محسن ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • احراری رودی، محی الدین بررسی تاثیر تکتونیک فعال بر تغییرات ژئومورفولوژیکی سواحل ایرانی مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 230-250]
 • احسانی، امیر هوشنگ تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • احسانی، امیرهوشنگ تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • احمد آبادی، علی برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • احمدآبادی، علی کاربرد شاخص‌های کمی ژئومورفومتریک در شناسایی پهنه‌های مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل SVM (مطالعه موردی: آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 197-213]
 • احمدآبادی، علی پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • احمدآبادی، علی بررسی تغییرات برف مرز در منطقۀ اشترانکوه از کواترنر پسین تا کنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 180-192]
 • احمدآبادی، علی بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • احمدآبادی، علی ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]
 • احمدآبادی، علی تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • احمدآبادی، علی تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 184-202]
 • احمدآبادی، علی تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 60-80]
 • احمدآبادی، علی ارزیابی و تحلیل مناطق کارستیک توسعه یافته و آسیب پذیر (مطالعه موردی: توده کارستیک خورین در استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-200]
 • احمدآبادی، علی شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • احمدآبادی، علی نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • احمدآبادی، علی بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • احمدآبادی، علی بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر نقش پوشش گیاهان حاشیه‌ای . [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]
 • احمدآبادی، علی تحلیل همبستگی فضایی تغییرات پوشش گیاهی با ارتفاع رواناب در حوضه آبریز گرگانرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدآبادی، علی ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آبخوان دشت مشهد با استفاده از تلفیق مدل های SINTACS و GODS [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدآبادی، علی پیش‌بینی واکنش‌های هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگان رود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدزاده، حسن پهنه‎بندی مناطق متأثّر از خطر زمین‎لغزش در جادّه‎ی تبریز ـ مرند با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-58]
 • احمدزاده، حسن برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]
 • احمدی، اصغر بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • احمدی، امیر بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-129]
 • احمدی، امیر تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 160-180]
 • احمدی، حسن تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • احمدی، حسن تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • احمدی، سیدجواد استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • احمدی، سیدجواد سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • احمدی، طیبه تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 55-72]
 • احمدی، عبدالمجید ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • احمدی، عبدالمجید ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 172-191]
 • احمدی، محمد شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی با استفاده از روشSPI در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 23-38]
 • احمدی، محمد تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • احمدی، محمد مکان یابی محل احداث بندهای زیرزمینی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم(DSS) در شمال غرب استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 34-51]
 • احمدی، محمد ارزیابی تغییرات رخساره‏های فرسایش شیاری در سطح دامنه با استفاده از تصاویر صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 103-119]
 • احمدی، مهدی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شکل‌گیری و گسترش فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی: فارس، منطقۀ دشت کهور لامرد) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • احمدی، مهدی تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • اختصاصی، محمدرضا مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • اختصاصی، محمدرضا ارتباط بعد فراکتال با شاخص‌های دبی و رسوب در حوزه‌های آبخیز استان ایلام [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • ارجمندزاده، رضا تحلیل مورفوژنتیک تکوین غارهای استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 183-208]
 • ارخی، صالح پهنه‌بندی خطرسیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود( [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 86-110]
 • ارخی، صالح ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی و بارش بر فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد ایلام) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]
 • ازیرانی، طیبه مدلسازی و تحلیل هیدرواقلیم حوضه آبریز قره قوم در سالهای اخیر با تاکید بر رواناب فصلی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • استواری، یاسر تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • اسدپور، رحمان مورفوژنز توده‌های ماسه‌ای ساحلی و ارتباط آن با مؤلفه‌های رویشی گونه Sphaerocoma aucheri ، مطالعه موردی: جلگه ساحلی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-104]
 • اسدی، اکرم تأثیر تکتونیک بر لندفرم‎های کواترنری درۀ طالقان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • اسدی، مریم ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • اسدی، مریم بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • اسدی، معصومه مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • اسفندیاری، زهره بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • اسفندیاری، فریبا آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • اسفندیاری، فریبا مدل‎سازی ضریب آسیب‎پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-79]
 • اسفندیاری، فریبا بررسی توان لرزه زایی گسل‌ها و برآورد تلفات انسانی ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی: (شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 17-36]
 • اسفندیاری، فریبا ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • اسفندیاری، فریبا تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • اسفندیاری، فریبا تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • اسفندیاری، فریبا استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]
 • اسفندیاری، فریبا ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]
 • اسفندیاری، مهدیه شاخص ژئومورفودایورسیتی: کمی کردن تنوع چشم انداز طبیعی و لندفرم‌های کوهستان میشو، شمال غرب ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 200-219]
 • اسفندیاری دارآباد، فریبا پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • اسفندیاری‌درآباد، فریبا مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-65]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا پهنه‎بندی ریزش در مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه با استفاده از روش AHP و Expert Choice در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهل چشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 245-260]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 67-85]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: جاده‌ی حیران- استان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 18-33]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا شناسایی و بررسی خصوصیات مورفومتریک و خاک دولین‌ها در شمال ایران (مطالعه موردی: منطقه گرازبن از جنگل آزمایشی خیرود کنار، نوشهر مازندران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی نتایج تغییرات کاربری اراضی بر دبی رودخانه دره رود در بازه زمانی سی ساله با استفاده از مدل HEC_HMS [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 157-174]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-87]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی ارتباط عوامل مؤثر بر ضریب زبری مانینگ و سرعت برآوردی جریان‌آب در رودخانه قره‌سو، اردبیل [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری نژاد، فاطمه بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه نمرود و تأثیر آن بر ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی منطقه و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]
 • اسماعیلی، رضا بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه‌ی لاویج با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 37-53]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اسماعیلی، رضا تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-70]
 • اسماعیلی، رضا نرخ جابجایی عرضی کانال در امتداد رودخانه لاویج رود بر پایه سن سنجی درختان حاشیه رودخانه –چمستان، مازندران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 44-59]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی دینامیک مورفولوژیکی رودخانه‌ بابل‌رود، استان مازندران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی حساسیت ژئودایورسیتی (تنوع زمینی) در حوضه آبریز بابلرود، استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، سیروس دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • اشتری، نفیسه تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی و محدوده‌های بیشینه شتاب زمین در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی رسوب (حوضه آبخیز تالار استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی فینی، زهرا شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • اصغری، صیاد واکنش مخروط‌افکنه‌های شرق گرمسار بر جا‌به‌جایی عمودی و امتدادی گسل‌ها(با تأکید بر مخروط افکنه‌ ده نمک) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • اصغری، صیاد ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 181-191]
 • اصغری، صیاد مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 196-208]
 • اصغری، صیاد بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیدروژئومورفیک و میزان تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو در استان آذربایجان شرقی) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 146-164]
 • اصغری، صیاد ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 67-85]
 • اصغری، صیاد پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز قوری چای کورائیم در استان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 81-97]
 • اصغری، صیاد پتانسیل‌یابی منابع آبهای زیرزمینی در دشت خرم آباد با استفاده از دو روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 141-158]
 • اصغری، صیاد نقش خصوصیات خاک و آستانه توپوگرافی بر فرسایش خندقی در حوضه آبخیز رودخانه شور (شهرستان مُهر) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 75-95]
 • اصغری، صیاد تعیین تغییرات بلندمدت رژیم جریان رودخانه کوهستانی خیاوچای با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (RVA) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • اصغری، صیاد برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضۀ رودخانۀ جاجرود [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-78]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد تهیه نقشه مناطق مستعد آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 45-58]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-30]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد تحلیل شکل مجرای رودخانه کلقان چای (حد فاصل سد کلقان تا الحاق به رودخانه قرنقو) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 116-132]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل منطق فازی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش(مطالعه موردی حوضه آبریز سیمره چنار) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 158-182]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت شهریار) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 40-54]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد ارزیابی نتایج تغییرات کاربری اراضی بر دبی رودخانه دره رود در بازه زمانی سی ساله با استفاده از مدل HEC_HMS [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 157-174]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-87]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 39-53]
 • اصغری سراسکانرود، صیّاد تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • اصغری کلجاهی، ابرهیم بررسی نقش گُلسنگها در هوازدگی زیستی سنگ‌های مخروطی شکل روستای کندوان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-129]
 • اعتمادی، فاطمه شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اعلمی، محمدتقی مدل‌سازی بارش-رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از مدل اتومای سلولی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 60-73]
 • افتخار، حسن سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • افتخاری، سید مروت تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 60-80]
 • افتخاری، مروت بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر نقش پوشش گیاهان حاشیه‌ای . [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]
 • افشارمنش، حمیده کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • افشاری، امیر ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • افشاری‌، مهدیه بررسی تخریب‌پذیری سری سازندی قم در منطقۀ بیابانی (مطالعۀ موردی: کاشان) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 154-170]
 • افضلی، عباسعلی استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • اکبری، مهری آینده نگری تغییرات در مناطق مورفوکلیماتیک استان البرز برپایه سناریو های تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 229-247]
 • اکبریان، محمد هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 86-104]
 • اکبریان، محمد مورفوژنز توده‌های ماسه‌ای ساحلی و ارتباط آن با مؤلفه‌های رویشی گونه Sphaerocoma aucheri ، مطالعه موردی: جلگه ساحلی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-104]
 • اکبریان، محمد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه ژئوتوریسم در جزیره هرمز [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 20-39]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تحلیلی برکاربردهای ژئومورفولوژی دریایی در آمایش دفاعی- نظامی منطقه جنوب شرقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • المدرسی، علی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • امامی، کامیار تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 74-89]
 • امامی، کامیار بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • امامی، کامیار برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • امامی، هادی بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • امان پور قرایی، سمانه پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • امانی، اختر ارزیابی کمی خطر فرسایش کناری رودخانه تروال ( حوضه بالادست ایستگاه حسن خان) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-48]
 • امانی، خبات هیدرودینامیک و پایداری رودخانه قشلاق و تأثیر آن در توسعه شهری سنندج [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 66-81]
 • امانی، خبات پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 90-105]
 • امانی، خبات ارزیابی و پیش بینی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی با تاکید بر رویکرد ژئومورفولوژیک و مدیریت محیط (مطالعه موردی: شهر پاوه) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 86-101]
 • امی، سلما تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی و محدوده‌های بیشینه شتاب زمین در تولید رسوب با استفاده از روش منشایابی رسوب (حوضه آبخیز تالار استان مازندران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیدوار، ابراهیم ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 254-272]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 137-158]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌ها (ACL) با دو مدل ویژگی‌های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات کرکس‌کوه نطنز و کاشان [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • امیری، شهرام شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • امیری، شهرام ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • امیری، فرید ارزیابی خطرپذیری فرونشست شهرستان لردگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • امین، پیمان بررسی تأثیر سنگفرش بیابانی بر روی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش‌پذیری بادی خاک (مطالعه موردی: حوضه ابراهیم‌آباد مهریز (یزد)) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 90-104]
 • امین، پیمان بررسی پتانسیل فرسایش‌پذیری بادی خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 20-35]
 • امین رعایا، هاجر پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • امینی، عباس آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 104-116]
 • امینی، لیلا عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 به طریق آموزش شبکه عصبی (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 216-230]
 • امینی، مهدی مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]
 • امینی، مهدی ارزیابی روش‌های برآورد زمان پیمایش جریان روزمینی و آبراهه‌ای در مدل PGIUHبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه، استان تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 14-39]
 • امینی بیرامی، فریده بررسی نقش گُلسنگها در هوازدگی زیستی سنگ‌های مخروطی شکل روستای کندوان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-129]
 • اناری، علی شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • انتضاری، مژگان مدل‌سازی مکانی مناطق تغذیه آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردی: آبخوان کارستی خورین) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-137]
 • انتظاری، مژگان هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • انتظاری، مژگان ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • انتظاری، مژگان تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 184-202]
 • انتظاری، مژگان بررسی سکونتگاه‌های انسانی واقع در حریم گسل‌های فعال( مورد مطالعه استان کرمان ) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 181-204]
 • انتظاری، مژگان ارزیابی حساسیت خاک به فرسایش خندقی با استفاده از مدل CART و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (منطقه موردمطالعه: حوضه آبخیز خسویه استان فارس) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • انتظاری، مژگان ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، محمدرضا برآورد ﺑُﻌﺪ ﻓﺮاﻛﺘﺎﻟﻲ ژئومورفولوژی کرانه‌های شمال خلیج فارس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻤﺎرش ﺟﻌﺒﻪای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 159-174]
 • انصاری، مریم برآورد میزان فرسایش خاک در دشت مرودشت (استان فارس) با استفاده از مدل تجربی RUSLE [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 134-149]
 • انصاری، مریم استفاده از شاخص‌های مورفومتریک برای شناسایی سرچشمه نمکزایی در پلایا (مطالعۀ موردی: پلایای ایزدخواست، استان فارس) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-156]
 • انصاری لاری، احمد برآورد میزان فرسایش خاک در دشت مرودشت (استان فارس) با استفاده از مدل تجربی RUSLE [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 134-149]
 • اهدائی، افسانه بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • اهدائی، افسانه بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • اوسطی، خالد ارزیابی کمی خطر فرسایش کناری رودخانه تروال ( حوضه بالادست ایستگاه حسن خان) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 33-48]
 • اولیا، محمدرضا هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • اونق، محمّد پهنه‎بندی تحوّل و حسّاسیت کارست با استفاده از مدل رگرسیون خطّی چندمتغیّره در منطقه‎ی کارستی شاهو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-32]
 • ایاسه، فریبا شبیه سازی شبه دو بعدی جریان سیلاب رودخانه لیقوان با تاکید بر دشت سیلابی با استفاده از تکنیک MIKE11 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 28-41]
 • ایران منش، فاضل شواهد مورفوسکپی و دانه‌بندی رسوبات هولوسن بالایی در جنوب‌غرب جلگه خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]
 • ایرانمنش، فاضل تحلیل وقایع محیطی هولوسن دشت آزادگان بر اساس توالی و خصوصیات رسوب‎شناسی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-66]
 • ایلدرمی، علیرضا بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و نقش آن در فرسایش و رسوب‌گذاری با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد – دوآب ویسیان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 146-163]
 • ایلدرمی، علیرضا فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی با استفاده از تحلیل بعد فرکتال شبکه زهکشی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی همدان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 70-87]
 • ایلدرمی، علیرضا مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 125-141]
 • ایلدرمی، علیرضا تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-209]
 • ایلدرمی، علیرضا بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه یلفان سداکباتان همدان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 50-69]
 • ایلدرمی، علیرضا شبیه سازی تأثیر تغییر مورفولوژِی محل تلاقی شبکه زهکشی بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری رودخانه سیمینه رود همدان با استفاده از مدل عددی فلوئنت [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 112-129]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزیابی کارایی مدل‌های پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز سد کردستان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 64-83]
 • ایلدرمی، علیرضا تولید ‌هیدروگراف واحد مصنوعی بر پایه ویژگی‌های ﻓﺮاﻛﺘﺎﻟﻲ حوضه‌ی رودخانه‌ای (مطالعه‌ی موردی‌: حوضه‌ی کلان ملایر همدان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 36-55]
 • ایلدرمی، علیرضا شبیه‌سازی الگوریتم الگوی حرکت ذرات رسوبی رودخانه سد اکباتان با استفاده از مدل عددی فلوئنت [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 14-31]
 • ایلدرمی، علیرضا تفکیک حساسیت سازندهای زمین شناسی دامنه های شمالی الوند همدان با استفاده از رابطه بعد فراکتال شبکه زهکشی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 1-21]
 • ایمانی، رسول بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • ایمنی، سپیده بررسی رابطه پراکنش جوامع گیاهی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در لندفرم‌های سطح مخروط افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه های جنوب غرب میامی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 21-43]

