دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، اسفند 1394 (15) 
مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی

صفحه 31-49

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی


ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم


تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس

صفحه 70-83

سید موسی حسینی؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ هاجر قدیری


تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در بالادست سد سیوند

صفحه 127-142

یاسر استواری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حسینعلی بهرامی؛ مهدی نادری؛ مژگان عباسی