نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، امیرهوشنگ تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • احمدی، امیر بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-129]
 • احمدی، حسن تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • احمدی، محمد تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • اسفندیاری، فریبا ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-30]
 • اعلمی، محمدتقی مدل‌سازی بارش-رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از مدل اتومای سلولی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 60-73]
 • امینی، عباس آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 104-116]

ب

 • بارانی پور، افسانه امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 80-94]
 • برزکار، محسن استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • برومند، ریحانه تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 128-146]
 • بلواسی، مهدی مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • بهنیافر، ابوالفضل تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • بیرامعلی گیوی، فرشته نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]

پ

 • پژوهش، مهدی پهنه بندی عامل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار (مطالعه موردی:دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 147-158]
 • پورخسروانی، محسن تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکا (مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 17-29]
 • پیروزی، الناز ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ویکور ( مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 124-141]

ت

 • تازه، مهدی تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]

ث

 • ثروتی، محمدرضا مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]

ج

 • جعفربیگلو، منصور بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • جعفربیگلو، منصور اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]
 • جعفری، غلام حسن بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 16-30]
 • جعفری اقدم، مریم ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • جهانفر، علی ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]

ح

 • حبیب زاده، احد ارزیابی هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژیکی نهشته‌های کواترنری تحلیل بحران آب‌های زیرزمینی شمال دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی دشت تسوج) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • حجازی، اسداله تحلیلی بر ارزیابی علل فرسایش و برآورد میزان رسوب در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه خشک (مورد:حوضه آبریز فاروب رومان نیشابور) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 128-146]
 • حجازی، سید اسداله شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 114-129]
 • حسین زاده، سیدرضا پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • حسین زاده، محمدمهدی مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]
 • حسینی، سیدموسی اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]
 • حسینی پور، سمیرا ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]

خ

 • خانه باد، محمد پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • خبازی، مصطفی ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • خسروی، عذرا پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 20-36]
 • خضری، سعید تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]

د

 • داودی، محمود بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-79]
 • داودیان دهکردی، علیرضا پهنه بندی عامل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار (مطالعه موردی:دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 147-158]
 • ده بزرگی، مریم مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]

ر

 • رامشت، محمد حسین امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 80-94]
 • رامشت، محمدحسین نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • رجبی، معصومه بررسی تطبیقی ویژگی‌های کمّی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 80-96]
 • رجبی، معصومه ویژگی‌های ژئومورفومتری دریاچه دیرینه سدی لغزشی سیمره و اثرات ژئومورفولوژیک آن [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 142-156]
 • رحمتی، مریم تعیین قلمروهای آب و هوایی و فرآیندهای شکل زایی حال حاضر و کواترنری در مسیر آزادراه خرم‌آباد - پل زال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 90-103]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • رحیمی، مسعود مورفومتری و مقایسه تغییرات عرضی رودخانه ارس طی سه دهه اخیر مطالعه موردی : پایین‌دست سد میل مغان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 74-89]
 • رزمی، مریم تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • رضائی، پیمان برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • رضائی عارفی، محسن تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • رنجبریان شادباد، مریم شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 114-129]
 • روستائی، شهرام ارزیابی هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژیکی نهشته‌های کواترنری تحلیل بحران آب‌های زیرزمینی شمال دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی دشت تسوج) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • روستائی، شهرام شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • روستائی، مه آسا شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • ریاحی، سمانه اثرات تغییر پوشش و کاربری زمین در منطقه تجریش بر رژیم آبدهی رودخانه دربند [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 95-113]

ز

 • زروش، ناهید ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 144-157]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-129]
 • زهتابیان، غلامرضا تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]

س

 • سعادتمند، مریم بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • سیف، عبداله ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • سیف، عبداله ارزیابی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل COP (مطالعه موردی: آبخوان کارستی گُلین، استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]

ش

 • شاکری زارع، حجت تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]
 • شریفی، انور ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • شریفی کیا، محمد شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • شمسی پور، علی اکبر تعیین قلمروهای آب و هوایی و فرآیندهای شکل زایی حال حاضر و کواترنری در مسیر آزادراه خرم‌آباد - پل زال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 90-103]
 • شمسی پور، علی اکبر بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • شیروانی، کورش ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • شیری طرزم، علی بررسی تطبیقی ویژگی‌های کمّی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 80-96]