ب

 • بابائی، شیما بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • بابلی مؤخر، حمید ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • بابلی موخر، حمید بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]
 • بابلی موخر، حمید تحلیلی برکاربردهای ژئومورفولوژی دریایی در آمایش دفاعی- نظامی منطقه جنوب شرقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • باتجربه، ملیحه تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • باتجربه، ملیحه ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • بادامکی، مهدی پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز قوری چای کورائیم در استان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 81-97]
 • بارانی پور، افسانه امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 80-94]
 • بارانی پور، افسانه شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شاخص‌های مورفومتری سیرک‌های یخچالی حوضه سیلوه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 32-51]
 • باقری، کیوان بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]
 • باقریان کلات، علی تحلیل میزان فرسایش و رسوب ناشی از رخساره‌های فرسایشی حوضه کاخک با مدل شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 71-85]
 • باقری سید شکری، سجاد ارزیابی ویژگی‌های هیدرودینامیکی آبخوان‌های کارستی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی(مطالعه موردی آبخوان‌های کارستی گیلانغرب و خورین در استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • باقری سیدشکری، سجاد بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • بختیاری، فاطمه شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف‌ کواترنری رودخانه‌ها (مطالعه موردی حوضه قزل‌اوزن) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 105-116]
 • برزکار، محسن استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • برزکار، محسن پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • برزگری دهج، ودیعه مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • برومند، ریحانه تجزیه و تحلیل مورفوژنز و تفاوت‎‎های کمّی و کیفی مخروط‎افکنه‎‎های رشته‎کوه بینالود با رویکرد هیدرومورفوتکتونیکی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 53-72]
 • برومند، ریحانه تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 128-146]
 • برومند، ریحانه تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • بشکنی، زهرا تحلیل روابط کمی بین ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه موردی، واحد ژئومورفولوژیکی تالش) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 112-130]
 • بلواسی، ایمانعلی مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل منطق فازی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش(مطالعه موردی حوضه آبریز سیمره چنار) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 158-182]
 • بلواسی، مهدی مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • بهاروند، مهدی پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • بهاروند، مهدی شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • بهبودی، عبدالله بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • بهرام آبادی، الهام پهنه‌بندی ناپایداری دامنه‌ها نسبت به حرکات واریزه‌ای با استفاده از روش الگوریتم جنگل تصادفی(مطالعه موردی: حوضه تنگراه- استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 59-74]
 • بهرامی، حسین ‌‌‌طبقه بندی خودکار لندفرم های حوضه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بروجن در استان چهارمحال وبختیاری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • بهرامی، حسینعلی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • بهرامی، شهرام تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • بهرامی، شهرام بررسی رابطه پراکنش جوامع گیاهی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در لندفرم‌های سطح مخروط افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه های جنوب غرب میامی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 21-43]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی ناپایداری کانال رودخانه بیدواز اسفراین با استفاده از مدل جانسون [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 34-49]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی نقش ژئومورفولوژی مخروط افکنه بر تراکم و تاج پوشش گیاهی( نمونه موردی مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان فارس). [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم ارزیابی وضعیت سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوضه آبریز لیقوان‌چای با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل‌شبکه و منطق‌فازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 162-179]
 • بهنیافر، ابوالفضل تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]
 • بهنیافر، ابوالفضل تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • بهنیافر، ابوالفضل محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • بهنیافر، ابوالفضل پهنه بندی مخاطره سیلاب در حوضه رودخانه کلات (زیرحوضه منتهی به شهر کلات) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 203-221]
 • بهنیافر، ابوالفضل بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]
 • بهنیافر، ابوالفضل پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • بورگ، ژان پیر دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • بیات، مقصود اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • بیاتی خطیبی، مریم برآورد زمان و سرعت جابجایی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی : حوضه آبریز اوجان چای [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • بیاتی خطیبی، مریم تعیین سهم برآمدگی های ناگهانی در میزان فرسایش خندقی در سطوح شیب دار مطالعه موردی :زیرحوضه اوجان چای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 38-51]
 • بیاتی صداقت، زینب بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیرامعلی گیوی، فرشته نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • بیرانوند، حجت الله بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]
 • بیرانوند، حجت اله شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]
 • بیرانوند، حجت اله باز سازی برف مرزهای دائمی کواترنر پایانی در ارتفاعات جنوبی ایران مرکزی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 111-133]
 • بینقی، مریم پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]

پ

 • پارسا برومند، محمد علی تحلیل همبستگی فضایی تغییرات پوشش گیاهی با ارتفاع رواناب در حوضه آبریز گرگانرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاریزی، اسماعیل شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • پاریزی، اسماعیل بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-59]
 • پاریزی، اسماعیل مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]
 • پاریزی، اسماعیل ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاک پرور، مجتبی تهیه نقشه لندفرم‌ها و بررسی ارتباط آن با میزان خشکسالی به کمک روش ژئومورفون و مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره (مورد: شرق و جنوب استان فارس) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 160-175]
 • پاک نژاد، فریبا بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • پاکنژاد، فریبا پهنه‌بندی ناپایداری دامنه‌ها نسبت به حرکات واریزه‌ای با استفاده از روش الگوریتم جنگل تصادفی(مطالعه موردی: حوضه تنگراه- استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 59-74]
 • پاکنژاد، فریبا پیش‌بینی واکنش‌های هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگان رود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاینده، زینب ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]
 • پرهیزکار، فاطمه تحلیل هیدرودینامیک دریا و مورفولوژی ساحلی در ارتباط با تغییرات گستره جنگل های مانگرو (مطالعه موردی: غرب تنگه هرمز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 16-32]
 • پروانه، زهرا تحلیل نظم هندسی شبکه‌های زهکشی با استفاده از مدل توکوناگا و بعد ظرفیت مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه بشار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 171-182]
 • پروین، منصور ارزیابی تاثیرات متقابل شرایط ژئومورفولوژیکی و توسعه‌ای شهری بر یکدیگر (مطالعه ای موردی : شهر کرمانشاه) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 231-244]
 • پروین، منصور بررسی ارتباط بین شرایط مورفومتریک حوضه و منابع آب زیرزمینی : مطالعه‌ای موردی حوضه‌ای کامیاران [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 18-33]
 • پروین، نادر تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • پژوهش، مهدی مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • پژوهش، مهدی پهنه بندی عامل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار (مطالعه موردی:دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 147-158]
 • پژوهش، مهدی مقایسه کارایی مدل‌ WEPPو MPSIAC با مقدار رسوب مشاهده‌ای در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب مطالعه موردی: (حوضه آبخیز گوجان چال نمد استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 150-165]
 • پورباقرکردی، سیدمهدی آشکارسازی لندفرم‌های کلان حوضۀ یزد – اردکان ( با رویکرد کمّی) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 178-191]
 • پورخسروانی، محسن بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • پورخسروانی، محسن تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکا (مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 17-29]
 • پورخسروانی، محسن اندازه گیری میزان جابجایی سطح زمین ناشی از زلزله 1383 داهوئیه (زرند) استان کرمان و شناسایی گسل عامل آن با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-73]
 • پورخسروانی، محسن ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 165-182]
 • پورخسروانی، محسن حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست های ناشی از سوبسیدانس [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 164-175]
 • پورزارع، مرتضی ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • پورطهماسبی، کامبیز بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • پورعلی، ملیحه کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • پورعلی، ملیحه شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • پورمحمد، صادق مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش مورگان- مورگان فینی(M M F) در حوضه آبخیز گزاز چای خلخال [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-89]
 • پور مرتضی، غلامرضا پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • پورموسوی، سید موسی بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]
 • پورموسوی، سیدموسی تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 184-202]
 • پیرانی، پریسا مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • پیرانی، پریسا بررسی مناطق آسیب پذیر رودخانه کشکان از طریق طبقه بندی آبراهه به روش رزگن ( مورد مطالعه: بازه پایین دست حوضه شیراوند) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 128-140]
 • پیرانی، پریسا ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 147-168]
 • پیره، مهین تحلیل تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در پراکنش سکونتگاه‌های باستانی (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیروزی، الناز ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ویکور ( مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 124-141]
 • پیروزی، الناز پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]
 • پیروزی، الناز ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم تطبیقی MABAC و ANP (مطالعه‌ی موردی: شهرستان نیر) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 136-155]
 • پیروزی، الناز ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه بالادست سد یامچی اردبیل، با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره ARAS و روش‌های نوین سنجش از دور [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 52-70]
 • پیروزی، الناز پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه بالادست سد یامچی استان اردبیل، با استفاده از روش‌های تصمیم-گیری چند معیارهMARCOS و CODAS [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 73-94]
 • پیروزی، الناز ارزیابی و پهنه‌بندی فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تکنیک چند معیاره آراس [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پیروزی نژاد، سجاد بررسی تغییرات پلان فرم و شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش آماری از سال 1334 تا 1389 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 97-111]
 • پیروزی نژاد، نوشین بررسی تغییرات پلان فرم و شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش آماری از سال 1334 تا 1389 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 97-111]
 • پی سوزی، تینا ارزیابی و تحلیل مناطق کارستیک توسعه یافته و آسیب پذیر (مطالعه موردی: توده کارستیک خورین در استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-200]
 • پیشنماز احمدی، مجید پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]

ت

 • تاج بخش، سید محمد بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 117-133]
 • تازه، مهدی تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • تازه، مهدی طبقه‌بندی دشت‌سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای ژئومورفومتری مطالعه موردی (عقدا، یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-116]
 • تازه، مهدی تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • تازه، مهدی ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • تازه، مهدی بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • تازه، مهدی مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • تازه، مهدی ارتباط بعد فراکتال با شاخص‌های دبی و رسوب در حوزه‌های آبخیز استان ایلام [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • تقوایی، مسعود نگاره حرا : متاورس باغشهر دریایی ایران (ترکیبی از یک پلاتفرم طبیعی و مجازی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقیان، علی رضا ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • تقیان، علیرضا شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • تقیان، علیرضا مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 145-156]
 • تقیان، علیرضا ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • تقیان، علیرضا بررسی تغییرات اقلیمی و محیطی کواترنری پایانی با استفاده از کانی‌شناسی رس ها در پلایای گاوخونی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 25-41]
 • تقی زاده مهرجردی، روح‌الله بررسی پتانسیل فرسایش‌پذیری بادی خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 20-35]
 • تقی زاده مهرجردی، روح الله طبقه‌بندی دشت‌سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای ژئومورفومتری مطالعه موردی (عقدا، یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-116]
 • تک زارع، احمد پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی ( مورد مطالعه:حوضه آبریزالموت رود استان قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 185-171]
 • توسلی، سیما بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • توکل، محمد حسن مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]
 • توکلی صبور، سیدمحمد پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]
 • توماس، مارتین تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 60-80]

ث

 • ثروتی، محمد رضا ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • ثروتی، محمدرضا مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]
 • ثروتی، محمدرضا ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]
 • ثروتی، محمدرضا بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • ثروتی، محمّدرضا تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • ثروتی، محمّدرضا مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • ثقفی، مهدی پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]

