نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندعلی، علی محمد مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]

ا

 • احمدآبادی، علی کاربرد شاخص‌های کمی ژئومورفومتریک در شناسایی پهنه‌های مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل SVM (مطالعه موردی: آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 197-213]
 • احمدزاده، حسن برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]
 • احمدی، عبدالمجید ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • استواری، یاسر تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • اسدی، مریم ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • اسدی، مریم بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • اسکندری نژاد، فاطمه بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه نمرود و تأثیر آن بر ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی منطقه و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]
 • اسماعیلی، رضا ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اصغری، صیاد واکنش مخروط‌افکنه‌های شرق گرمسار بر جا‌به‌جایی عمودی و امتدادی گسل‌ها(با تأکید بر مخروط افکنه‌ ده نمک) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • اصغری، صیاد ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 181-191]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]
 • افضلی، عباسعلی استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • المدرسی، علی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]
 • امین، پیمان بررسی تأثیر سنگفرش بیابانی بر روی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش‌پذیری بادی خاک (مطالعه موردی: حوضه ابراهیم‌آباد مهریز (یزد)) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 90-104]
 • انتضاری، مژگان مدل‌سازی مکانی مناطق تغذیه آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردی: آبخوان کارستی خورین) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-137]
 • انتظاری، مژگان هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • انصاری، مریم برآورد میزان فرسایش خاک در دشت مرودشت (استان فارس) با استفاده از مدل تجربی RUSLE [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 134-149]
 • انصاری لاری، احمد برآورد میزان فرسایش خاک در دشت مرودشت (استان فارس) با استفاده از مدل تجربی RUSLE [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 134-149]

ب

 • بهرامی، حسینعلی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • بینقی، مریم پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]

پ

 • پاریزی، اسماعیل بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-59]
 • پاینده، زینب ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]
 • پژوهش، مهدی مقایسه کارایی مدل‌ WEPPو MPSIAC با مقدار رسوب مشاهده‌ای در برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب مطالعه موردی: (حوضه آبخیز گوجان چال نمد استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 150-165]
 • پورمحمد، صادق مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش مورگان- مورگان فینی(M M F) در حوضه آبخیز گزاز چای خلخال [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-89]
 • پیروزی، الناز پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]
 • پیروزی نژاد، سجاد بررسی تغییرات پلان فرم و شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش آماری از سال 1334 تا 1389 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 97-111]
 • پیروزی نژاد، نوشین بررسی تغییرات پلان فرم و شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش آماری از سال 1334 تا 1389 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 97-111]

ت

 • تازه، مهدی ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • تازه، مهدی بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • تقیان، علیرضا ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]

ث

 • ثروتی، محمدرضا ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]

ج

 • جعفربیگلو، منصور پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • جعفربیگلو، منصور مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • جعفری اقدم، مریم مدل‌سازی مکانی مناطق تغذیه آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردی: آبخوان کارستی خورین) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-137]
 • جمال آبادی، جواد بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]

ح

 • حجتی، مجید استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه attraction)) به‌منظور طبقه‌بندی لندفرم ها [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 40-55]
 • حسین زاده، محمدمهدی ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید موسی تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • حسینی، سیدموسی پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]

خ

 • خانه باد، محمد الگوی مورفولوژیک دره‌های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-179]
 • خبازی، مصطفی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • خضری، سعید ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]

د

 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • درفشی، خه‌بات ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • ده بزرگی، مریم ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • دهقانی، مریم برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]

ذ

 • ذهاب ناظوری، سمیه مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]

ر

 • رادمنش، فریدون مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • رامشت، محمدحسین هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • رباط سرپوشی، مریم بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • ربانی، علی هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • رحمتی، مریم کاربرد شاخص‌های کمی ژئومورفومتریک در شناسایی پهنه‌های مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل SVM (مطالعه موردی: آزادراه خرم‌آباد – پل‌زال) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 197-213]
 • رستمی زاد، قباد تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • رضایی، علی تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • رفیعی، مالک مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 84-96]
 • رنجبریان شادباد، مریم ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]
 • روحانی، حامد کاربرد روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ و تصمیم‌گیری چند معیاره در اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-196]
 • روستائی، شهرام برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]
 • روستائی، شهرام مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 84-96]

