دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، اسفند 1392 (7) 
شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان

صفحه 111-128

اسماعیل پاریزی؛ علیرضا تقیان؛ محمدحسین رامشت


ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ

صفحه 141-158

محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ سلیمان سرافروزه