دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1395 (17) 
مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد


تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر

صفحه 75-88

میر اسداله حجازی؛ آتنا عسگری؛ بهاره میرزاخانی