ز

 • زارعی، پروین بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]
 • زمان زاده، سیدمحمد مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-30]
 • زهیری، زهره بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • زینالی، بتول پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه‌ی آبخیز آق لاقان‌چای با استفاده از مدل ویکور [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 231-245]

س

 • سالاری، سامرند مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]
 • سالاری، ممند مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]
 • سلاجقه، علی تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]

ش

 • شایان، سیاوش استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • شایان، سیاوش مورفولیتولوژی توده الوند و نقش آن در مورفومتری و الگوی شبکه زهکشی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • شریفی کیا، محمد استخراج و ارزیابی اثرات پدیده‌های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست در دشت دامغان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 60-74]
 • شفیعی، فاطمه ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک ( مطالعه موردی : شمال غرب تاقدیس کبیرکوه) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 104-118]
 • شکاری بادی، علی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]
 • شهابی، هیمن مدیریت(شناسایی و اولویت‌بندی) ژئومورفوسایت‌ها با استفاده از مدل‌های Entropy و Saw، مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 166-180]

ص

 • صابری، میترا محاسبه‌‌ی بعد فرکتال در حوضه‌های زهکشی و رابطه‌ی آن با برخی خصوصیات ژئوموفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی:حوضه‌های آبریز شمال تهران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 153-167]
 • صادقی نیا، مجید بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]
 • صفاری، امیر شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • صفاری، امیر مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • صمدزاده، رسول مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش مورگان- مورگان فینی(M M F) در حوضه آبخیز گزاز چای خلخال [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-89]

ط

 • طالب پور، داود ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • طالبی، علی بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]

ع

 • عباس نژاد، احمد مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی درکوهستان بیدخوان [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 72-86]
 • عباسی، مژگان تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • عظیم زاده، حمیدرضا بررسی تأثیر سنگفرش بیابانی بر روی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش‌پذیری بادی خاک (مطالعه موردی: حوضه ابراهیم‌آباد مهریز (یزد)) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 90-104]
 • علائی طالقانی، محمود بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 138-153]
 • علیایی، علی آلومتری پارامترهای هندسی رودخانه دالکی و نقش آن در توسعه، تحول و تکامل مآندرهای دشت ارژن [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 112-126]
 • علیجانی، فرشاد مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]

غ

 • غلامی، حمید بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-30]

ف

 • فاتحی، زهرا بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه‌های زهکشی (مطالعه موردی:حوضه‌های بار، بقیع و قلعه میدان در دامنه جنوبی رشته‌کوه بینالود) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 87-103]
 • فرج نیا، اصغر بررسی کارایی روش ژئوپدولوژی در تهیه نقشه خاک و مقایسه آن با روش فیزیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 154-166]

ق

 • قدوسی، جمال تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • قدیری، هاجر تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • قربانی دشتکی، شجاع تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • قنبری، محمد تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • قنواتی، عزت اله شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه‌ای بر مخازن آب زیرزمینی و نشست زمین (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • قنواتی، عزت اله مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]

ک

 • کرم، امیر شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • کرم، امیر محاسبه‌‌ی بعد فرکتال در حوضه‌های زهکشی و رابطه‌ی آن با برخی خصوصیات ژئوموفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی:حوضه‌های آبریز شمال تهران) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 153-167]
 • کشفی، فهیمه جهات انتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان از طریق مقایسه زمانی مورفومتری تپه‌های ماسه‌ای و ویژگی‌های باد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • کلانتری، سعیده ارزیابی قابلیت شاخص‌های ژئومورفومتری در استخراج نقشه شبکه‌آبراهه (مطالعه موردی: حوزه سه قلعه-همبو سرایان) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 134-144]
 • کلانتری، سعیده بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد ) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 143-152]

