دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، دی 1399، صفحه 1-255 
پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان)

صفحه 239-255

10.22034/gmpj.2020.122228

فاطمه فیروزی؛ نورالله نیک پور؛ زینب رخشانی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ پیمان محمودی