ع

 • عالی جهان، مهدی ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 44-62]
 • عباسی، موسی استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • عزیزی، قاسم بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-79]
 • عزیزی، قاسم بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • عظیمی راد، صمد ویژگی‌های ژئومورفومتری دریاچه دیرینه سدی لغزشی سیمره و اثرات ژئومورفولوژیک آن [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 142-156]
 • علمی زاده، هیوا بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • علمی زاده، هیوا تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • علیزاده، محمد ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • علیمحمدیان، حبیب بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • عمادالدین، سمیه بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]

غ

 • غفاری گیلانده، عطا ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ویکور ( مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 124-141]

ف

 • فخاری، سعیده ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • فرهادی، سعید تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-43]
 • فریدی، پروانه برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • فیضی، وحید بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]

ق

 • قربانی، محمدعلی مدل‌سازی بارش-رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از مدل اتومای سلولی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 60-73]
 • قربانی، منصور برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]

ک

 • کاظمی، محمد برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضۀ آبخیز گابریک- جنوب خاوری استان هرمزگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 97-113]
 • کرم، امیر ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-89]
 • کرم، امیر طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 130-143]
 • کریمی، حاجی ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 144-157]
 • کهربائیان، پروین تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 53-64]

ل

 • لایقی، صدیقه طبقه بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 130-143]

م

 • ماه پیکر، امید بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 130-141]
 • محمدنژاد آروق، وحید مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 51-64]
 • محمدی، حسین بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-21]
 • محمدی مطلق، احمد تحلیل و پهنه‌بندی خطر جریانات واریزه‌ای و مخروط‌های آن در منطقۀ کوهستانی پاوه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • محمودی، طیبه تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکا (مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 17-29]
 • مختاری، فرشته آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 104-116]
 • مددی، عقیل ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ویکور ( مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز آق لاقان چای) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 124-141]
 • مرادی، انور استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • معیری، مسعود آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 104-116]
 • مقصودی، مهران بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-79]
 • مقصودی، مهران ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 22-37]
 • مقیمی، ابراهیم بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 117-129]
 • ملکانی، لیلا مدل‌سازی بارش-رواناب در حوضه لیقوان چای با استفاده از مدل اتومای سلولی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 60-73]
 • موسوی، سید حجت مدل‌سازی و پهنه‌بندی رفتار بیابان‌ براساس پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه کویر حاج علی قلی) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 38-52]
 • موغلی، مرضیه اولویت‌بندی سیل‌خیزی واحدهای آب‌شناسی حوضه آبریز دالکی با استفاده از شبیه‌سازی HEC-HMS [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 90-103]

ن

 • نظری سامانی، علی‌اکبر تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 31-43]
 • نگهبان، سعید استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • نوحه سرا، مریم ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-50]
 • نیک پور، نورالله مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 104-123]
 • نیکجو، محمدرضا ارزیابی هیدرودینامیکی و ژئومورفولوژیکی نهشته‌های کواترنری تحلیل بحران آب‌های زیرزمینی شمال دریاچه ارومیه ( مطالعه موردی دشت تسوج) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]

و

 • واعظی، عبدالرضا ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در تاقدیس کبیرکوه استان ایلام با استفاده از تلفیق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سنجش از دور و GIS [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 144-157]
 • ولی، عباسعلی آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 104-116]
 • ولی، عباسعلی تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های آماری و شبکه عصبی مصنوعی جهت برآورد حجم رسوبات نبکا (مطالعه موردی: نبکاهای درختچه گز در کویر ابراهیم‌آباد سیرجان) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 17-29]
 • ویسی، عبدالکریم مورفومتری و مقایسه تغییرات عرضی رودخانه ارس طی سه دهه اخیر مطالعه موردی : پایین‌دست سد میل مغان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 74-89]

ی

 • یاراحمدی، جمشید شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 44-59]
 • یمانی، مجتبی بررسی تغییرات سطح آب دریای خزر در اواخر هولوسن بر اساس سن‌سنجی و مورفولوژی پادگانه‌ها در محدوده جنوب خلیج گرگان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 114-127]
 • یمانی، مجتبی تعیین قلمروهای آب و هوایی و فرآیندهای شکل زایی حال حاضر و کواترنری در مسیر آزادراه خرم‌آباد - پل زال [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 90-103]
 • یمانی، مجتبی مورفومتری و مقایسه تغییرات عرضی رودخانه ارس طی سه دهه اخیر مطالعه موردی : پایین‌دست سد میل مغان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 74-89]