نویسنده = فاطمه نعمت اللهی
نوتعریفی از ساختار فرم‌شناسی بنیادین در دانش ژئومورفولوژی

دوره 10، شماره 2، مهر 1400، صفحه 215-228

10.22034/gmpj.2021.276105.1260

رسول صمدزاده؛ سینا صلحی؛ فاطمه نعمت اللهی


مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22034/gmpj.2021.131008

فاطمه نعمت اللهی؛ سینا صلحی؛ محمد حسین رامشت


مدلسازی و آنالیز چیدمان فضای ژئو-دموگرافیک در حوضه آبریز خلیج فارس

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 34-63

فاطمه نعمت اللهی؛ محمد حسین رامشت