داوران

نام داور وابستگی سازمانی
محی الدین احراری رودی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
علی احمدآبادی دانشگاه تربیت معلم
حسن احمدزاده استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
عبدالمجید احمدی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهرقاینات
عبدالمجید احمدی دانشگاه اصفهان
مهدی احمدی ‌‌کارشناس GIS اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
فریبا اسفندیاری درآباد دانشگاه محقق اردبیلی
رضا اسماعیلی بابلسر- دانشگاه مازندران
صیاد اصغری دانشگاه محقق اردبیلی
محمد اکبریان گروه جغرافیا. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه هرمزگان,
سید علی المدرسی دانشگاه ازاد اسلامی گروه سنجش از دو ر و ساج
ابوالقاسم امیر احمدی دانشگاه حکیم سبزواری
علیرضا ایلدرمی استاد گروه مهندسی طبیعت ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران
ریحانه برومند مشهد- بلوار ولیل آباد - بلوار حافظ- حافظ 19 پلاک 2
ابوالفضل بهنیافر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مریم بیاتی خطیبی دانشگاه تبریز
محسن پورخسروانی کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی تازه دانشگاه
مزیم جابری تهران، شهرداری تهران
ایرج جباری عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه رازی، کرمانشاه
تیمور جعفری دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا
غلام حسن جعفری دانشگاه زنجان- دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا
مهناز جهادی طرقی
دکتر محمد مهدی حسین زاده دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین
سید رضا حسین زاده گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
موسی حسینی دانشگاه تهران
سعید خضری دانشگاه کردستان
رضا خوش رفتار دانشگاه زنجان
منصور خیری زاده دانشگاه تبریز
محمود داودی دانشگاه تهران
خه بات درفشی استادیار گروه میراث طبیعی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
سمیه ذذهاب ناظوری خ خواجو
محمدحسین رامشت دانشگاه اصفهان
معصومه رجبی دانشگاه تبریز
زهرا رحیم زاده
سعید رحیمی هرآبادی دانشگاه خوارزمی
محسن رضائی عارفی دکتری ژئومورفولوژی ، دانشگاه حکیم سبزواری
محمد حسین رضائی مقدم تبریز دانشگاه تبریز - دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
محسن رنجبران دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم- دانشگاه تهران
غلامرضا روشن گلستان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان- گروه جغرافیا
سید محمد زمانزاده دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
ممند سالاری سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه ژئومورفولوژی- ممند سالاری
سمیه سادات شاه زیدی دانشگاه گیلان
سیامک شرفی عضو هیئت علمی گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان
محمد شریفی پیچون دانشگاه یزد
محمد شریفی کیا تربیت مدرس
میترا صابری مدرس دانشگاه خوارزمی
علیرضا صالحی پور میلانی زمین شناسی کشور
موسی عابدینی از دانشگاه محقق اردبیلی
عطا عبدالهی تهران، دانشگاه تهران
هیوا علمیزاده دانشگاه علوم و فنون
سمیه عمادالدین دانشگاه گلستان
صمد فتوحی 'گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
مهرنوش قدیمی تهران، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، گروه طبیعی
عزت اله قنواتی دانشگاه خوارزمی
منیژه قهرودی تالی دانشگاه شهید بهشتی
سعیده کلانتری دانشگاه اردکان
لیلا گلی مختاری سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
لیلا گلی مختاری سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده جغرافیا
ابوالقاسم گورابی دانشکده جغرافیای - دانشگاه تهران
قاسم لرستانی دانشگاه مازندران
قاسم لرستانی دانشگاه مازندران
وحید محمدنژاد آ-غربی ارومیه
داود مختاری تبریز- دانشگاه تبریز
عقیل مددی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد مزیدی دانشگاه یزد گروه جغرافیا
غلامرضا مقامی مقیم دانشگاه دامغان
مهران مقصودی دانشگاه تهران
مرضیه مکرم اصفهان - دانشگاه اصفهان
امجد ملکی کرمانشاه دانشگاه رازی - دانشکده ادبیات وعلوم انسانی - گروه جغرافیا
سید حجت موسوی دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
مرضیه موغلی سما لارستان
اسماعیل نجفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین ، گروه ژئومورفولوژی دانشگاه دامغان
محمد علی نظام محله دانشگاه تهران
حسین نگارش
سعید نگهبانی
احمد نوحه گر گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
هادی نیری دانشگاه کردستان
عباسعلی ولی دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده کامران دانشگاه تبریز- گروه سنجش از دور و GIS
عبدالکریم ویسی دانشگاه تهران
جمشید یاراحمدی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
مجتبی یمانی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا