نمایه نویسندگان

ا

 • احتشامی معین آبادی، محسن ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • احمد آبادی، علی برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • احمدآبادی، علی ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]
 • احمدآبادی، علی تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • احمدی، محمد مکان یابی محل احداث بندهای زیرزمینی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم(DSS) در شمال غرب استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 34-51]
 • احمدی، مهدی تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • اختصاصی، محمدرضا مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • اسدی، معصومه مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • اسفندیاری، زهره بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • اسفندیاری دارآباد، فریبا پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • اسماعیلی، سیروس دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • اصغری، صیاد بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیدروژئومورفیک و میزان تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو در استان آذربایجان شرقی) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 146-164]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • افشاری، امیر ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • امامی، هادی بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • امان پور قرایی، سمانه پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • انتظاری، مژگان ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • اهدائی، افسانه بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • ایلدرمی، علیرضا تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-209]

ب

 • باقریان کلات، علی تحلیل میزان فرسایش و رسوب ناشی از رخساره‌های فرسایشی حوضه کاخک با مدل شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 71-85]
 • برزگری دهج، ودیعه مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • بشکنی، زهرا تحلیل روابط کمی بین ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه موردی، واحد ژئومورفولوژیکی تالش) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 112-130]
 • بهبودی، عبدالله بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • بهنیافر، ابوالفضل محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • بهنیافر، ابوالفضل پهنه بندی مخاطره سیلاب در حوضه رودخانه کلات (زیرحوضه منتهی به شهر کلات) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 203-221]
 • بهنیافر، ابوالفضل بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]
 • بورگ، ژان پیر دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • بیاتی خطیبی، مریم تعیین سهم برآمدگی های ناگهانی در میزان فرسایش خندقی در سطوح شیب دار مطالعه موردی :زیرحوضه اوجان چای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 38-51]
 • بیرانوند، حجت اله شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

پ

 • پروین، منصور بررسی ارتباط بین شرایط مورفومتریک حوضه و منابع آب زیرزمینی : مطالعه‌ای موردی حوضه‌ای کامیاران [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 18-33]
 • پورخسروانی، محسن ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 165-182]
 • پورخسروانی، محسن حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست های ناشی از سوبسیدانس [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 164-175]
 • پورعلی، ملیحه کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • پور مرتضی، غلامرضا پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • پیرانی، پریسا مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]

ث

 • ثروتی، محمد رضا ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]

ج

 • جباری، ایرج مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • جعفربگلو، منصور تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • جعفر بیگلو، منصور مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • جعفری، حسن ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • جعفری اقدم، مریم ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • جهادی طرقی، مهناز مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • جوانبخت، محمد محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]

ح

 • حجازی، اسدالله بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • حسین زاده، سید رضا بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]
 • حسین زاده، سیدرضا مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • حسینی، سیدابراهیم تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • حصادی، همایون مدل‌سازی سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک با بهره‌گیری از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد استقلال میناب) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 17-33]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 242-258]

خ

 • خدائی قشلاق، لیلا مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • خطیب، محمد مهد دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]

د

 • درویشی، یوسف پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • ده بزرگی، مریم بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 242-258]

ر

 • رامشت، محمد حسین مدلسازی و آنالیز چیدمان فضای ژئو-دموگرافیک در حوضه آبریز خلیج فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 34-63]
 • رحمتی پور، فاطمه تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • رحیم پور، توحید پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 23-37]
 • رحیم زاده، بهمن ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • رحیمی، مسعود پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 155-171]
 • رحیمی، مسعود شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • رضائی عارفی، محسن محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • رضائی مقدم، محمدحسین بر آورد فرسایش ناشی از خندق های موقتی با مدل EGEM در حوضه آبریز لنبران، اهر چای [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 147-159]
 • رضایی، خدیجه ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • رضایی، ناصر بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • رضایی مقدم، محمد حسین بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • رنجبری، احد تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • روستائی، شهرام مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • روستایی، شهرام پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 23-37]
 • روستایی، شهریور بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]

