نویسنده = جعفر معصوم‌پور سماکوش
پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 38-51

امان اله فتح نیا؛ علی احمدآبادی؛ سعید رجائی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش