نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، زهره بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • احسانی، امیر هوشنگ تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • احمدزاده، حسن پهنه‎بندی مناطق متأثّر از خطر زمین‎لغزش در جادّه‎ی تبریز ـ مرند با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-58]
 • احمدی، حسن تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • احمدی، محمد شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی با استفاده از روشSPI در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 23-38]
 • اسفندیاری، فریبا آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا پهنه‎بندی ریزش در مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه با استفاده از روش AHP و Expert Choice در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]
 • اسماعیلی، رضا بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • اصغری سراسکانرود، صیّاد تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • امیری، شهرام شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • امیری، شهرام ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • اونق، محمّد پهنه‎بندی تحوّل و حسّاسیت کارست با استفاده از مدل رگرسیون خطّی چندمتغیّره در منطقه‎ی کارستی شاهو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-32]

ب

 • باقری سیدشکری، سجاد بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • برومند، ریحانه تجزیه و تحلیل مورفوژنز و تفاوت‎‎های کمّی و کیفی مخروط‎افکنه‎‎های رشته‎کوه بینالود با رویکرد هیدرومورفوتکتونیکی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 53-72]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]

پ

 • پژوهش، مهدی مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • پورخسروانی، محسن بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • پورموسوی، سید موسی بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]

ت

 • تازه، مهدی تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]

ث

 • ثروتی، محمّدرضا تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • ثروتی، محمّدرضا مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]

ج

 • جباری، ایرج تأثیر خزه‌ها بر ایجاد و توسعه‌ی لاپیه‌ها‌ی حفره‌ای در سنگ‌های کربناته [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • جباری، ندا مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • جعفربیگلو، منصور بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • جهادی طرقی، مهناز هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 83-104]

ح

 • حسین‎زاده، سیّدرضا هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 83-104]
 • حسین‎زاده، محمد مهدی مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • حسین‎زاده، محمد مهدی مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 17-34]
 • حسین زاده، محمد مهدی بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • حق پرست، حامد بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]

خ

 • خالقی، سمیه ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • خبازی، مصطفی روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]
 • خسروی، سمیه بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]
 • خورشید دوست، علی محمد ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • خیری زاده، منصور پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]

د

 • داودیان، علیرضا مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • دهقانپور، محسن بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]

ذ

ر

 • رامشت، محمد حسین بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • رحیمی، مسعود آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • رحیمی هرآبادی، سعید ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • رضایی مقدّم، محمّدحسین تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-46]
 • رنجبر، ابوالفصل پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 85-102]
 • روستائی، شهرام ارزیابی مورفولوژی مجرای رودخانۀ لیقوان با روش طبقه‌بندی راسگن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • روستایی، شهرام پهنه‎بندی مناطق متأثّر از خطر زمین‎لغزش در جادّه‎ی تبریز ـ مرند با استفاده از سنجش از دور و GIS [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 47-58]
 • روشن، غلامرضا پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچه‎ی ارومیه با رویکرد به طرح‎های فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه‌های آینده [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 69-88]

ز

 • زارع، غلامرضا شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • زارع، غلامرضا ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • زمردیان، محمدجعفر تجزیه و تحلیل مورفوژنز و تفاوت‎‎های کمّی و کیفی مخروط‎افکنه‎‎های رشته‎کوه بینالود با رویکرد هیدرومورفوتکتونیکی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 53-72]
 • زهتابیان، غلامرضا تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]

س

 • سیف، عبدا.. ارزیابی شاخص های مورفودینامیک تپّه های برخانی (مطالعه‎ی موردی: ریگ چاه جام) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • سیف، عبدا.. روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]

ش

 • شادفر، صمد پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-52]
 • شایان، سیاوش شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • شایان، سیاوش ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • شریفی کیا، محمد شناسایی و تحلیل اشکال ژئومورفولوژیکی مرتبط با تحوّل گنبدهای نمکی (مطالعه‎ی موردی: گنبد نمکی کرسیا ـ دشت داراب) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 73-86]
 • شریفی کیا، محمد ارزیابی قابلیت گردشگری لندفرم‌های ژئومورفولوژی (مطالعۀ موردی: گنبد نمکی کرسیا - دشت داراب) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 119-132]
 • شریفی کیا، محمد آشکارسازی تغییرات الگوی مکانی رودخانۀ هیرمند و تحلیل مورفولوژیکی آن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • شیرزادی، سعید تأثیر خزه‌ها بر ایجاد و توسعه‌ی لاپیه‌ها‌ی حفره‌ای در سنگ‌های کربناته [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]