ج

 • جانی زاده، سعید ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 120-130]
 • جباری، ایرج تأثیر خزه‌ها بر ایجاد و توسعه‌ی لاپیه‌ها‌ی حفره‌ای در سنگ‌های کربناته [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • جباری، ایرج مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • جباری، ایرج استفاده از شاخص‌های مورفومتریک برای شناسایی سرچشمه نمکزایی در پلایا (مطالعۀ موردی: پلایای ایزدخواست، استان فارس) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-156]
 • جباری، ایرج شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • جباری، ندا مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • جعفر بگلو، منصور بررسی مناطق آسیب پذیر رودخانه کشکان از طریق طبقه بندی آبراهه به روش رزگن ( مورد مطالعه: بازه پایین دست حوضه شیراوند) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 128-140]
 • جعفر بگلو، منصور ارزیابی آسیب پذیری و تخریب میراث ژئومورفولوژیکی تحت تأثیر توسعه شهری خرم آباد [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 201-219]
 • جعفربگلو، منصور بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • جعفربگلو، منصور تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • جعفر بیگلو، منصور بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • جعفر بیگلو، منصور مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • جعفربیگلو، منصور بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • جعفربیگلو، منصور تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (ژئومورفوکلیمایی) زاگرس جنوبی در منطقۀ شمال تنگۀ هرمز بر دفاع غیر عامل (با تأکید بر مکان‎یابی مراکز حساس و مهم) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-98]
 • جعفربیگلو، منصور ارزیابی ویژگی‌های هیدرودینامیکی آبخوان‌های کارستی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی(مطالعه موردی آبخوان‌های کارستی گیلانغرب و خورین در استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • جعفربیگلو، منصور پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-109]
 • جعفربیگلو، منصور بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • جعفربیگلو، منصور اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]
 • جعفربیگلو، منصور پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • جعفربیگلو، منصور مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • جعفری، تیمور تحلیل مورفوژنتیک تکوین غارهای استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 183-208]
 • جعفری، حسن پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-116]
 • جعفری، حسن ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • جعفری، غلام حسن بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-30]
 • جعفری، غلام حسن شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف‌ کواترنری رودخانه‌ها (مطالعه موردی حوضه قزل‌اوزن) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 105-116]
 • جعفری، فرهاد پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]
 • جعفری اقدم، مریم ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • جعفری اقدم، مریم مدل‌سازی مکانی مناطق تغذیه آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردی: آبخوان کارستی خورین) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-137]
 • جعفری اقدم، مریم ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • جلالی، سیدحسین ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • جلالی، نادر کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • جلالی، یاسمن برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • جلیلیان، طاهره بررسی تغییرات اقلیمی و محیطی کواترنری پایانی با استفاده از کانی‌شناسی رس ها در پلایای گاوخونی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 25-41]
 • جلینی، مریم بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • جمال آبادی، جواد بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • جمال آبادی، جواد طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌ها (ACL) با دو مدل ویژگی‌های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات کرکس‌کوه نطنز و کاشان [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جهادی طرقی، مهناز هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 83-104]
 • جهادی طرقی، مهناز بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • جهادی طرقی، مهناز مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • جهان تیغ‌مند، سمیه تبیین جایگاه روش‌شناسی اثباتی و فرااثباتی در مخاطرات‌ ژئومورفولوژیک (مورد: پهنه بندی مخاطرات ریزش سنگ در آزادراه رودبار- رستم‌آباد) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 52-66]
 • جهان تیغ مند، سمیه منطق چیدمان فضایی سازمندی‌های شهری:نمونه موردی چاله سیاه‌کوه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 163-179]
 • جهانفر، علی ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • جوادی، سیدمحمدرضا ارزیابی نرخ فرونشست دشت همدان-بهار و ارتباط آن با پارامترهای محیطی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 175-188]
 • جوان، حسین تعیین مناطق مستعد سیل با استفاده از پتانسیل‎سنجی عوامل مؤثر (مطالعۀ موردی: رود شاهرود) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]
 • جوانبخت، محمد محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • جوکار سرهنگی، عیسی مقایسه مدل‌های نسبت فراوانی و عامل اطمینان در پهنه‌بندی فرسایش بدلند(مطالعه موردی: بخشی از حوضه جاجرود [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 161-172]
 • جوکارسرهنگی، عیسی اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر ریزش و تهیۀ نقشۀ خطر آن با استفاده از مدل‎های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی (مطالعۀ موردی: درۀ هراز) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 187-198]

چ

 • چپی، کامران مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]
 • چرخابی، امیرحسین تحلیل وقایع محیطی هولوسن دشت آزادگان بر اساس توالی و خصوصیات رسوب‎شناسی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 49-66]
 • چزغه، سمیرا تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • چمنی، رضا تعیین همبستگی مکانی و الگوی تغییرات ارتفاع و حجم رواناب در زیرآبخیزهای منطقه شارقنج بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاتمی‌فرد، رامین پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • حاجی، خدیجه تعیین همبستگی مکانی و الگوی تغییرات ارتفاع و حجم رواناب در زیرآبخیزهای منطقه شارقنج بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی زاده، عبدالحسین پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • حاجی زاده، عبدالحسین بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • حاجی کریمی، زهرا ارزیابی تکتونیک فعال حوضه آبریز کرگانرود در دامنه شرقی تالش ( بغروداغ)، با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 217-236]
 • حاجی کریمی دولابی، زهرا بررسی ویژگی‌های باد‌ و ارتباط آن با رخداد گرد و غبار در شهرستان زابل با استفاده از سامانه گوگل ‌ارث ‌انجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامدی، نسرین بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • حبیب زاده، احد ارزیابی هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژیکی نهشته‌های کواترنری تحلیل بحران آب‌های زیرزمینی شمال دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی دشت تسوج) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • حجازی، اسدالله بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • حجازی، اسدالله بررسی حساسیت سیل‌خیزی حوضه های آبریز با استفاده از شاخص‌های هیدروژئومورفیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 195-214]
 • حجازی، اسدالله ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 186-202]
 • حجازی، اسداله تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 128-146]
 • حجازی، اسداله کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • حجازی، اسداله ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]
 • حجازی، سیداسدالله برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، سید اسداله شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 114-129]
 • حجازی، میر اسدالله پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • حجازی، میر اسداله تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 75-88]
 • حجازی، میر اسداله تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • حجتی، مجید استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه attraction)) به‌منظور طبقه‌بندی لندفرم ها [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 40-55]
 • حجتی، مجید شناسایی مناطق کارستی با استفاده از مدل دمسترشافر و روش فازی (منطقه مورد مطالعه: شمال غرب استان فارس) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 160-175]
 • حجه فروش نیا، شیلا بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • حسن زاده، رسول ارزیابی نتایج تغییرات کاربری اراضی بر دبی رودخانه دره رود در بازه زمانی سی ساله با استفاده از مدل HEC_HMS [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 157-174]
 • حسن زاده، یاسر ارزیابی توسعه ژئوتوریستی شرق تنگه هرمز از طریق رتبه بندی قابلیت‌های ژئومورفولوژیکی (از میناب تا جاسک) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 130-148]
 • حسین‎زاده، محمد مهدی مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • حسین‎زاده، محمد مهدی مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • حسین‎زاده، سیّدرضا هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 83-104]
 • حسین زاده، دکتر محمد مهدی نرخ جابجایی عرضی کانال در امتداد رودخانه لاویج رود بر پایه سن سنجی درختان حاشیه رودخانه –چمستان، مازندران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 44-59]
 • حسین زاده، دکتر محمد مهدی ارزیابی ناپایداری کانال رودخانه بیدواز اسفراین با استفاده از مدل جانسون [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 34-49]
 • حسین زاده، دکتر محمد مهدی بررسی تغییرات الگوی شریانی رودخانه جاجرود بر اساس شاخص های شریانی بریس، ریچاردز و واربوردن (حدفاصل سد لتیان تا سد ماملو) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 132-151]
 • حسین زاده، سید رضا بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]
 • حسین زاده، سید رضا شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 40-56]
 • حسین زاده، سید رضا شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • حسین زاده، سید رضا ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • حسین زاده، سید رضا ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]
 • حسین زاده، سیدرضا پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • حسین زاده، سیدرضا مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • حسین زاده، سیدرضا بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • حسین زاده، سیدرضا تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • حسین زاده، سیدرضا بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • حسین زاده، سیدرضا مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • حسین زاده، محمد مهدی بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • حسین زاده، محمد مهدی بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • حسین زاده، محمد مهدی تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • حسین زاده، محمدمهدی مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]
 • حسین زاده، محمدمهدی ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسین زاده، محمدمهدی گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • حسین زاده، محمدمهدی طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • حسین زاده، محمدمهدی تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • حسین زاده دمریق، هاجر بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • حسینی، سیدابراهیم تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • حسینی، سید موسی تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • حسینی، سید موسی بررسی مناطق آسیب پذیر رودخانه کشکان از طریق طبقه بندی آبراهه به روش رزگن ( مورد مطالعه: بازه پایین دست حوضه شیراوند) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 128-140]
 • حسینی، سید موسی ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدموسی مدل‌سازی آبدهی روزانه چشمه کارستی طی دوره فروکش جریان با استفاده از روش‌های تحلیلی (مطالعه موردی: چشمه‌علی دامغان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 54-70]
 • حسینی، سیدموسی اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]
 • حسینی، سیدموسی پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • حسینی، علی بررسی مقایسه ای شاخص مورفولوژی زاویه مرکزی (A) با پارامترهای چند فراکتالی الگوی تکامل پیچان رودها با استفاده از روابط رگرسیونی(مطالعه موردی : رودخانه قره آغاج در استان فارس) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 96-111]
 • حسینی، موسی ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]
 • حسینی، موسی ارزیابی روش‌های برآورد زمان پیمایش جریان روزمینی و آبراهه‌ای در مدل PGIUHبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه، استان تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 14-39]
 • حسینی اصل، امین بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • حسینی پور، سمیرا ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • حشمتی، مسیب ارزیابی تغییرات رخساره‏های فرسایش شیاری در سطح دامنه با استفاده از تصاویر صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 103-119]
 • حصادی، همایون مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • حصارکی زاد، عاطفه تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق پرست، حامد بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • حکیمی آسیابر، سعید بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • حکیمی آسیابر، سعید تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • حکیمی آسیابر، سعید ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 242-258]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]
 • حلبیان، امیرحسین بررسی ارتباط برف-پوش (SC) و دمای سطح زمین (LST) با مولفة توپوگرافیکی ارتفاع در ارتفاعات البرز مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 227-249]
 • حلبیان، امیرحسین بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • حلی ساز، ارشک پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • حنیفی نیا، عبدالعزیز بررسی ارتباط عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مدل آنتروپی شانون با دو ریکرد WOE و LNRF به منظور پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه آبخیز زیوه ارومیه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 108-127]
 • حیاوی، فریال مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی در بافت‌های مختلف خاک با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 151-162]
 • حیدری، اعظم بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]
 • حیدری، زهرا شناخت عوامل مؤثر بر پراکندگی و وقوع فروچاله ها با استفاده از شاخص های کمی مورفومتریک مطالعه موردی (دشت کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 215-226]
 • حیدری، زهرا ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 186-202]
 • حیدری، زینب شناخت عوامل مؤثر بر پراکندگی و وقوع فروچاله ها با استفاده از شاخص های کمی مورفومتریک مطالعه موردی (دشت کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 215-226]
 • حیدری، سوسن بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]

خ

 • خادمی، شاهین ارزیابی فعالیت گسل تالش در استان گیلان با بررسی‌های مورفوتکتونیکی و لرزه‌زمین‌ساختی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 54-83]
 • خالقی، سمیه ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • خالقی، سمیه تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • خالقی، سمیه برآورد فرسایش خاک و انتقال رسوب در بالادست حوضه آبخیز بادآور لرستان با استفاده از مدلSWAT [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 186-202]
 • خالقی، سمیه تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • خالقی، سمیه ارزیابی نقش ژئومورفولوژی مخروط افکنه بر تراکم و تاج پوشش گیاهی( نمونه موردی مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان فارس). [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • خان بابائی، زهرا پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • خانبابائی، زهرا پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • خانجانی زوراب، مریم بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه یلفان سداکباتان همدان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 50-69]
 • خان محمدی، فاطمه شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • خانه باد، محمد پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • خانه باد، محمد الگوی مورفولوژیک دره‌های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-179]
 • خانه باد، محمد مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • خبازی، مصطفی روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]
 • خبازی، مصطفی ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • خبازی، مصطفی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • خبازی، مصطفی بررسی سکونتگاه‌های انسانی واقع در حریم گسل‌های فعال( مورد مطالعه استان کرمان ) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 181-204]
 • خدائی، لیلا ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه ( ANP ) و رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-80]
 • خدائی قشلاق، فاطمه بررسی خطر وقوع بیابان‌زایی با استفاده از شاخص‌های طیفی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-17]
 • خدائی قشلاق، لیلا مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • خسروی، سمیه بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]
 • خسروی، سمیه تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 184-202]
 • خسروی، عذرا پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • خسروی، عذرا بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود ) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • خسروی، قاسم استفاده از روشی نوین در طبقه‌بندی چشم اندازهای ارضی در پهنة سرزمینی ایران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 132-154]
 • خسروی، قاسم بررسی فرونشست دشت خانمیرزا بر اساس داده های ژئومورفیک و تکنیک تداخل سنجی راداری در بازه زمانی سالهای 2003 تا 2010 [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • خضری، سعید تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • خضری، سعید ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • خضری، سعید ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • خضری، میلاد تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • خطیب، محمد مهد دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • خطیب، محمد مهدی تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 60-73]
 • خلج، محمد بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژی غرب مازندران، البرز مرکزی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 226-238]
 • خلج، محمد بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سعادت‌آباد، زاگرس مرتفع [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 214-229]
 • خلجی، سمیه گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • خورشید دوست، علی محمد ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • خوشخو، پرستو ارزیابی حساسیت ژئودایورسیتی (تنوع زمینی) در حوضه آبریز بابلرود، استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش رفتار، رضا بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • خوش رفتار، رضا ارزیابی تکتونیک فعال حوضه آبریز کرگانرود در دامنه شرقی تالش ( بغروداغ)، با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 217-236]
 • خیری، افسانه پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • خیری زاده، منصور پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]
 • خیری زاده، منصور ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 141-158]
 • خیری زاده، منصور ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]
 • خیری زاده، منصور ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]
 • خیری زاده آروق، منصور تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]

