کلیدواژه‌ها = نسبت فراوانی
پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 75-95

10.22034/gmpj.2021.248268.1211

سمیه عمادالدین؛ واله طاهری؛ مسعود محمد قاسمی؛ زهرا نظری گزیک