نمایه نویسندگان

آ

 • آذربون، پریا تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • آقایاری، لیلا برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]

ا

 • احمدآبادی، علی شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • احمدآبادی، علی نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • احمدآبادی، علی بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • احمدی، محمد ارزیابی تغییرات رخساره‏های فرسایش شیاری در سطح دامنه با استفاده از تصاویر صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 103-119]
 • ارجمندزاده، رضا تحلیل مورفوژنتیک تکوین غارهای استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 183-208]
 • ارخی، صالح ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی و بارش بر فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد ایلام) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]
 • اسفندیاری، مهدیه شاخص ژئومورفودایورسیتی: کمی کردن تنوع چشم انداز طبیعی و لندفرم‌های کوهستان میشو، شمال غرب ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 200-219]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-87]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-87]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 39-53]
 • افتخار، حسن سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • افشاری‌، مهدیه بررسی تخریب‌پذیری سری سازندی قم در منطقۀ بیابانی (مطالعۀ موردی: کاشان) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 154-170]
 • امیدوار، ابراهیم ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 254-272]
 • اناری، علی شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • اهدائی، افسانه بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • ایلدرمی، علیرضا شبیه‌سازی الگوریتم الگوی حرکت ذرات رسوبی رودخانه سد اکباتان با استفاده از مدل عددی فلوئنت [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 14-31]
 • ایلدرمی، علیرضا تفکیک حساسیت سازندهای زمین شناسی دامنه های شمالی الوند همدان با استفاده از رابطه بعد فراکتال شبکه زهکشی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 1-21]

ب

 • بابلی موخر، حمید بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]
 • باتجربه، ملیحه ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • بارانی پور، افسانه شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شاخص‌های مورفومتری سیرک‌های یخچالی حوضه سیلوه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 32-51]
 • بهنیافر، ابوالفضل پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • بیات، مقصود اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • بیرانوند، حجت الله بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]

پ

 • پروانه، زهرا تحلیل نظم هندسی شبکه‌های زهکشی با استفاده از مدل توکوناگا و بعد ظرفیت مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه بشار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 171-182]
 • پروین، نادر تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • پورعلی، ملیحه شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • پیروزی، الناز ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه بالادست سد یامچی اردبیل، با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره ARAS و روش‌های نوین سنجش از دور [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 52-70]

ت

 • توسلی، سیما بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • توکل، محمد حسن مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]

ج

 • جباری، ایرج شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • جعفری، تیمور تحلیل مورفوژنتیک تکوین غارهای استان خراسان شمالی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 183-208]
 • جهان تیغ مند، سمیه منطق چیدمان فضایی سازمندی‌های شهری:نمونه موردی چاله سیاه‌کوه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 163-179]

ح

 • حجه فروش نیا، شیلا بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • حسین زاده، سید رضا شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • حسین زاده، سید رضا ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • حسین زاده، سید رضا ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]
 • حسین زاده دمریق، هاجر بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • حسینی، موسی ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]
 • حشمتی، مسیب ارزیابی تغییرات رخساره‏های فرسایش شیاری در سطح دامنه با استفاده از تصاویر صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 103-119]
 • حلبیان، امیرحسین بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • حنیفی نیا، عبدالعزیز بررسی ارتباط عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مدل آنتروپی شانون با دو ریکرد WOE و LNRF به منظور پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه آبخیز زیوه ارومیه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 108-127]
 • حیدری، اعظم بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]

خ

 • خادمی، شاهین ارزیابی فعالیت گسل تالش در استان گیلان با بررسی‌های مورفوتکتونیکی و لرزه‌زمین‌ساختی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 54-83]
 • خالقی، سمیه تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • خان محمدی، فاطمه شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • خضری، میلاد تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • خیری زاده، منصور ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]

د

 • دارابی، حسن ارزیابی کمی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد: فرصتی برای توسعه پایدار منطقه-‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 120-143]
 • داودی، محمود تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • درفشی، خه بات میکرومورفولوژی رسوبات آبرفتی متأثر از فرآیندهای خاک‌زایی، تکنیکی نو در مطالعات ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 131-146]

ذ

 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل حداکثر آنتروپی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز کمه، جنوب استان اصفهان) [دوره 11، شماره 2، 1401]
 • ذاکری نژاد، رضا ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از ترکیب مدل تجدید نظر شده‌ی جهانی فرسایش خاک(RUSLE) و نقشه تراکم خندقی در حوضه آبخیز علامرودشت استان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 189-209]