د

 • داداش زاده، زهرا تحلیل مورفودینامیک ساحلی با هدف تعیین مرز سلول‌های رسوبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • دارابی، حسن ارزیابی کمی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد: فرصتی برای توسعه پایدار منطقه-‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 120-143]
 • دارابی شاهماری، سحر تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 60-80]
 • دارابی شاهماری، سحر بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر نقش پوشش گیاهان حاشیه‌ای . [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]
 • دانش فراز، رسول تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • داودی، محمود بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-79]
 • داودی، محمود پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • داودی، محمود تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • داودیان، علیرضا مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • داودیان دهکردی، علیرضا پهنه بندی عامل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار (مطالعه موردی:دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 147-158]
 • داورزنی، زهرا برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • دبیری، رحیم برآورد ﺑُﻌﺪ ﻓﺮاﻛﺘﺎﻟﻲ ژئومورفولوژی کرانه‌های شمال خلیج فارس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻤﺎرش ﺟﻌﺒﻪای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 159-174]
 • درخشان، عباس برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • درفشی، خه‌بات ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • درفشی، خه بات گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • درفشی، خه بات بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • درفشی، خه بات میکرومورفولوژی رسوبات آبرفتی متأثر از فرآیندهای خاک‌زایی، تکنیکی نو در مطالعات ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 131-146]
 • درویشی، یوسف پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • درویشی خاتونی، جواد بررسی تغییرات اقلیمی و محیطی کواترنری پایانی با استفاده از کانی‌شناسی رس ها در پلایای گاوخونی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 25-41]
 • دریکوند، سمیه ارزیابی تکتونیک فعال نسبی حوضه خرم رود با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (لرستان، شمال غرب کمربند زاگرس) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 88-107]
 • دریکوند، سمیه ارزیابی فعالیت نسبی زمین ساختی و تحلیل جنبش ‏شناختی شمال پلدختر، غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 241-259]
 • دلال اوغلی، علی تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • ده‌بزرگی، مریم تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ده‌بزرگی، مریم ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ده بزرگی، مریم مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]
 • ده بزرگی، مریم ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • ده بزرگی، مریم فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 110-129]
 • ده بزرگی، مریم بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • ده بزرگی، مریم بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • ده بزرگی، مریم بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • ده بزرگی، مریم بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 242-258]
 • ده بزرگی، مریم بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]
 • دهستانی، هدیه طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • دهقان، فاطمه ارزیابی فرایندهای مؤثر بر شکل گیری و تحول کوهریگ ها (موردمطالعه:کوهریگ های تنگ چنار) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • دهقانپور، محسن بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • دهقانی، مریم برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]
 • دولت کردستانی، مجتبی سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • دولت کردستانی، مجتبی ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 120-130]

ذ

 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل حداکثر آنتروپی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز کمه، جنوب استان اصفهان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 128-149]
 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از ترکیب مدل تجدید نظر شده‌ی جهانی فرسایش خاک(RUSLE) و نقشه تراکم خندقی در حوضه آبخیز علامرودشت استان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 189-209]
 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی حساسیت خاک به فرسایش خندقی با استفاده از مدل CART و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (منطقه موردمطالعه: حوضه آبخیز خسویه استان فارس) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذهاب ناظوری، سمیه شناسایی اشکال فرسایش بادی دشت رفسنجان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 127-144]
 • ذهاب ناظوری، سمیه مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]

ر

 • رابطی، دنیا بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • رابطی، دنیا بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سعادت‌آباد، زاگرس مرتفع [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 214-229]
 • رابطی، دنیا بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]
 • رادمنش، فریدون مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • راشکی، علیرضا بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • رامشت، محمد حسین بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • رامشت، محمد حسین امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 80-94]
 • رامشت، محمد حسین مدلسازی و آنالیز چیدمان فضای ژئو-دموگرافیک در حوضه آبریز خلیج فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 34-63]
 • رامشت، محمد حسین مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • رامشت، محمد حسین بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-92]
 • رامشت، محمد حسین آلومتری توان محیطی در نظام چیدمان فضایی منطقه یزد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 144-162]
 • رامشت، محمد حسین بررسی فرونشست دشت خانمیرزا بر اساس داده های ژئومورفیک و تکنیک تداخل سنجی راداری در بازه زمانی سالهای 2003 تا 2010 [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • رامشت، محمد حسین نگاره حرا : متاورس باغشهر دریایی ایران (ترکیبی از یک پلاتفرم طبیعی و مجازی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رامشت، محمدحسین شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • رامشت، محمدحسین نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • رامشت، محمدحسین هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • رامشت، محمدحسین تحلیل ادبیات ژئوتوریسم در ایران (براساس تحلیل محتوای کمی مقالات ژئوتوریسم طی سال‌های 1396-1387) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 42-51]
 • رامشت، محمدحسین هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • رباط سرپوشی، مریم بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • ربانی، علی هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • رجائی، سعید پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • رجایی، فاطمه مقایسه روش‌های مختلف برآورد سیلاب به منظور طراحی ابعاد کانال (مطالعه موردی: شهرک صنعتی علویجه در حوزه آبخیز زاینده رود) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 260-273]
 • رجبی، معصومه بررسی تطبیقی ویژگی‌های کمّی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 80-96]
 • رجبی، معصومه ویژگی‌های ژئومورفومتری دریاچه دیرینه سدی لغزشی سیمره و اثرات ژئومورفولوژیک آن [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 142-156]
 • رجبی، معصومه ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 60-74]
 • رجبی، معصومه تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • رجبی، معصومه کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • رجبی، معصومه تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • رجبی، معصومه تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • رجبی، معصومه پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • رجبی، معصومه بررسی علل وقوع سیلاب و مخاطرات آن در حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 134-155]
 • رجبی، معصومه پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی ( مورد مطالعه:حوضه آبریزالموت رود استان قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 185-171]
 • رجبی، معصومه تحلیل هیدرودینامیک دریا و مورفولوژی ساحلی در ارتباط با تغییرات گستره جنگل های مانگرو (مطالعه موردی: غرب تنگه هرمز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 16-32]
 • رجبی، معصومه ارزیابی نرخ فرونشست دشت همدان-بهار و ارتباط آن با پارامترهای محیطی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 175-188]
 • رجبی، معصومه ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، ایرج تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • رحمتی، مریم تعیین قلمروهای آب و هوایی و فرآیندهای شکل زایی حال حاضر و کواترنری در مسیر آزادراه خرم‌آباد - پل زال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 90-103]
 • رحمتی، مریم کاربرد شاخص‌های کمی ژئومورفومتریک در شناسایی پهنه‌های مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل SVM (مطالعه موردی: آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 197-213]
 • رحمتی پور، فاطمه تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • رحیم پور، توحید پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 23-37]
 • رحیم پور، توحید بررسی حساسیت سیل‌خیزی حوضه های آبریز با استفاده از شاخص‌های هیدروژئومورفیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 195-214]
 • رحیم زاده، بهمن ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • رحیم زاده، زهرا ارزیابی نقش تکتونیک فعال در مورفولوژی کانال‎های جریانی حوضۀ بالادست الوند [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • رحیمی، امید پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-109]
 • رحیمی، امید بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهل چشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 245-260]
 • رحیمی، حمید ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 129-141]
 • رحیمی، مجتبی تعیین مناطق مستعد سیل با استفاده از پتانسیل‎سنجی عوامل مؤثر (مطالعۀ موردی: رود شاهرود) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]
 • رحیمی، محسن تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • رحیمی، محمد تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • رحیمی، مسعود آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • رحیمی، مسعود مورفومتری و مقایسه تغییرات عرضی رودخانه ارس طی سه دهه اخیر مطالعه موردی : پایین‌دست سد میل مغان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 74-89]
 • رحیمی، مسعود تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • رحیمی، مسعود تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]
 • رحیمی، مسعود پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • رحیمی، مسعود شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: جاده‌ی حیران- استان اردبیل) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 18-33]
 • رحیمی، مسعود به کارگیری شاخص‌های کمّی ژئومورفومتریکی در تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه و مدیریت دشت های سیلابی (مطالعه موردی: رودخانه قره سو، از روستای قدیرلو تا روستای لعل گنج) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 120-135]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]
 • رحیمی‌پور شیخانی، محمدعلی شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • رحیمی هرآبادی، سعید ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • رحیمی هرآبادی، سعید تبیین جایگاه روش‌شناسی اثباتی و فرااثباتی در مخاطرات‌ ژئومورفولوژیک (مورد: پهنه بندی مخاطرات ریزش سنگ در آزادراه رودبار- رستم‌آباد) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 52-66]
 • رحیمی هرآبادی، سعید الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم؛ با تاکید بر مدیریت ژئومورفوسایت‌های قلمرو بیابانی ایران مورد پژوهی: شهرستان طبس [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 108-131]
 • رخشانی، زینب پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 239-255]
 • رزمی، مریم تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • رستگار، ابراهیم ارزیابی کمی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد: فرصتی برای توسعه پایدار منطقه-‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 120-143]
 • رستمی، اکبر ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، دانا پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از سنجش‌ازدور در محدوده ساحلی دریای عمان از چابهار تا بندر تنگ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-42]
 • رستمی، عباس شناسایی و بررسی خصوصیات مورفومتریک و خاک دولین‌ها در شمال ایران (مطالعه موردی: منطقه گرازبن از جنگل آزمایشی خیرود کنار، نوشهر مازندران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • رستمی، میلاد تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • رستمی زاد، قباد تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • رسولی، عادل برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • رسولی، عادل زمین ساخت فعال و تاثیر آن بر مورفولوژی طاقدیس‌های جزیره قشم( سلخ، گورزین، سوزا و گیاهدان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 98-115]
 • رشیدی، مریم مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • رضائی، پیمان برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • رضائی، خلیل تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی مارن‌ها بر میزان فرسایش‌پذیری آن‌ها با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران در منطقه نوبران، ساوه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 52-66]
 • رضائی، مرضیه تحلیل آماری شکل ژئولوژیک نبکاهای بیابانهای ساحلی همجوار خلیج فارس به منظور تثبیت ماسه‌های روان و تغییرات کاربری نبکازارها ( مطالعه‌ی موردی: هرمزگان، سیریک) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 176-196]
 • رضائی عارفی، محسن تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • رضائی عارفی، محسن محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • رضائی مقدم، محمد حسین بررسی حساسیت سیل‌خیزی حوضه های آبریز با استفاده از شاخص‌های هیدروژئومورفیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 195-214]
 • رضائی مقدم، محمدحسین ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 141-158]
 • رضائی مقدم، محمدحسین تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • رضائی مقدم، محمدحسین بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • رضائی مقدم، محمدحسین تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • رضائی مقدم، محمدحسین بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • رضا پور، علی ارزیابی نقش تکتونیک فعال در مورفولوژی کانال‎های جریانی حوضۀ بالادست الوند [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • رضایی، خدیجه ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • رضایی، خلیل تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • رضایی، خلیل تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 55-72]
 • رضایی، علی تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • رضایی، ناصر بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • رضایی توابع، کامران بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]
 • رضایی عارف، مرتضی شناخت عوامل مؤثر بر پراکندگی و وقوع فروچاله ها با استفاده از شاخص های کمی مورفومتریک مطالعه موردی (دشت کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 215-226]
 • رضایی مقدم، محمد حسین بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • رضایی مقدم، محمد حسین شبیه سازی شبه دو بعدی جریان سیلاب رودخانه لیقوان با تاکید بر دشت سیلابی با استفاده از تکنیک MIKE11 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 28-41]
 • رضایی مقدم، محمد حسین تحلیل دینامیکی مخاطره سیلاب در مخروط افکنه‌های فعال با استفاده از مدل هیدرودینامیکی HEC-RAS و تکنیک GIS(مطالعه موردی: مخروط افکنه لیلان، شمال غرب ایران) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 169-185]
 • رضایی مقدم، محمد حسین بررسی مناطق مستعد ریسک فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش FUZZY-AHP (مطالعه موردی: دشت شبستر-صوفیان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی مقدم، محمد حسین شاخص ژئومورفودایورسیتی: کمی کردن تنوع چشم انداز طبیعی و لندفرم‌های کوهستان میشو، شمال غرب ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 200-219]
 • رضایی مقدم، محمدحسین پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی ( مورد مطالعه:حوضه آبریزالموت رود استان قزوین) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 185-171]
 • رضایی مقدّم، محمّدحسین تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • رضوانی، محمدرضا شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • رعیتی شوازی، منیره مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • رفیعی، رسول ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 84-105]
 • رفیعی، مالک مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 84-96]
 • رمضانی، نسیم تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • رمضانی، نسیم ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، ابوالفصل پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 85-102]
 • رنجبر، ابوالفضل بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و رابطه آن با پوشش گیاهی در تپه‌های ماسه‌ای (مطالعه موردی: آران و بیدگل و کاشان) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 114-131]
 • رنجبران، محسن بررسی نقش لیتولوژی در شکل‌گیری ساختمان خانه های کندویی شکل روستای کندوان، آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-60]
 • رنجبر باروق، زهرا بررسی فرونشست زمین با استفاده از سری زمانی تصاویر راداری و ارتباط آن با تغییرات تراز آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: کلان شهر کرج) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 138-155]
 • رنجبر باروق، زهرا بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • رنجبر باروق، زهرا بررسی ارتباط فرونشست زمین و تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از تداخل سنجی راداری(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • رنجبر باروق، زهرا بررسی ویژگی‌های باد‌ و ارتباط آن با رخداد گرد و غبار در شهرستان زابل با استفاده از سامانه گوگل ‌ارث ‌انجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبری، احد تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • رنجبریان شادباد، مریم شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 114-129]
 • رنجبریان شادباد، مریم ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]
 • رنجبریان شادباد، مریم ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]
 • رنگزن، کاظم تعیین مناطق مستعد فرسایش خندقی با استفاده از تابع عضویت فازی(مطالعه موردی:شهر مهر در جنوب استان فارس) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 56-74]
 • رنگزن، کاظم تهیه نقشه گنبد نمکی جهانی و مناطق متأثر از گنبد نمکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-72]
 • روحانی، حامد کاربرد روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ و تصمیم‌گیری چند معیاره در اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-196]
 • رورده، همت اله شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • روستائی، شهرام ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • روستائی، شهرام شبیه‎سازی فرسایش و رسوب ناشی از زمین‎لغزش‌ها با استفاده از مدلGeoWEPP (مطالعۀ موردی: حوضۀ گرمچای میانه) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 119-133]
 • روستائی، شهرام بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی: شهر گیوی( [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • روستائی، شهرام ارزیابی هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژیکی نهشته‌های کواترنری تحلیل بحران آب‌های زیرزمینی شمال دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی دشت تسوج) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • روستائی، شهرام شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • روستائی، شهرام برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]
 • روستائی، شهرام مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 84-96]
 • روستائی، شهرام پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • روستائی، شهرام ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه ( ANP ) و رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-80]
 • روستائی، شهرام تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 108-118]
 • روستائی، شهرام تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • روستائی، شهرام ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • روستائی، شهرام استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]
 • روستائی، شهرام کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • روستائی، شهرام مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • روستائی، مه آسا شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • روستایی، شهرام پهنه‎بندی مناطق متأثّر از خطر زمین‎لغزش در جادّه‎ی تبریز ـ مرند با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-58]
 • روستایی، شهرام پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • روستایی، شهرام شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • روستایی، شهرام ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]
 • روستایی، شهرام پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 23-37]
 • روستایی، شهرام شبیه سازی شبه دو بعدی جریان سیلاب رودخانه لیقوان با تاکید بر دشت سیلابی با استفاده از تکنیک MIKE11 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 28-41]
 • روستایی، شهرام بررسی خطر وقوع بیابان‌زایی با استفاده از شاخص‌های طیفی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-17]
 • روستایی، شهرام ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 130-146]
 • روستایی، شهرام ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 186-202]
 • روستایی، شهرام ارزیابی نرخ فرونشست دشت همدان-بهار و ارتباط آن با پارامترهای محیطی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 175-188]
 • روستایی، شهرام بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • روستایی، شهرام ارزیابی نقش منابع کارستیک توسعه یافته در توانمندی های ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • روستایی، شهرام شبیه‌سازی سیلاب بر روی اشکال تراکمی به روش شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و مدل هیدرولیکی hec-ras(مطالعه موردی شهرک پردیسان قم) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 40-58]
 • روستایی، شهرام سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • روستایی، شهرام بررسی مناطق مستعد ریسک فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش FUZZY-AHP (مطالعه موردی: دشت شبستر-صوفیان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی، شهرام ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی، شهرام برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی، شهریور بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]
 • روستایی، مه آسا بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-92]
 • روشن، غلامرضا پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچه‎ی ارومیه با رویکرد به طرح‎های فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه‌های آینده [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 69-88]
 • روشن، غلامرضا بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]
 • روشن ضمیر، سهیلا پهنه بندی حساسیت اراضی حوضه مراغه به فرسایش خندقی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه‌ی فازی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 175-194]
 • ریاحی، سمانه اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]
 • ریاحی، مهدی بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]
 • ریاحی نیا، مریم پتانسیل‌یابی منابع آبهای زیرزمینی در دشت خرم آباد با استفاده از دو روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 141-158]

ز

 • زارع، غلامرضا شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • زارع، غلامرضا ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • زارع، فاطمه ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]
 • زارع، فاطمه بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • زارع، محمد مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • زارع پیشه، نرگس بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی: شهر گیوی( [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • زارعی، پروین بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]
 • زارعی، پروین تعیین آستانه بارش بحرانی در وقوع زمین لغزش های سطحی بر اساس مدل فرایند محور (مطالعه موردی: منطقه ی جوانرود ،استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 156-177]
 • زارعی، حیدر مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • زرهی، فاطمه تحلیل آماری شکل ژئولوژیک نبکاهای بیابانهای ساحلی همجوار خلیج فارس به منظور تثبیت ماسه‌های روان و تغییرات کاربری نبکازارها ( مطالعه‌ی موردی: هرمزگان، سیریک) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 176-196]
 • زروش، ناهید ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 144-157]
 • زمان زاده، سیدمحمد تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در شکل‌گیری و گسترش فرسایش خندقی (مطالعۀ موردی: فارس، منطقۀ دشت کهور لامرد) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 135-156]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-129]
 • زمان زاده، سیدمحمد مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • زمان زاده، سیدمحمد مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]
 • زمانزاده، سید محمد ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 147-168]
 • زمانزاده، سید محمد تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 96-115]
 • زمانزاده، سید محمد بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • زمانزاده، سیدمحمد ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • زمانزاده، محمد تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • زمانزاده، محمد مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • زمردیان، محمدجعفر تجزیه و تحلیل مورفوژنز و تفاوت‎‎های کمّی و کیفی مخروط‎افکنه‎‎های رشته‎کوه بینالود با رویکرد هیدرومورفوتکتونیکی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 53-72]
 • زندی، رحمان بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • زندی، رحمان سنجش و ارزیابی کشت برنج و صیفجات بر میزان نشست زمین (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد استان فارس- ایران) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • زنگنه اسدی، محمد علی محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • زنگنه اسدی، محمد علی پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و هیبریدی قضیه بیز(مطالعه موردی: حوضه بقیع ، نیشابور) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 112-129]
 • زنگنه اسدی، محمد علی بررسی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل) RUSLE )و روش پسیاک اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریز کال اسماعیل دره شهرستان شاهرود استان سمنان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 147-165]
 • زنگنه اسدی، محمد علی سنجش و ارزیابی کشت برنج و صیفجات بر میزان نشست زمین (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد استان فارس- ایران) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 137-158]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 156-171]
 • زنگنه اسدی، مخمد علی پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • زنگنه تبار، ساسان ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • زهتابیان، غلامرضا تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • زهتابیان، غلامرضا تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-30]
 • زهیری، زهره بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • زینالی، بتول پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]
 • زینالی، بتول برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینتی زاده، علی اکبر ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]

س

 • سارلی، رضا پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • ساعدی، بهمن ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • سالاری، سامرند مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]
 • سالاری، ممند مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]
 • سالاری، ممند پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز استان کردستان با به‌کارگیری شاخص‌های مورفومتری و تحلیل‌های آماری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 181-190]
 • سالاری، ممند پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از طریق ارزیابی متغیرهای محیطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • سالاری، ممند ارزیابی و پیش بینی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی با تاکید بر رویکرد ژئومورفولوژیک و مدیریت محیط (مطالعه موردی: شهر پاوه) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 86-101]
 • سالاری، ممند ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش و واکاوی علل آن در جاده جدید سردشت- بانه حدفاصل سردشت- دارساوین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 274-291]
 • سالاری، نرجس مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 145-156]
 • سالاری، نرجس بررسی سکونتگاه‌های انسانی واقع در حریم گسل‌های فعال( مورد مطالعه استان کرمان ) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 181-204]
 • سامانی، بابک تهیه نقشه گنبد نمکی جهانی و مناطق متأثر از گنبد نمکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-72]
 • سپهر، عادل تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]
 • سپهر، عادل مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • سپهر، عادل بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • سپهر، عادل مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • سپهر، عادل تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • سپهر، عادل کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • سپهر، عادل بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • سپهری، مهدی فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی با استفاده از تحلیل بعد فرکتال شبکه زهکشی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی همدان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 70-87]
 • ستایشی، حسن بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی: شهر گیوی( [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • ستایشی نساز، حسن تعیین تغییرات بلندمدت رژیم جریان رودخانه کوهستانی خیاوچای با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (RVA) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ستوهیان، فرزاد بررسی نقش لیتولوژی در شکل‌گیری ساختمان خانه های کندویی شکل روستای کندوان، آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-60]
 • سرافروزه، سلیمان ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 141-158]
 • سربی، علی ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • سرگردی، فرهنگ استفاده از شاخص‌های مورفومتریک برای شناسایی سرچشمه نمکزایی در پلایا (مطالعۀ موردی: پلایای ایزدخواست، استان فارس) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 134-156]
 • سعادتمند، مریم بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • سعیدیان، حمزه تعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 49-63]
 • سکوند، حبیب بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • سلاجقه، علی تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • سلطانی، شکور کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]
 • سلطانیان، محمود برآورد ارتفاع خط تعادل یخبندان حال حاضر به روش لی در ارتفاعات ایران مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 197-214]
 • سلطانی کوپایی، سعید مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • سلگی، علی ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • سلگی، لیلا پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 156-171]
 • سلیمانی، محمدباقر بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]
 • سهرابی منفرد، مرضیه بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 197-213]
 • سیاح پور، محمد جواد بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]
 • سیاری، حبیب اله ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • سیدجباری دوشانلو، سلمناز بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 39-53]
 • سیستانی بدوئی، مسعود بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]
 • سیستانی بدوئی، مسعود بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-92]
 • سیف، عبدا.. ارزیابی شاخص های مورفودینامیک تپّه های برخانی (مطالعه‎ی موردی: ریگ چاه جام) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • سیف، عبدا.. روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]
 • سیف، عبدا... شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شاخص‌های مورفومتری سیرک‌های یخچالی حوضه سیلوه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 32-51]
 • سیف، عبدالله برآورد ارتفاع خط تعادل یخبندان حال حاضر به روش لی در ارتفاعات ایران مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 197-214]
 • سیف، عبداله ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • سیف، عبداله ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • سیف، عبداله مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 53-69]
 • سیف، عبداله ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • سیف، عبداله شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]
 • سیف، عبداله باز سازی برف مرزهای دائمی کواترنر پایانی در ارتفاعات جنوبی ایران مرکزی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 111-133]
 • سیف، عبداله بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]

ش

 • شادفر، صمد پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-52]
 • شادقر، صمد تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • شاکری زارع، حجت تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • شاکری نسب، علی ارزیابی دینامیک مورفولوژیکی رودخانه‌ بابل‌رود، استان مازندران [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • شاه زیدی، سمیه سادات پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • شاه زیدی، سمیه سادات تحلیل ژئوآنتروپوژنیک پوشش گیاهی ارتفاعات تالش، جلگه‌ها و دشت‌های پیرامون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 152-180]
 • شاهسوند، پریسا تولید ‌هیدروگراف واحد مصنوعی بر پایه ویژگی‌های ﻓﺮاﻛﺘﺎﻟﻲ حوضه‌ی رودخانه‌ای (مطالعه‌ی موردی‌: حوضه‌ی کلان ملایر همدان) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 36-55]
 • شاهکویی، اسمعیل پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • شایان، سیاوش شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • شایان، سیاوش ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • شایان، سیاوش اثرات احداث سد مخزنی گیلان‎غرب بر مورفولوژی بستر رود گیلان‎غرب (در محدودۀ بالادست و مخزن سد) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-132]
 • شایان، سیاوش هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 86-104]
 • شایان، سیاوش استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • شایان، سیاوش مورفولیتولوژی توده الوند و نقش آن در مورفومتری و الگوی شبکه زهکشی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • شایان، سیاوش تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 160-180]
 • شایان، سیاوش طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • شایان، سیاوش بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • شایان، سیاوش استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • شایان، سیاوش برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]
 • شایان، سیاوش ارزیابی تکتونیک فعال حوضه آبریز کرگانرود در دامنه شرقی تالش ( بغروداغ)، با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 217-236]
 • شایان، سیاوش تحلیل مورفودینامیک ساحلی با هدف تعیین مرز سلول‌های رسوبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • شایان، سیاوش آینده نگری تغییرات در مناطق مورفوکلیماتیک استان البرز برپایه سناریو های تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 229-247]
 • شایگان، مهران ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 17-31]
 • شرفی، سیامک بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • شرفی، سیامک ارزیابی روش جمع کیفی (QS) جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: جنگل توسکستان تا گرگان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 70-87]
 • شرفی، سیامک ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شریفی، انور ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • شریفی، محمد ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]
 • شریفی، محمد بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • شریفی پیچون، محمد ارزیابی فرایندهای مؤثر بر شکل گیری و تحول کوهریگ ها (موردمطالعه:کوهریگ های تنگ چنار) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی اثرات جهت جغرافیایی دامنه‌ها بر حجم مخروط‌افکنه (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 54-72]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 1977-2017 ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 192-206]
 • شریفی پیچون، محمد ارزیابی قابلیت‌های زمین‌گردشگری سایت‌های ژئومورفولوژیکی کویری بر اساس روش کامنسکوی اصلاح شده (مطالعه موردی کویرهای استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 180-199]
 • شریفی کیا، محمد شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • شریفی کیا، محمد ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • شریفی کیا، محمد آشکارسازی تغییرات الگوی مکانی رودخانۀ هیرمند و تحلیل مورفولوژیکی آن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • شریفی کیا، محمد هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 86-104]
 • شریفی کیا، محمد شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • شریفی کیا، محمد استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • شریفی کیا، محمد بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • شریفی کیا، محمد استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • شریفی کیا، محمد تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • شریفی کیا، محمد تحلیل مورفودینامیک ساحلی با هدف تعیین مرز سلول‌های رسوبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • شریفی هشجین، شهرام شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • شعبانی عراقی، عارفه بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • شعبانی عراقی، عارفه مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • شعبانی عراقی، عارفه بررسی تحولات رسوبی و اقلیم دیرینه براساس رسوب شناسی و آنالیز عنصری در پلایای دامغان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 95-113]
 • شعبانی‌نیا، حسن میکرومورفولوژی رسوبات آبرفتی متأثر از فرآیندهای خاک‌زایی، تکنیکی نو در مطالعات ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 131-146]
 • شفیعی، فاطمه ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]
 • شفیعی، نجمه تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی( تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 151-163]
 • شفیعی، نجمه بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • شفیعی، نجمه سنجش و ارزیابی کشت برنج و صیفجات بر میزان نشست زمین (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد استان فارس- ایران) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شفیعی بافتی، آرزو بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 117-133]
 • شکاری بادی، علی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]
 • شکاری بادی، علی طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌ها (ACL) با دو مدل ویژگی‌های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات کرکس‌کوه نطنز و کاشان [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شکر بهجتی، سمیرا شکر بهجتی شناسایی و بررسی خصوصیات مورفومتریک و خاک دولین‌ها در شمال ایران (مطالعه موردی: منطقه گرازبن از جنگل آزمایشی خیرود کنار، نوشهر مازندران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • شکر زاده، الهام ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم تطبیقی MABAC و ANP (مطالعه‌ی موردی: شهرستان نیر) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 136-155]
 • شکری، پریسا بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • شمس‌آبادی، محمد بررسی تخریب‌پذیری سری سازندی قم در منطقۀ بیابانی (مطالعۀ موردی: کاشان) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 154-170]
 • شمسی پور، علی اکبر تعیین قلمروهای آب و هوایی و فرآیندهای شکل زایی حال حاضر و کواترنری در مسیر آزادراه خرم‌آباد - پل زال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 90-103]
 • شمسی پور، علی اکبر بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • شهابی، هیمن مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]
 • شهابی، هیمن ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • شهبازی، علیرضا حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست های ناشی از سوبسیدانس [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 164-175]
 • شهری، سمیه هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • شهری، سمیه آلومتری توان محیطی در نظام چیدمان فضایی منطقه یزد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 144-162]
 • شهریار، علی بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • شهماری، رفعت ارزیابی فعالیت‌های نو زمین‌ساخت در حوضه‌های آبخیز غرب استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 148-165]
 • شیخی پور، آزاده بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و نقش آن در فرسایش و رسوب‌گذاری با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد – دوآب ویسیان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 146-163]
 • شیرانی، کورش ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]
 • شیرانی، کورش ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • شیرانی، کورش بررسی فرونشست دشت خانمیرزا بر اساس داده های ژئومورفیک و تکنیک تداخل سنجی راداری در بازه زمانی سالهای 2003 تا 2010 [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شیرانی، مایده بررسی اثرات جهت جغرافیایی دامنه‌ها بر حجم مخروط‌افکنه (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 54-72]
 • شیرزادی، سعید تأثیر خزه‌ها بر ایجاد و توسعه‌ی لاپیه‌ها‌ی حفره‌ای در سنگ‌های کربناته [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • شیرزادی، عطا الله ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • شیرزادی، عطا الله مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]
 • شیرزادی، عطااله ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 130-146]
 • شیرزادی، هدیه برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرزادی تبار، فرزاد تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • شیروانی، کورش ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • شیری طرزم، علی بررسی تطبیقی ویژگی‌های کمّی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 80-96]

