اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~myamani
myamaniut.ac.ir

سردبیر

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید نگهبان

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز

ems.shirazu.ac.ir/~negahban
snegahbanshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/m.h.ramesht
mramshatyahoo.com

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com

دکتر محمدرضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

rezasarvatiyahoo.com

دکتر عزت اله قنواتی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه خوارزمی

gs.khu.ac.ir/cv/197/%D8%B9%D9%80%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%87%20%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C
eghanavatiyahoo.com

دکتر منیژه قهرودی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
ghahroodiyahoo.com

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~maghsoud
maghsoudut.ac.ir

دکتر حسین نگارش

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

hnegareshyahoo.com

دکتر احمد نوحه گر

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/~nohegar
nohegaryahoo.com

دکتر ابوالقاسم گورابی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~goorabi
goorabiut.ac.ir

دکتر سعید نگهبان

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز

ems.shirazu.ac.ir/~negahban
snegahbanshirazu.ac.ir