ر

 • رامشت، محمد حسین آلومتری توان محیطی در نظام چیدمان فضایی منطقه یزد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 144-162]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و خطر سیلاب رودخانه گیوی چای با استفاده از شاخص های ژئومورفومتری و مدل HEC-RAS [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 19-43]
 • رحیمی‌پور شیخانی، محمدعلی شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • رستگار، ابراهیم ارزیابی کمی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد: فرصتی برای توسعه پایدار منطقه-‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 120-143]
 • رضایی توابع، کامران بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]
 • رضایی مقدم، محمد حسین شاخص ژئومورفودایورسیتی: کمی کردن تنوع چشم انداز طبیعی و لندفرم‌های کوهستان میشو، شمال غرب ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 200-219]
 • رنجبر باروق، زهرا بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • روستایی، شهرام بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • روستایی، شهرام سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]

ز

 • زمانزاده، سید محمد بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • زنگنه اسدی، محمد علی بررسی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل) RUSLE )و روش پسیاک اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریز کال اسماعیل دره شهرستان شاهرود استان سمنان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 147-165]
 • زنگنه اسدی، مخمد علی پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]

س

 • سپهر، عادل بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • سربی، علی ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • سلگی، علی ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • سیاح پور، محمد جواد بررسی تراز آب زیرزمینی و شبیه‌سازی سناریوهای پیش‌بینی در حوضه آبریز پریشان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 210-228]
 • سیدجباری دوشانلو، سلمناز بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 39-53]
 • سیف، عبدا... شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شاخص‌های مورفومتری سیرک‌های یخچالی حوضه سیلوه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 32-51]
 • سیف، عبداله بررسی فعالیت های نوزمین ساخت حوضه ی آبریز دره شهر با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 96-116]

ش

 • شریفی پیچون، محمد ارزیابی قابلیت‌های زمین‌گردشگری سایت‌های ژئومورفولوژیکی کویری بر اساس روش کامنسکوی اصلاح شده (مطالعه موردی کویرهای استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 180-199]
 • شریفی هشجین، شهرام شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • شعبانی‌نیا، حسن میکرومورفولوژی رسوبات آبرفتی متأثر از فرآیندهای خاک‌زایی، تکنیکی نو در مطالعات ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 131-146]
 • شمس‌آبادی، محمد بررسی تخریب‌پذیری سری سازندی قم در منطقۀ بیابانی (مطالعۀ موردی: کاشان) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 154-170]
 • شهری، سمیه آلومتری توان محیطی در نظام چیدمان فضایی منطقه یزد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 144-162]

ص

 • صادقی، علی شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • صدوق، حسن مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]
 • صفاری، امیر تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • صفاری، امیر شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • صفاری، امیر نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • صفری، فرشاد تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • صیاد، دانیال ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 254-272]

ع

 • عابدینی، موسی برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی( مطالعه موردی: دشت اردبیل) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 117-132]
 • عابدینی، موسی طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 109-130]
 • عامری، شهرزاد ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • عباس نژاد، احمد پیدایش و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی چشم انداز بدلند شبه کارستی جنوب گلباف، استان کرمان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 166-188]
 • عباس نژاد، بهنام پیدایش و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی چشم انداز بدلند شبه کارستی جنوب گلباف، استان کرمان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 166-188]
 • عباسی، موسی تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • عبقری، هیراد بررسی ارتباط عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در مدل آنتروپی شانون با دو ریکرد WOE و LNRF به منظور پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه آبخیز زیوه ارومیه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 108-127]
 • عجم، حسین بررسی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل) RUSLE )و روش پسیاک اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریز کال اسماعیل دره شهرستان شاهرود استان سمنان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 147-165]
 • علمیزاده، هیوا تحلیل نظم هندسی شبکه‌های زهکشی با استفاده از مدل توکوناگا و بعد ظرفیت مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه بشار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 171-182]
 • علیزاده، اکرم ارزیابی فعالیت گسل تالش در استان گیلان با بررسی‌های مورفوتکتونیکی و لرزه‌زمین‌ساختی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 54-83]
 • علی نوری، خدیجه مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]
 • عموشاهی، ناهید ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل حداکثر آنتروپی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز کمه، جنوب استان اصفهان) [دوره 11، شماره 2، 1401]

غ

 • غیور بلورفروشان، مهدیه ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]

ف

 • فاضلی نشلی، حسن بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • فتوحی، صمد اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • فرخ نیا، علیرضا ارزیابی خطر لرزه‌ای به روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و شاخص فعالیت نسبی زمین ساختی، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 186-209]
 • فعال نذیری، مهدی ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه بالادست سد یامچی اردبیل، با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره ARAS و روش‌های نوین سنجش از دور [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 52-70]
 • فعال نذیری، مهدی طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 109-130]
 • فلاح، سلمان ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از ترکیب مدل تجدید نظر شده‌ی جهانی فرسایش خاک(RUSLE) و نقشه تراکم خندقی در حوضه آبخیز علامرودشت استان [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 189-209]