ص

 • صابری، عظیم تهیه نقشه گنبد نمکی جهانی و مناطق متأثر از گنبد نمکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-72]
 • صابری، میترا محاسبه‌‌ی بعد فرکتال در حوضه‌های زهکشی و رابطه‌ی آن با برخی خصوصیات ژئوموفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی:حوضه‌های آبریز شمال تهران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 153-167]
 • صابری، میترا بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • صادق‎زاده ریحان، محمدابراهیم ارزیابی مدل WEPP در برآورد میزان فرسایش و رسوب در اراضی مارنی منطقۀ خواجه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 97-112]
 • صادقی، علی تعیین آستانه بارش بحرانی در وقوع زمین لغزش های سطحی بر اساس مدل فرایند محور (مطالعه موردی: منطقه ی جوانرود ،استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 156-177]
 • صادقی، علی شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • صادقی نیا، مجید بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • صالحی پور میلانی، علیرضا بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • صالحی پور میلانی، علیرضا تحلیل روابط کمی بین ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه موردی، واحد ژئومورفولوژیکی تالش) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 112-130]
 • صالحی پور میلانی، علیرضا ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 84-105]
 • صدر، امیر حسین ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • صدوق، حسن تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • صدوق، حسن کاربرد روش ژئومورفون‌ها در شناسایی عناصر اشکال زمین ( مطالعه موردی حوضه حبله رود) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 106-119]
 • صدوق، حسن مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]
 • صدوق، سید حسن بررسی میزان آسیب‎پذیری تپه‎های ماسه‎ای ساحلی در شبه‎جزیرۀ میانکاله با مدل DVI [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 37-48]
 • صدوق، سید حسن ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • صدوق، سید حسن بررسی رابطه پراکنش جوامع گیاهی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در لندفرم‌های سطح مخروط افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه های جنوب غرب میامی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 21-43]
 • صدوق، سید حسن ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 84-105]
 • صدوق، سیدحسن کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]
 • صفاری، امیر پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • صفاری، امیر شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • صفاری، امیر مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • صفاری، امیر تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • صفاری، امیر پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]
 • صفاری، امیر تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • صفاری، امیر تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • صفاری، امیر تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • صفاری، امیر برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • صفاری، امیر الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم؛ با تاکید بر مدیریت ژئومورفوسایت‌های قلمرو بیابانی ایران مورد پژوهی: شهرستان طبس [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 108-131]
 • صفاری، امیر تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 55-72]
 • صفاری، امیر ارزیابی و تحلیل مناطق کارستیک توسعه یافته و آسیب پذیر (مطالعه موردی: توده کارستیک خورین در استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-200]
 • صفاری، امیر تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • صفاری، امیر شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • صفاری، امیر نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • صفاری، امیر ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آبخوان دشت مشهد با استفاده از تلفیق مدل های SINTACS و GODS [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفرراد، طاهر بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • صفری، فرشاد تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • صلحی، سینا مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 53-69]
 • صلحی، سینا بررسی ارتباط برف-پوش (SC) و دمای سطح زمین (LST) با مولفة توپوگرافیکی ارتفاع در ارتفاعات البرز مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 227-249]
 • صلحی، سینا استفاده از روشی نوین در طبقه‌بندی چشم اندازهای ارضی در پهنة سرزمینی ایران [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 132-154]
 • صلحی، سینا مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]
 • صلحی، سینا نوتعریفی از ساختار فرم‌شناسی بنیادین در دانش ژئومورفولوژی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • صمدزاده، رسول مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش مورگان- مورگان فینی(M M F) در حوضه آبخیز گزاز چای خلخال [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-89]
 • صمدزاده، رسول بازشناسی تکامل دیرینه ژئومرفولوژیک کواترنری حوضۀ آبخیز گزازچای خلخال [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 146-161]
 • صمدزاده، رسول نوتعریفی از ساختار فرم‌شناسی بنیادین در دانش ژئومورفولوژی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 215-228]
 • صمدی، امیر مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 74-89]
 • صمدی، حسین بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر رفتار هیدرومورفولوژیکی کانال رودخانه مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 203-216]
 • صمیمی هشتجین، پریسا بازشناسی تکامل دیرینه ژئومرفولوژیک کواترنری حوضۀ آبخیز گزازچای خلخال [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 146-161]
 • صیاد، دانیال ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 254-272]

ض

 • ضیائیان، پرویز مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • ضیائیان، پرویز آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]

ط

 • طالب پور، داود ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • طالب پور، داود مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]
 • طالب پور اصل، داود ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش و واکاوی علل آن در جاده جدید سردشت- بانه حدفاصل سردشت- دارساوین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 274-291]
 • طالبی، علی بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]
 • طالبی، علی تعیین آستانه بارش بحرانی در وقوع زمین لغزش های سطحی بر اساس مدل فرایند محور (مطالعه موردی: منطقه ی جوانرود ،استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 156-177]
 • طاهرخانی، محمد ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • طاهری، واله پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 75-95]
 • طاهری نژاد، کاظم ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]
 • طاهری نژاد، کاظم بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • طهماسبی، پژمان مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • طولابی، سوسن مقایسۀ کارایی مدل‌های WEPP و EPM در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب‎دهی حوضۀ آبخیز سولاچای [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 79-96]

ظ

 • ظاهری عبده وند، زینب تعیین مناطق مستعد فرسایش خندقی با استفاده از تابع عضویت فازی(مطالعه موردی:شهر مهر در جنوب استان فارس) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 56-74]

ع

 • عابدی قشلاقی، حسن ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 60-74]
 • عابدینی، موسی مقایسۀ کارایی مدل‌های WEPP و EPM در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب‎دهی حوضۀ آبخیز سولاچای [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 79-96]
 • عابدینی، موسی پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز خلخال چای با استفاده از مدل‌های چند معیاره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-85]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • عابدینی، موسی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه بالیخلو (سد‌یامچی) با استفاده از مدل‌فازی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 137-155]
 • عابدینی، موسی ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • عابدینی، موسی ارزیابی وضعیت سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوضه آبریز لیقوان‌چای با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل‌شبکه و منطق‌فازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 162-179]
 • عابدینی، موسی تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • عابدینی، موسی بررسی علل وقوع سیلاب و مخاطرات آن در حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 134-155]
 • عابدینی، موسی ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 130-146]
 • عابدینی، موسی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم تطبیقی MABAC و ANP (مطالعه‌ی موردی: شهرستان نیر) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 136-155]
 • عابدینی، موسی برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • عابدینی، موسی طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 109-130]
 • عابدینی، موسی ارزیابی و پهنه‌بندی فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تکنیک چند معیاره آراس [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • عادلی، بهزاد بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 94-109]
 • عادلی، زهرا کاربرد روش ژئومورفون‌ها در شناسایی عناصر اشکال زمین ( مطالعه موردی حوضه حبله رود) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 106-119]
 • عالی، نگین پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • عالی جهان، مهدی آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • عالی جهان، مهدی ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • عامری، شهرزاد ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • عبادی، فواد ارزیابی کارایی مدل‌های پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز سد کردستان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 64-83]
 • عباسپور، رحیم برآورد فرسایش خاک و انتقال رسوب در بالادست حوضه آبخیز بادآور لرستان با استفاده از مدلSWAT [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 186-202]
 • عباس نژاد، احمد شناسایی اشکال فرسایش بادی دشت رفسنجان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 127-144]
 • عباس نژاد، احمد مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • عباس نژاد، احمد پیدایش و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی چشم انداز بدلند شبه کارستی جنوب گلباف، استان کرمان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 166-188]
 • عباس نژاد، بهنام پیدایش و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی چشم انداز بدلند شبه کارستی جنوب گلباف، استان کرمان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 166-188]
 • عباس نوین‌پور، اسفندیار ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]
 • عباسی، زینب بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 117-133]
 • عباسی، علیرضا تحلیل ژئومورفیکی رده-آرایه‌ای ریز شبکه آبراهه‌های پدید آمده در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 147-159]
 • عباسی، محمد پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-52]
 • عباسی، محمد ارزیابی و تهیۀ نقشۀ آسیب‎پذیری آلودگی آبخوان کارستی مانشت با استفاده از مدل ریسک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 155-168]
 • عباسی، مژگان تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • عباسی، موسی استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • عباسی، موسی پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • عباسی، موسی تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • عبداللهی، ابوالفضل تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]
 • عبداللهی کاکرودی، عطاءاله عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 به طریق آموزش شبکه عصبی (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 216-230]
 • عبدالملکی، طیبه بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • عبدالهی، مهدی بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 129-140]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله نوسانات دریای خزر و تا ثیر آن بر سواحل جنوب شرقی آن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 33-44]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]
 • عبقری، هیراد بررسی ارتباط عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مدل آنتروپی شانون با دو ریکرد WOE و LNRF به منظور پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه آبخیز زیوه ارومیه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 108-127]
 • عبیات، احمد ارزیابی ارتباط عوامل مؤثر بر ضریب زبری مانینگ و سرعت برآوردی جریان‌آب در رودخانه قره‌سو، اردبیل [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 59-72]
 • عجم، حسین بررسی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل) RUSLE )و روش پسیاک اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریز کال اسماعیل دره شهرستان شاهرود استان سمنان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 147-165]
 • عرب عامری، علیرضا ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]
 • عرب عامری، علیرضا استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • عرتی، مریم بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند (خراسان جنوبی) با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 181-195]
 • عزتی، مریم تحلیل زمین‌ساخت فعال حوضه‌ی بجنورد با کمک شاخص‌های مورفوتکتونیکی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 130-144]
 • عزتی، مریم بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 122-137]
 • عزیزی، سیده بیان ارزیابی نقش ژئومورفولوژی مخروط افکنه بر تراکم و تاج پوشش گیاهی( نمونه موردی مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان فارس). [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • عزیزی، شهلا تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-209]
 • عزیزی، قاسم بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-42]
 • عزیزی، قاسم پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-109]
 • عزیزی، قاسم بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-79]
 • عزیزی، قاسم بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • عزیزی، قاسم بررسی تحولات رسوبی و اقلیم دیرینه براساس رسوب شناسی و آنالیز عنصری در پلایای دامغان [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 95-113]
 • عزیزیان، اصغر مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 74-89]
 • عسگری، آتنا تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 75-88]
 • عسگری، آتنا تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • عسگری، محمدرضا بررسی پدیده فرونشست دشت ابهر با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW و بر مبنای توسعه بسته عددی SUB [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 155-170]
 • عظیم زاده، حمیدرضا بررسی تأثیر سنگفرش بیابانی بر روی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش‌پذیری بادی خاک (مطالعه موردی: حوضه ابراهیم‌آباد مهریز (یزد)) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 90-104]
 • عظیمی راد، صمد تعیین مناطق مستعد سیل با استفاده از پتانسیل‎سنجی عوامل مؤثر (مطالعۀ موردی: رود شاهرود) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 175-186]
 • عظیمی راد، صمد ویژگی‌های ژئومورفومتری دریاچه دیرینه سدی لغزشی سیمره و اثرات ژئومورفولوژیک آن [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 142-156]
 • عفیفی، محمدابراهیم ارزیابی پتانسیل فرونشست زمین و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی: دشت سیدان فاروق مرودشت) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • علائی طالقانی، محمود ارزیابی نقش تکتونیک فعال در مورفولوژی کانال‎های جریانی حوضۀ بالادست الوند [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • علائی طالقانی، محمود بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]
 • علمی زاده، هیوا بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • علمی زاده، هیوا تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • علمیزاده، هیوا تحلیل ژئومورفیکی رده-آرایه‌ای ریز شبکه آبراهه‌های پدید آمده در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 147-159]
 • علمیزاده، هیوا تحلیل فرم و الگوی شبکه زهکشی حوضه رامهرمز با استفاده از مدل رده‌آریه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 172-183]
 • علمیزاده، هیوا تحلیل نظم هندسی شبکه‌های زهکشی با استفاده از مدل توکوناگا و بعد ظرفیت مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه بشار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 171-182]
 • علوی پناه، سیدکاظم پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • علیانپور، حامد تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • علیانپور، حامد ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیایی، علی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • علی پور، رضا ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • علیجانی، فرشاد مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • علیزاده، اکرم ارزیابی فعالیت گسل تالش در استان گیلان با بررسی‌های مورفوتکتونیکی و لرزه‌زمین‌ساختی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 54-83]
 • علیزاده، عبداله اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر ریزش و تهیۀ نقشۀ خطر آن با استفاده از مدل‎های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی (مطالعۀ موردی: درۀ هراز) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 187-198]
 • علیزاده، محمد ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • علیزاده گرجی، غلامرضا تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 108-118]
 • علیمحمدیان، حبیب بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • علیمرادی، مسعود پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-74]
 • علیمرادی، مهتاب ارتباط بعد فراکتال با شاخص‌های دبی و رسوب در حوزه‌های آبخیز استان ایلام [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • علی نوری، خدیجه تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991 [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 103-120]
 • علی نوری، خدیجه کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • علی نوری، خدیجه مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]
 • عمادالدین، سمیه بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • عمادالدین، سمیه ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) ،تحلیل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مطالعات میدانی با رویکرد کاهش ریسک(مطالعه موردی: محور جاده هراز) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 172-190]
 • عمادالدین، سمیه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 75-95]
 • عمادالدین، سمیه پهنه‌بندی خطرسیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود( [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 86-110]
 • عمادالدّین، سمیّه مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-81]
 • عمرانی دورباش، مجتبی بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی: شهر گیوی( [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-16]
 • عموشاهی، ناهید ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل حداکثر آنتروپی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز کمه، جنوب استان اصفهان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 128-149]
 • عمونیا، حمید پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]
 • عمونیا، حمید برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]
 • عنایتی، مریم آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • عیوضی، اکرم مدل‌سازی آبدهی روزانه چشمه کارستی طی دوره فروکش جریان با استفاده از روش‌های تحلیلی (مطالعه موردی: چشمه‌علی دامغان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 54-70]