ز

 • زارع، محمد مقایسه شاخص بدون بعد تراکم شبکه زهکش و بعد فراکتال شبکه زهکشی در جدا‌سازی واحد های سنگ شناسی ( منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخیز تفت، یزد) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 80-96]
 • زمانزاده، محمد تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • زمانزاده، محمد مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • زندی، رحمان بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • زنگنه اسدی، محمد علی محاسبه میزان نرخ فرسایش کارستی با استفاده از تکنیک های تجربی و آزمایشگاهی در حوضه آبریز کلات در شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 64-79]
 • زنگنه تبار، ساسان ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

س

 • سارلی، رضا پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • سپهر، عادل کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • سکوند، حبیب بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • سلطانی کوپایی، سعید مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • سیستانی بدوئی، مسعود بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]
 • سیف، عبداله شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 63-80]

ش

 • شادقر، صمد تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • شاهکویی، اسمعیل پهنه‌بندی عرصه‌های آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زمین لغزش (مطالعه‌ موردی: زیرحوضه گرگانرود شهرستان گرگان ) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 52-70]
 • شایان، سیاوش برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]
 • شرفی، سیامک بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • شریفی، محمد بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 1977-2017 ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 192-206]
 • شریفی کیا، محمد تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • شعبانی عراقی، عارفه بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]
 • شعبانی عراقی، عارفه مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • شفیعی، نجمه بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • شهبازی، علیرضا حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست های ناشی از سوبسیدانس [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 164-175]
 • شهریار، علی بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی مئاندرهای رودخانه‌ای با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی 1990 تا 2018 (مطالعه موردی: رودخانه بشار) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 132-145]
 • شیرزادی تبار، فرزاد تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]

ص

 • صالحی پور میلانی، علیرضا تحلیل روابط کمی بین ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه موردی، واحد ژئومورفولوژیکی تالش) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 112-130]
 • صدوق، سید حسن ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]
 • صفاری، امیر تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • صفاری، امیر تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • صفاری، امیر برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]

ط

 • طاهرخانی، محمد ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 259-275]
 • طهماسبی، پژمان مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]

ع

 • عابدینی، موسی تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • عبدالملکی، طیبه بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]
 • عزتی، مریم بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 122-137]
 • عزیزی، شهلا تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-209]
 • عمونیا، حمید برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]

غ

 • غفاریان، حمید رضا بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 1977-2017 ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 192-206]
 • غلامی، ابراهیم دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • غلامی، ابراهیم بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 122-137]
 • غلامی، معصومه ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]

ف

 • فتوحی، صمد بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]

ق

 • قاسمی، افشان ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 207-220]
 • قدیمی، مهرنوش ارزیابی مناطق مناسب تغذیه آبخوان کارستی پرآو-بیستون با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • قربانی شورستان، علی مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • قلعه، احسان بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیدروژئومورفیک و میزان تولید رسوب (مطالعه موردی: حوضه قرنقو در استان آذربایجان شرقی) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 146-164]
 • قنواتی، عزت اله ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی و الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 16-33]
 • قنواتی، عزت اله تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • قهرودی تالی، منیژه ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 183-202]

ک

 • کاشفی، مهدی ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 47-62]
 • کامرانی دلیر، حمید تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • کرم، امیر تأثیر ویژگی های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی مطالعه موردی: (حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 130-146]
 • کرم، امیر برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • کرمی، فریبا تعیین سهم برآمدگی های ناگهانی در میزان فرسایش خندقی در سطوح شیب دار مطالعه موردی :زیرحوضه اوجان چای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 38-51]
 • کریمی، علیرضا مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]
 • کریمی سلطانی، پیمان بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • کمالی، زهرا بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 115-131]
 • کوشش وطن، محمدعلی بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 97-114]