ص

 • صفرراد، طاهر بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]

ض

 • ضیائیان، پرویز مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]

ع

 • عالی جهان، مهدی آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • عباس نژاد، احمد شناسایی اشکال فرسایش بادی دشت رفسنجان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 127-144]
 • عباسی، محمد پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-52]
 • عزیزی، قاسم بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-42]
 • عمادالدّین، سمیّه مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-81]
 • عمونیا، حمید پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]

ف

 • فرج زاده اصل، منوچهر بررسی خطر سیل‎خیزی در زیرحوضه های استان آذربایجان‎غربی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 59-68]

ق

 • قربانی، محمّدصدیق پهنه‎بندی تحوّل و حسّاسیت کارست با استفاده از مدل رگرسیون خطّی چندمتغیّره در منطقه‎ی کارستی شاهو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 19-32]
 • قضاوی، رضا بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • قنواتی، عزت اله مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • قهرودی تالی، منیژه بررسی پتانسیل تخریب لرزه‎خیزی با به‎کارگیری مدل‎های چند شاخصه (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 57-67]

ک

 • کرم، امیر مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • کریمی، مصطفی روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 89-100]

گ

 • گورابی، ابوالقاسم ارتباط کمّی ویژگی‎های مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی و مخروط‌افکنه‌های آنها در ایران مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • گورابی، ابوالقاسم روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 89-100]

ل

 • لرستانی، قاسم مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-81]

م

 • مال امیری، نعمت آشکارسازی تغییرات الگوی مکانی رودخانۀ هیرمند و تحلیل مورفولوژیکی آن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • مبارکی، امید مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]
 • متولی، صدرالدین بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 101-114]
 • محمدنژاد، وحید پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچه‎ی ارومیه با رویکرد به طرح‎های فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه‌های آینده [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 69-88]
 • محمودی، طیبه بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • معیری، مسعود روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]
 • معیری، مسعود پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 85-102]
 • مقصودی، مهران پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 35-52]
 • مقصودی، مهران بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-42]
 • مقیمی، ابراهیم ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • ملکی، امجد شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی با استفاده از روشSPI در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 23-38]
 • ملکی، جبرئیل پهنه‎بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب در حوضه‎ی آبریز مردق‌چای با استفاده از مدل ANP [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]
 • منصوریان سمیرمی، اسماعیل مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 133-148]
 • مهرورز، ارسلان آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 43-60]
 • موسوی، سید حجت پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 85-102]
 • موسوی، سیّد حجّت ارزیابی شاخص های مورفودینامیک تپّه های برخانی (مطالعه‎ی موردی: ریگ چاه جام) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • میلادی، بهزاد شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی با استفاده از روشSPI در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 23-38]

ن

 • نظری سامانی، علی اکبر تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 61-72]
 • نگهبان، سعید بررسی تغییرات بستر و ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی رودخانه‎ی گیلان‎غرب در سال‎های 1344 تا 1381 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-102]
 • نگهبان، سعید بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-42]
 • نوحه سرا، مریم روابط کمّی بین حجم مخروط‎افکنه‎ها و ارتباط آن با تکتوتیک فعّال (نمونه‎ی موردی: حوضه‎ی آبخیز کویر دق سرخ در ایران مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 103-126]

و

 • ولی، عباسعلی بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-22]
 • ولی، عباسعلی بررسی تأثیر اجزای بافت خاک و میانگین هندسی قطر ذره‎ها روی پاسخ طیفی سطح خاک (مطالعه‎ی موردی: بخشی از کویر خاتم، یزد) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 115-128]
 • ولی، عباسعلی پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 85-102]
 • ویسی، عبدالکریم مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-84]

ه

 • هاشمی، سید اقبال پهنه‎بندی ریزش در مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه با استفاده از روش AHP و Expert Choice در محیط GIS [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 145-158]

ی

 • یمانی، مجتبی مورفودینامیک ساحلی و نقش آن در تحوّل سدهای ساحلی دلتای رود جگین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 69-81]
 • یمانی، مجتبی ارتباط کمّی ویژگی‎های مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی و مخروط‌افکنه‌های آنها در ایران مرکزی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • یمانی، مجتبی بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 17-42]
 • یمانی، مجتبی ارزیابی و پهنه‎بندی خطر زمین‎لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]