غ

 • غفاریان، حمید رضا بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 1977-2017 ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 192-206]
 • غفاریان مالمیری، حمیدرضا مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • غفاریان مالمیری، حمیدرضا پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 239-255]
 • غفاری گیلانده، عطا مدل‎سازی ضریب آسیب‎پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-79]
 • غفاری گیلانده، عطا بررسی توان لرزه زایی گسل‌ها و برآورد تلفات انسانی ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی: (شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 17-36]
 • غفاری گیلانده، عطا ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ویکور ( مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 124-141]
 • غلامی، ابراهیم بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند (خراسان جنوبی) با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 181-195]
 • غلامی، ابراهیم دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • غلامی، ابراهیم بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 122-137]
 • غلامی، حمید بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-30]
 • غلامی، حمید استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • غلامی، حمید بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 94-109]
 • غلامی، حمید سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • غلامی، حمید پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • غلامی، معصومه ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]
 • غیور بلورفروشان، مهدیه ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]

ف

 • فاتحی، زهرا بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • فاتحی، زهرا تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • فاضلی نشلی، حسن بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • فتاحی، محمد هادی بررسی مقایسه ای شاخص مورفولوژی زاویه مرکزی (A) با پارامترهای چند فراکتالی الگوی تکامل پیچان رودها با استفاده از روابط رگرسیونی(مطالعه موردی : رودخانه قره آغاج در استان فارس) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 96-111]
 • فتح آبادی، ابوالحسن سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی تغییرات برف مرز در منطقۀ اشترانکوه از کواترنر پسین تا کنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 180-192]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه لتیان با استفاده از مدل SWAT [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 203-213]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی فرونشست زمین با استفاده از سری زمانی تصاویر راداری و ارتباط آن با تغییرات تراز آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: کلان شهر کرج) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 138-155]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی ارتباط فرونشست زمین و تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از تداخل سنجی راداری(مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی ویژگی‌های باد‌ و ارتباط آن با رخداد گرد و غبار در شهرستان زابل با استفاده از سامانه گوگل ‌ارث ‌انجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحعلی زاده، بیوک بررسی علل وقوع سیلاب و مخاطرات آن در حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و منطق فازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 134-155]
 • فتح نیا، امان اله پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • فتحی، محمدحسین پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز خلخال چای با استفاده از مدل‌های چند معیاره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-85]
 • فتحی، محمدحسین پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • فتحی زاد، حسن طبقه‌بندی دشت‌سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای ژئومورفومتری مطالعه موردی (عقدا، یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-116]
 • فتوحی، صمد بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]
 • فتوحی، صمد بررسی ژئومورفولوژیکی کواستای تکتونیکی نگور(کوه تولکی) و نقش آن بر گسترش سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 73-92]
 • فتوحی، صمد اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • فخاری، سعیده ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • فخری، سیروس تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (ژئومورفوکلیمایی) زاگرس جنوبی در منطقۀ شمال تنگۀ هرمز بر دفاع غیر عامل (با تأکید بر مکان‎یابی مراکز حساس و مهم) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 81-98]
 • فخری، سیروس ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • فخری، سیروس ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 186-202]
 • فرجادی نیا، سجاد کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • فرج زاده اصل، منوچهر بررسی خطر سیل‎خیزی در زیرحوضه های استان آذربایجان‎غربی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-68]
 • فرج نیا، اصغر بررسی کارایی روش ژئوپدولوژی در تهیه نقشه خاک و مقایسه آن با روش فیزیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 154-166]
 • فرجی منفرد، ابوالفضل شبیه‌سازی سیلاب بر روی اشکال تراکمی به روش شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و مدل هیدرولیکی hec-ras(مطالعه موردی شهرک پردیسان قم) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 40-58]
 • فرخ نیا، علیرضا ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • فرزین، محسن مکانیابی مناطق مستعد چشمه‌های کارستی حوضه کبگیان با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه شانون [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 42-58]
 • فرهادی، سعید تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • فرهپور، محمد مهدی ارزیابی تکتونیک فعال نسبی حوضه خرم رود با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (لرستان، شمال غرب کمربند زاگرس) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 88-107]
 • فروغی، زرین بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • فریدی، پروانه برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • فعال اقدم، رعنا ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]
 • فعال نذیری، مهدی ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه بالادست سد یامچی اردبیل، با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره ARAS و روش‌های نوین سنجش از دور [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 52-70]
 • فعال نذیری، مهدی طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 109-130]
 • فقه‌زاده، پیروزه مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-65]
 • فلاح، سلمان ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از ترکیب مدل تجدید نظر شده‌ی جهانی فرسایش خاک(RUSLE) و نقشه تراکم خندقی در حوضه آبخیز علامرودشت استان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 189-209]
 • فیروزی، فاطمه پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 239-255]
 • فیض اله پور، مهدی بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضۀ رودخانۀ جاجرود [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-78]
 • فیض اله پور، مهدی بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • فیضی، وحید بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]

ق

 • قادری، عباس بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • قادری، مهدیه ارزیابی قابلیت‌های زمین‌گردشگری سایت‌های ژئومورفولوژیکی کویری بر اساس روش کامنسکوی اصلاح شده (مطالعه موردی کویرهای استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 180-199]
 • قاسم‎نژاد، مریم اثرات احداث سد مخزنی گیلان‎غرب بر مورفولوژی بستر رود گیلان‎غرب (در محدودۀ بالادست و مخزن سد) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-132]
 • قاسم نژاد، مریم بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • قاسمی، افشان ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • قاسمی، محمدرضا تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 96-115]
 • قاسمی، محمد مهدی تهیه نقشه لندفرم‌ها و بررسی ارتباط آن با میزان خشکسالی به کمک روش ژئومورفون و مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره (مورد: شرق و جنوب استان فارس) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 160-175]
 • قاسمیان، بهاره ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • قاسمیان، بهاره ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 130-146]
 • قانعی، محمدجواد مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • قانقرمه، عبدالعظیم بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]
 • قبادیان، رسول شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • قدوسی، جمال تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • قدیری، هاجر تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • قدیمی، مهرنوش بررسی تغییرات زمانی خط ساحلی شرق تنگۀ هرمز از طریق تحلیل آماری نیمرخ‎های متساوی‎البعد (ترانسکت) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 157-174]
 • قدیمی، مهرنوش ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • قدیمی، مهرنوش شناخت عوامل مؤثر بر پراکندگی و وقوع فروچاله ها با استفاده از شاخص های کمی مورفومتریک مطالعه موردی (دشت کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 215-226]
 • قراچورلو، مرتضی تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • قربان نیا خیبری، وجیهه پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • قربانی، حسین مدلسازی و تحلیل هیدرواقلیم حوضه آبریز قره قوم در سالهای اخیر با تاکید بر رواناب فصلی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • قربانی، محمّدصدیق پهنه‎بندی تحوّل و حسّاسیت کارست با استفاده از مدل رگرسیون خطّی چندمتغیّره در منطقه‎ی کارستی شاهو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-32]
 • قربانی، محمدعلی مدل‌سازی بارش-رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از مدل اتومای سلولی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 60-73]
 • قربانی، منصور برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • قربانی دشتکی، شجاع تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • قربانی شورستان، علی مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • قربانی شورستانی، علی بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود ) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • قضاوی، رضا بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • قلعه، احسان بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیدروژئومورفیک و میزان تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو در استان آذربایجان شرقی) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 146-164]
 • قلعه، احسان پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز قوری چای کورائیم در استان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 81-97]
 • قلعه، احسان برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • قلی زاده، آیلا کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • قلی زاده، وجیهه ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آبخوان دشت مشهد با استفاده از تلفیق مدل های SINTACS و GODS [(مقالات آماده انتشار)]
 • قمریان، سحر ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • قنبری، محمد تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • قنواتی، عزت اله مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • قنواتی، عزت اله طبقه‌بندی مورفولوژیکی خط‌هوشمند ساحلی در راستای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 99-118]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • قنواتی، عزت اله شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • قنواتی، عزت اله مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • قنواتی، عزت اله تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]
 • قنواتی، عزت اله تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • قنواتی، عزت اله تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 60-80]
 • قنواتی، عزت اله الگوی مدیریتی در ژئوتوریسم؛ با تاکید بر مدیریت ژئومورفوسایت‌های قلمرو بیابانی ایران مورد پژوهی: شهرستان طبس [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 108-131]
 • قنواتی، عزت اله نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • قنواتی، عزت اله بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • قنواتی، عزت اله بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر نقش پوشش گیاهان حاشیه‌ای . [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]
 • قنواتی، عزت اله تحلیل همبستگی فضایی تغییرات پوشش گیاهی با ارتفاع رواناب در حوضه آبریز گرگانرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنواتی، عزت اله پیش‌بینی واکنش‌های هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز گرگان رود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قهرودی تالی، منیزه بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • قهرودی تالی، منیژه بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]
 • قهرودی تالی، منیژه تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991 [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 103-120]
 • قهرودی تالی، منیژه کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]
 • قهرودی تالی، منیژه ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • قهرودی تالی، منیژه کاربرد روش ژئومورفون‌ها در شناسایی عناصر اشکال زمین ( مطالعه موردی حوضه حبله رود) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 106-119]
 • قهرودی تالی، منیژه کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • قهرودی تالی، منیژه مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]

