این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

میانگین زمان داوری: 2 الی 4 ماه

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5859837003627979(بانک تجارت) شماره حساب 304556269

به نام انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، فروردین 1402 

ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش

10.22034/gmpj.2022.307260.1305

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP

10.22034/gmpj.2023.346563.1362

اعظم نخعی؛ مخمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ لیلا گلی مختاری


ابر واژگان

نشریات مرتبط