گ

 • گراوند، فاطمه مقایسه تغییرات اندازه و بافت رسوب در پشته های سه الگوی کانال بریده‌بریده، مئآندری و مستقیم در دو بازه از رودخانه آبدانان (پشت‌قلعه در بالادست و هزارانی در پایین دست) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 138-154]
 • گروسی، لیلا تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 176-191]
 • گورابی، ابوالقاسم بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 89-104]

م

 • محبی، امیر تکین ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 165-182]
 • محمدخان، شیرین تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 176-191]
 • محمدنژاد، محمد پهنه بندی مخاطره سیلاب در حوضه رودخانه کلات (زیرحوضه منتهی به شهر کلات) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 203-221]
 • محمدنژاد، وحید بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای پیکسل پایه و شی گرا و تحلیل اثرات تغییر کاربری ها بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 160-178]
 • محمودی قرائی، محمدحسینl کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحولات اواخر هولوسن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 86-102]
 • مختاری، داود تجزیه و تحلیل خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ANP و LR در محیط GIS(مطالعه موردی پهنه گسلی قوشاداغ-ارسباران در آذربایجانشرقی) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 70-88]
 • مختاری، داود بررسی تغییرات عناصر اقلیمی ناشی از حضور گردشگران در غارهای سهولان و کتله خور و نقش آن در روند شکل‌گیری اشکال کارستی درون غارها [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 172-188]
 • مختاری، داود بررسی نقش تغییر روش های درون یابی برای تولید عامل R در برآورد فرسایش خاک حوضه های آبریز به روش RUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالارود) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 222-241]
 • مختاری، داوود مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • مختاری، لیلا پهنه بندی مخاطره سیلاب در حوضه رودخانه کلات (زیرحوضه منتهی به شهر کلات) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 203-221]
 • مختاری، لیلاگلی بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 93-111]
 • مددی، عقیل شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • مرادی، انور بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • مرادی مطلق، احسان بررسی نقش تغییر روش های درون یابی برای تولید عامل R در برآورد فرسایش خاک حوضه های آبریز به روش RUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالارود) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 222-241]
 • مصدق زاده، المیرا بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 242-258]
 • معزز، سمیه پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 23-37]
 • مقصودی، مهران بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • مقیمی، ابراهیم بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • مقیمی، ابراهیم تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • ملکی، امجد مکان یابی محل احداث بندهای زیرزمینی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم(DSS) در شمال غرب استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 34-51]
 • ملکی، امجد تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 103-121]
 • مهرابی نژاد، علی ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 165-182]
 • مهرورز، ارسلان شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 131-146]
 • موسوی، سید مرتضی بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 122-137]
 • میری، زینب بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 1977-2017 ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 192-206]
 • میلادی، بهزاد مکان یابی محل احداث بندهای زیرزمینی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم(DSS) در شمال غرب استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 34-51]

ن

 • نظری، حمید دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-216]
 • نعمت اللهی، فاطمه مدلسازی و آنالیز چیدمان فضای ژئو-دموگرافیک در حوضه آبریز خلیج فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 34-63]
 • نگارش، حسین بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]
 • نورمحمدی، علی محمد بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 81-92]
 • نوری، حمید تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 189-209]
 • نیازی، علی مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • نیکپور، نورالله بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394 [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 147-163]

و

 • ولیزاده کامران، خلیل مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان ) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 118-129]
 • ولیزاده کامران، خلیل بررسی نقش تغییر روش های درون یابی برای تولید عامل R در برآورد فرسایش خاک حوضه های آبریز به روش RUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالارود) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 222-241]

ه

 • هنربخش، افشین مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز) [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]

ی

 • یزدان پناه، مهدی برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • یمانی، مجتبی بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 52-69]
 • یمانی، مجتبی تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • یمانی، مجتبی برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) [دوره 8، شماره 4، 1399، صفحه 34-46]