ک

 • کارگران، فاطمه مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • کاشفی، مهدی ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • کاشی زنوزی، لیلا تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • کاظمی، محمد برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • کاظمی، محمد استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • کامرانی، پویا ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کامرانی دلیر، حمید تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • کاوسی، امید ارزیابی نقش نوع داده های ورودی بر دقت نقشه خطر بهمن برفی با رویکرد داده محور آنتروپی شانون [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کاوسی، فرهاد تهیه نقشه گنبد نمکی جهانی و مناطق متأثر از گنبد نمکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 57-72]
 • کردوانی، پرویز بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • کرم، امیر مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • کرم، امیر کاربرد مدلهای تاپسیس و فازی در پهنه بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی شهرستان ماکو) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 75-94]
 • کرم، امیر ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • کرم، امیر طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 130-143]
 • کرم، امیر شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • کرم، امیر محاسبه‌‌ی بعد فرکتال در حوضه‌های زهکشی و رابطه‌ی آن با برخی خصوصیات ژئوموفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی:حوضه‌های آبریز شمال تهران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 153-167]
 • کرم، امیر پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 130-141]
 • کرم، امیر مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • کرم، امیر آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • کرم، امیر تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • کرم، امیر بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • کرم، امیر برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • کرم، امیر تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • کرم، امیر برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • کرم، امیر ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 67-85]
 • کرم، امیر پهنه‌بندی ناپایداری دامنه‌ها نسبت به حرکات واریزه‌ای با استفاده از روش الگوریتم جنگل تصادفی(مطالعه موردی: حوضه تنگراه- استان گلستان) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 59-74]
 • کرم، امیر هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • کرم، امیر آینده نگری تغییرات در مناطق مورفوکلیماتیک استان البرز برپایه سناریو های تغییر اقلیم [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 229-247]
 • کرم، امیر شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • کرم، امیر بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • کرم، امیر ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آبخوان دشت مشهد با استفاده از تلفیق مدل های SINTACS و GODS [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، پریوش تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • کرمی، فریبا تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • کرمی، فریبا برآورد زمان و سرعت جابجایی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی : حوضه آبریز اوجان چای [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • کرمی، فریبا تعیین سهم برآمدگی های ناگهانی در میزان فرسایش خندقی در سطوح شیب دار مطالعه موردی :زیرحوضه اوجان چای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 38-51]
 • کرمی، فریبا سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • کرمی، محمدرضا پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از طریق ارزیابی متغیرهای محیطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • کرمی، مختار پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و هیبریدی قضیه بیز(مطالعه موردی: حوضه بقیع ، نیشابور) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 112-129]
 • کریمی، حاجی ارزیابی ویژگی‌های هیدرودینامیکی آبخوان‌های کارستی با استفاده از آنالیز سری‌های زمانی(مطالعه موردی آبخوان‌های کارستی گیلانغرب و خورین در استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • کریمی، حاجی ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 144-157]
 • کریمی، حاجی ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]
 • کریمی، حاجی ارتباط بعد فراکتال با شاخص‌های دبی و رسوب در حوزه‌های آبخیز استان ایلام [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • کریمی، علیرضا مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • کریمی، مصطفی روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 89-100]
 • کریمی، هادی تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • کریمی سلطانی، پیمان بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • کریمی فیروزجائی، محمد تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • کشفی، فهیمه جهات انتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان از طریق مقایسه زمانی مورفومتری تپه‌های ماسه‌ای و ویژگی‌های باد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • کلانتری، سعیده طبقه‌بندی دشت‌سرهای مناطق بیابانی براساس پارامترهای ژئومورفومتری مطالعه موردی (عقدا، یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-116]
 • کلانتری، سعیده ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • کلانتری، سعیده بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • کلانتری، سعیده مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • کله هوئی، مهین تعیین همبستگی مکانی و الگوی تغییرات ارتفاع و حجم رواناب در زیرآبخیزهای منطقه شارقنج بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، زهرا بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • کمانرودی کجوری، موسی بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • کهرانی، عباس ارزیابی حساسیت خاک به فرسایش خندقی با استفاده از مدل CART و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (منطقه موردمطالعه: حوضه آبخیز خسویه استان فارس) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کهربائیان، پروین تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • کوراوند بردپاره، مژگان پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 130-141]
 • کوشش وطن، محمدعلی بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]
 • کوکبی نژاد قزوینی، امیرحسین بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]
 • کیارستمی، فاطمه تأثیر حرکات نو زمین ساخت بر شکل حوضه(مطالعه موردی حوضه آبریز رودک) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • کیارستمی، فاطمه تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 96-115]
 • کیانی، طیبه برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]

گ

 • گراوند، فاطمه پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • گراوند، فاطمه مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • گراوند، فاطمه بررسی مناطق آسیب پذیر رودخانه کشکان از طریق طبقه بندی آبراهه به روش رزگن ( مورد مطالعه: بازه پایین دست حوضه شیراوند) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 128-140]
 • گروسی، لیلا بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]
 • گروسی، لیلا تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 176-191]
 • گلستانی، علی بررسی تغییرات الگوی شریانی رودخانه جاجرود بر اساس شاخص های شریانی بریس، ریچاردز و واربوردن (حدفاصل سد لتیان تا سد ماملو) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 132-151]
 • گل محمدزاده، بهاالدین تهیه نقشه مناطق مستعد آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 45-58]
 • گلوئی، مجید اثر ابعاد سلول نقشه دیجیتالی ارتفاعی (DEM) بر دقت مدلسازی جریان واریزه ای در نرم افزار RAMMS [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلی پور، شیوا شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • گلی مختاری، لیلا تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • گلی مختاری، لیلا ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • گلی مختاری، لیلا تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی( تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 151-163]
 • گلی مختاری، لیلا مدل سازی و پیش بینی مکانی مخاطره زمین لغزش با استفاده از الگوریتم های پیشرفته داده کاوی(مطالعه موردی: شهرستان کلات) [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 116-137]
 • گلی مختاری، لیلا پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • گلی مختاری، لیلا طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌ها (ACL) با دو مدل ویژگی‌های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات کرکس‌کوه نطنز و کاشان [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • گنجائیان، حمید پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از سنجش‌ازدور در محدوده ساحلی دریای عمان از چابهار تا بندر تنگ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-42]
 • گنجائیان، حمید ارزیابی و پیش بینی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی با تاکید بر رویکرد ژئومورفولوژیک و مدیریت محیط (مطالعه موردی: شهر پاوه) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 86-101]
 • گنجائیان، حمید ارزیابی میزان جابجایی سطح زمین در دشت کرمانشاه و تاثیر زلزله ازگله بر روند جابجایی با استفاده از روش SBAS [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • گنجعلی، جعفر بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • گورابی، ابوالقاسم ارتباط کمّی ویژگی‎های مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی و مخروط‌افکنه‌های آنها در ایران مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • گورابی، ابوالقاسم روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 89-100]
 • گورابی، ابوالقاسم بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-59]
 • گورابی، ابوالقاسم تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • گورابی، ابوالقاسم تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 74-89]
 • گورابی، ابوالقاسم ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • گورابی، ابوالقاسم بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • گورابی، ابوالقاسم تأثیر حرکات نو زمین ساخت بر شکل حوضه(مطالعه موردی حوضه آبریز رودک) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • گورابی، ابوالقاسم زمین ساخت فعال و تاثیر آن بر مورفولوژی طاقدیس‌های جزیره قشم( سلخ، گورزین، سوزا و گیاهدان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 98-115]
 • گورابی، ابوالقاسم ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق‌ها در سطح مخروط‌افکنه‌های جنوبی البرز شرقی (گرمسار- سید آباد) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]
 • گورابی، ابوالقاسم ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 147-168]
 • گورابی، ابوالقاسم ارزیابی میزان جابجایی سطح زمین در دشت کرمانشاه و تاثیر زلزله ازگله بر روند جابجایی با استفاده از روش SBAS [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 1-13]
 • گورابی، ابوالقاسم تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 96-115]
 • گورابی، ابوالقاسم بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گورابی، ابوالقاسم تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لایقی، صدیقه طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 130-143]
 • لرستانی، قاسم مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-81]
 • لرستانی، قاسم شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • لرستانی، قاسم بررسی متغیرهای مؤثر بر حجم مخروط‌های واریزه‌ای مسیر دره هراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-31]
 • لرستانی، قاسم بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از روش پلی گون تغییرات محدودۀ موردمطالعه : قاعده دلتای سفیدرود [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 168-180]
 • لرستانی، قاسم تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-70]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]
 • لطفی، خداداد مدل‎سازی ضریب آسیب‎پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 43-79]
 • لطفی، خداداد بررسی توان لرزه زایی گسل‌ها و برآورد تلفات انسانی ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی: (شهر اردبیل) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 17-36]
 • لک، راضیه بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • لک، راضیه تحلیل مورفودینامیک ساحلی با هدف تعیین مرز سلول‌های رسوبی (مطالعه موردی: استان هرمزگان) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • لک، راضیه بررسی تغییرات اقلیمی و محیطی کواترنری پایانی با استفاده از کانی‌شناسی رس ها در پلایای گاوخونی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 25-41]
 • لکزیان، امیر ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]

م

 • مؤمنی طارمسری، محمد ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • مارابی، هاجر ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 129-141]
 • مال امیری، نعمت آشکارسازی تغییرات الگوی مکانی رودخانۀ هیرمند و تحلیل مورفولوژیکی آن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • ماه پیکر، امید بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • مبارکی، امید مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • متش بیرانوند، سعیده نرخ جابجایی عرضی کانال در امتداد رودخانه لاویج رود بر پایه سن سنجی درختان حاشیه رودخانه –چمستان، مازندران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 44-59]
 • متولی، صدرالدین بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • متولی، صدرالدین ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • محبوبی، صدیقه پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • محبوبی، صدیقه ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق‌ها در سطح مخروط‌افکنه‌های جنوبی البرز شرقی (گرمسار- سید آباد) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]
 • محبی، امیر تکین ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 165-182]
 • محرابیان، احمدرضا بررسی رابطه پراکنش جوامع گیاهی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در لندفرم‌های سطح مخروط افکنه‌ها (مطالعه موردی: مخروط افکنه های جنوب غرب میامی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 21-43]
 • محرابیان، احمدرضا ارزیابی نقش ژئومورفولوژی مخروط افکنه بر تراکم و تاج پوشش گیاهی( نمونه موردی مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان فارس). [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • محسنی، امیر ارزیابی آستانه‌های فرسایش پذیری خاک متاثر از نوسانات سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 116-127]
 • محسنی، ندا ارزیابی آستانه‌های فرسایش پذیری خاک متاثر از نوسانات سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 116-127]
 • محسنی، ندا شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 40-56]
 • محسنی، ندا ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • محمدپناه مقدم، مهران مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 125-141]
 • محمدپناه مقدم، مهران شبیه سازی تأثیر تغییر مورفولوژِی محل تلاقی شبکه زهکشی بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری رودخانه سیمینه رود همدان با استفاده از مدل عددی فلوئنت [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 112-129]
 • محمدخان، شیرین جهات انتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان از طریق مقایسه زمانی مورفومتری تپه‌های ماسه‌ای و ویژگی‌های باد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • محمدخان، شیرین بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • محمدخان، شیرین تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 176-191]
 • محمدخان، شیرین بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه لتیان با استفاده از مدل SWAT [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 203-213]
 • محمدخان، شیرین تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • محمدخان، شیرین ارزیابی روش‌های برآورد زمان پیمایش جریان روزمینی و آبراهه‌ای در مدل PGIUHبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه، استان تهران) [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 14-39]
 • محمدخان، شیرین ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان) [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • محمدزاده، کیوان پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]
 • محمدزاده شیشه گران، مریم برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت شهریار) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 40-54]
 • محمد قاسمی، مسعود پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 75-95]
 • محمد نژاد، وحید واکنش مخروط‌افکنه‌های شرق گرمسار بر جا‌به‌جایی عمودی و امتدادی گسل‌ها(با تأکید بر مخروط افکنه‌ ده نمک) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • محمد نژاد، وحید ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 181-191]
 • محمدنژاد، محمد پهنه بندی مخاطره سیلاب در حوضه رودخانه کلات (زیرحوضه منتهی به شهر کلات) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 203-221]
 • محمدنژاد، وحید پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچه‎ی ارومیه با رویکرد به طرح‎های فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه‌های آینده [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 69-88]
 • محمدنژاد، وحید تهیه نقشه مناطق مستعد آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 45-58]
 • محمدنژاد، وحید بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]
 • محمدنژاد، وحید بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • محمدنژاد آروق، وحید بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضۀ رودخانۀ جاجرود [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 67-78]
 • محمدنژاد آروق، وحید مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • محمدی، ابوطالب ارزیابی و تهیۀ نقشۀ آسیب‎پذیری آلودگی آبخوان کارستی مانشت با استفاده از مدل ریسک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 155-168]
 • محمدی، ابوطالب پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • محمدی، ابوطالب ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • محمدی، حسین بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • محمدی، زکیه مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • محمدی، زینب تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-92]
 • محمدی، سارا ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • محمدی، سارا ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]
 • محمدی، سید داود ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • محمدی، علی بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • محمدی، علی اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • محمدی، هژیر پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-116]
 • محمدی احمدمحمودی، پیمان بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 197-213]
 • محمدی استادکلایه، امین کاربرد روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ و تصمیم‌گیری چند معیاره در اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-196]
 • محمدیان، عباسعلی تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]
 • محمدیان، عبرت پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 156-171]
 • محمدیان، عبرت منطق چیدمان فضایی سازمندی‌های شهری:نمونه موردی چاله سیاه‌کوه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 163-179]
 • محمدی رایگانی، زینب تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • محمدی کنگرانی، حنانه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • محمدی مطلق، احمد تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • محمودابادی، سعیده پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 102-116]
 • محمودی، پیمان پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 239-255]
 • محمودی، شبنم بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • محمودی، طیبه بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • محمودی، طیبه تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکا (مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 17-29]
 • محمودی، طیبه هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • محمودی، علیرضا بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 133-145]
 • محمودی، وفا ‌‌‌طبقه بندی خودکار لندفرم های حوضه آبخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بروجن در استان چهارمحال وبختیاری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • محمودی چناری، حبیب شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • محمودی قرائی، محمدحسینl کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • محول، مریم شواهد مورفوسکپی و دانه‌بندی رسوبات هولوسن بالایی در جنوب‌غرب جلگه خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]
 • مختاری، داود بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • مختاری، داود ارزیابی خطر وقوع ناپایداریهای دامنه‌ای گسل بناروان با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی (MLP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 74-89]
 • مختاری، داود شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • مختاری، داود تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • مختاری، داود بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • مختاری، داود بررسی نقش تغییر روش های درون یابی برای تولید عامل R در برآورد فرسایش خاک حوضه های آبریز به روش RUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالارود) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 222-241]
 • مختاری، داود بررسی خطر وقوع بیابان‌زایی با استفاده از شاخص‌های طیفی در محدوده‌ی پیرامونی دریاچه‌ی ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 1-17]
 • مختاری، داود تحلیل دینامیکی مخاطره سیلاب در مخروط افکنه‌های فعال با استفاده از مدل هیدرودینامیکی HEC-RAS و تکنیک GIS(مطالعه موردی: مخروط افکنه لیلان، شمال غرب ایران) [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 169-185]
 • مختاری، داود تحلیل هیدرودینامیک دریا و مورفولوژی ساحلی در ارتباط با تغییرات گستره جنگل های مانگرو (مطالعه موردی: غرب تنگه هرمز) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 16-32]
 • مختاری، داود ارزیابی نقش منابع کارستیک توسعه یافته در توانمندی های ژئوتوریسمی شهرستان کامیاران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • مختاری، داود