اهداف و چشم انداز

اهداف کلی:
 • انتشار دستاورد های جدید علمی پژوهشگران و متخصصان رشته ژئومورفولوژی و گرایش های وابسته
 • تولید علمی در زمینه های تخصصی رشته
 • ترویج نو آوری ها و یافته های علمی داخل و خارج از کشور
 • انتقال و انتشار یافته های علمی نوین در سطح ملی
 • نقد و بررسی نظریه های جدید و قدیم در زمینه های تخصصی رشته
 • ارائه شیوه ها، روش ها، نو آوری ها و معرفی تکنولوژی مدرن در زمینه های پژوهشی رشته
 • اطلاع رسانی و در ج اخبار علمی مرتبط و ارائه نتایج کرسی های نظریه پردازی از طریق مقالات
 • ارتقای سطح علمی دانش ژئومورفولوژی
 
خط مشی کلی و برنامه :
 • انتشار نشریه به صورت فصلنامه علمی و پژوهشی در سطح ملی
 • درج و انتشار مقالات علمی و پژوهشی منطبق با دستور العمل های کمیسیون محترم نشریات علمی کشور
 • توسعه کیفی نشریه منطبق با ضوابط علمی بین المللی
 • ارتقای مجله در گام بعد و عضویت آن در گروه مجلات دارای شاخص های بین المللی و ISI
 • مشارکت و کمک به انتشار مجلات علمی و پژوهشی همسو طبق ضوابط