این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5859837003627979

به نام انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، بهار 1400، صفحه 1-250 

1. مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین

صفحه 1-24

10.22034/gmpj.2021.131008

فاطمه نعمت اللهی؛ سینا صلحی؛ محمد حسین رامشت


ابر واژگان

نشریات مرتبط