دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهمن 1393 (10) 
بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود

صفحه 16-30

غلام حسن جعفری؛ صیاد اصغری سراسکانرود


تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد)

صفحه 31-43

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیرهوشنگ احسانی