ق

 • قادری، عباس بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 210-229]
 • قادری، مهدیه ارزیابی قابلیت‌های زمین‌گردشگری سایت‌های ژئومورفولوژیکی کویری بر اساس روش کامنسکوی اصلاح شده (مطالعه موردی کویرهای استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 180-199]
 • قبادیان، رسول شبیه سازی تغییرات بستری پیوندگاه رودخانه های گاماسیاب و قره سو در سیلاب 1398 [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • قنواتی، عزت اله نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • قنواتی، عزت اله بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]
 • قهرودی تالی، منیژه مدل جنگل تصادفی جهت شناسایی تحولات میکرو لندفرم‌ها با استفاده از پهپاد (مطالعه موردی: منطقه افجه در حوضه جاجرود 1397-1396) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-13]

ک

 • کرم، امیر شناسایی کانون‌های گردوغبار بر مبنای خصوصیات باد و وضعیت پوشش زمین (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 44-61]
 • کرم، امیر بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]
 • کرمی، فریبا سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • کمانرودی کجوری، موسی بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 84-108]

گ

 • گلی پور، شیوا شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 209-228]
 • گلی مختاری، لیلا پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • گنجعلی، جعفر بررسی ارتباط بین تغییرات شوری خاک و لندفرم‌های مناطق بیابانی در شمال استان اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 220-253]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]
 • لکزیان، امیر ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]

م

 • محسنی، ندا ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 88-102]
 • محمدخان، شیرین تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • محمدی، علی اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • محمدیان، عبرت منطق چیدمان فضایی سازمندی‌های شهری:نمونه موردی چاله سیاه‌کوه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 163-179]
 • محمدی رایگانی، زینب تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • محمودی چناری، حبیب شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 133-153]
 • مختاری، داود شاخص ژئومورفودایورسیتی: کمی کردن تنوع چشم انداز طبیعی و لندفرم‌های کوهستان میشو، شمال غرب ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 200-219]
 • مددی، عقیل ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر فرسایش خاک در حوضه بالادست سد یامچی اردبیل، با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره ARAS و روش‌های نوین سنجش از دور [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 52-70]
 • مددی، عقیل بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 39-53]
 • مرادی، عیسی نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 150-168]
 • مربی هروی، حکیمه ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]
 • مصطفی‌زاده، رئوف مدل‌سازی و روندیابی سیلاب در حوزه‌های فاقد آمار (مطالعه موردی؛ آبخیز تمر، استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 169-185]
 • مظفری، حسن مدل‌سازی تغییرات فرسایش و رسوب رودخانه سجاسرود قبل و بعد از ساخت سد گلابر با روش GCD [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 57-87]
 • مظفری، حسن طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 109-130]
 • معتمدی راد، محمد بررسی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل) RUSLE )و روش پسیاک اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریز کال اسماعیل دره شهرستان شاهرود استان سمنان) [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 147-165]
 • مقصودی، مهران ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]
 • مقصودی، مهران بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]
 • مقیمی، ابراهیم ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]
 • مینائی، فواد تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • مینائی، مسعود تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • مینائی، مسعود ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 22-38]

ن

 • ناصریان اصل، زهرا ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 254-272]
 • نخعی، اعظم پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 230-255]
 • نصرتی، کاظم تاثیر اجزاء ژئومورفیک دامنه بر فرسایش‌پذیری و کیفیت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز هشتیان، دریاچه ارومیه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 230-243]
 • نگارش، حسین اقلیم و محیط دیرینۀ پلایای جازموریان در کواترنر پایانی بر اساس مطالعه مغزه های رسوبی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 88-107]
 • نگهبان، سعید سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 23-38]
 • نوری، مجتبی تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]
 • نورینی، جیانلوکا تشخیص خودکار فروچاله های کارستی با استفاده از داده های TanDEM-X، سنجش از دور شی‌گرا و داده کاوی (مطالعه موردی توده پراو-بیستون) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

و

 • ولی، عباسعلی بررسی تخریب‌پذیری سری سازندی قم در منطقۀ بیابانی (مطالعۀ موردی: کاشان) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 154-170]
 • ویسی، عبدالکریم ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]

ی

 • یمانی، مجتبی ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 39-56]
 • یمانی، مجتبی تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-22]
 • یمانی، مجتبی بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 210-229]