گ

 • گراوند، فاطمه پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • گورابی، ابوالقاسم بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-59]
 • گورابی، ابوالقاسم تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]

ل

 • لرستانی، قاسم بررسی متغیرهای مؤثر بر حجم مخروط‌های واریزه‌ای مسیر دره هراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-31]
 • لرستانی، قاسم بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از روش پلی گون تغییرات محدودۀ موردمطالعه : قاعده دلتای سفیدرود [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 168-180]

م

 • مؤمنی طارمسری، محمد ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • متولی، صدرالدین ارزیابی دقت روش‌های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • محمدخان، شیرین جهات انتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان از طریق مقایسه زمانی مورفومتری تپه‌های ماسه‌ای و ویژگی‌های باد [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 59-74]
 • محمد نژاد، وحید واکنش مخروط‌افکنه‌های شرق گرمسار بر جا‌به‌جایی عمودی و امتدادی گسل‌ها(با تأکید بر مخروط افکنه‌ ده نمک) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • محمد نژاد، وحید ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 181-191]
 • محمدی، زکیه مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 17-39]
 • محمدی استادکلایه، امین کاربرد روش بازنمونه‌گیری بوت استرپ و تصمیم‌گیری چند معیاره در اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 181-196]
 • محمودی، طیبه هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]
 • مختاری اصل، ابوالفضل ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-133]
 • مرتضی اف، اکتم بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه نمرود و تأثیر آن بر ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی منطقه و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]
 • معتمدی راد، محمد پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 214-230]
 • مقصودی، مهران تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • مقصودی، مهران تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 70-83]
 • مکرم، مرضیه استفاده از مدل زیر‌پیکسل جاذبه attraction)) به‌منظور طبقه‌بندی لندفرم ها [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 40-55]
 • موسوی، سید حجت تحلیل کمّی ژئومورفومتری کلوت‌های واقع در غرب بیابان لوت [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 105-120]
 • موسوی، سیدحجت ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • موسوی، سیده مهدخت بررسی وضعیت بیابان‏زایی با مدل IMDPA در بیابان‏های ساحلی (مطالعه موردی: منطقه شمیل -تخت، استان هرمزگان) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 17-30]
 • موسی اف، آرتوبلسکی بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه نمرود و تأثیر آن بر ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی منطقه و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 75-89]

ن

 • نادری، مهدی تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 127-142]
 • نجفی، اسماعیل شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 90-103]
 • نظری سامانی، علی‌اکبر تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 46-58]
 • نگهبان، سعید بررسی نقش و تأثیر پوشش گیاهی بر مورفومتری پیکان‌های ماسه‌ای در ساحل دریای عمان (محدوده بین جاسک-لیردف) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 32-45]
 • نوروزی، علی اکبر مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 31-49]
 • نوزعیم، رضا ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • نویدفر، اصغر تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 104-117]
 • نیکجو، محمدرضا برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 18-28]

و

 • ولی، عباسعلی هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 56-71]

ی

 • یادگاری، منیژه مورفولیتولوژی توده الوند و نقش آن در مورفومتری و الگوی شبکه زهکشی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • یاراحمدی، جمشید بررسی کارایی روش ژئوپدولوژی در تهیه نقشه خاک و مقایسه آن با روش فیزیوگرافی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 154-166]
 • یاراحمدی، جمشید مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 84-96]
 • یحیی شیبانی، وصال الگوی مورفولوژیک دره‌های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 167-179]
 • یساقی، علی ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-69]
 • یمانی، مجتبی پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 118-133]
 • یمانی، مجتبی مدل‌سازی مکانی مناطق تغذیه آبخوان‌های کارستی با استفاده از مدل KARSTLOP(مطالعه موردی: آبخوان کارستی خورین) [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 121-137]
 • یمانی، مجتبی مورفولیتولوژی توده الوند و نقش آن در مورفومتری و الگوی شبکه زهکشی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • یمانی، مجتبی ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • یوسفی روشن، محمدرضا بررسی متغیرهای مؤثر بر حجم مخروط‌های واریزه‌ای مسیر دره هراز [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 21-31]