تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان.

3 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیائی، دانشگاه خوارزمی.

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه امام حسین.

10.22034/gmpj.2020.109542

چکیده

ژئومورفولوژی که به مطالعه لندفرم‌ها می‌پردازد، نقش اساسی را در زمینه برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت مناطق شهری بویژه در ارزیابی مناطق قبل و بعد از توسعه شهری بازی می‌کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثرات گسترش فیزیکی شهر بر ویژگی‌های هیدرولوژیکی، دبی و رسوب رودخانه و ویژگی‌های کانال رود حوضه آبریز اوین – درکه طی دوره زمانی 20 ساله(1998-2018) می‌باشد. این پژوهش در سه گام، مطالعات هیدرولوژی با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT، مطالعات دبی و ر سوب و مطالعات ژئومورفولوژی، می باشد. نتایج حاصل از مطالعات هیدرولوژی مبتنی بر سناریوی توسعه فیزیکی شهر، نشان می‌دهد که میانگین بارش در حوضه برابر با 4/430 میلی متر می‌باشد که از این مقدار بارش در دوره قبل 6/142 میلی متر و در سال 2018، به میزان 8/146میلی متر به صورت تبخیر و تعرق واقعی از سطح زمین و گیاه تبخیر می‌گردد. میانگین شماره منحنی و رواناب سطحی به ترتیب در سال 1998 برابر با 01/84 و 66/106میلی متر و در سال2018 این مقدار به 76/84 و 28/116 میلی‌متر افزایش داشته است. براساس نتایج تغییرات رسوب و دبی، روند رسوب به مرور کاهش یافته که متعاقب با آن دبی نیز تغییرات نزولی را نشان می‌دهد. نتایج بررسی شاخص‌های مورفولوژیکی و مشاهدات میدانی نشان داد که تغییرات مورفولوژی کانال رودخانه اوین- درکه به صورت کاهش مقطع و عرض کانال در بازه‌های شهری، تغییر نیمرخ عرضی و طولی، جابجایی مسیر رودخانه و افزایش مئاندر و فرسایش جانبی در بازه های در حال تعدیل و قابل بازیابی طی دوره زمانی بیست سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Tehran Urban Development on the Hydrology and Geomorphology Cycle of the Evin-Darake River

نویسندگان [English]

  • somayeh khosravi 1
  • Mojgan Entezari 2
  • ali ahmadabadi 3
  • seyed mousa pour mousavi 4
1 department of geographic science,Faculty of Natural Geographiv, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 university of Isfahan
3 department of geographic science,Faculty of Natural Geographiv,Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Department of Urban Planing Geography, Faculty og Geographical Seiences, Imam Hossein University, Tehtan, Iran
چکیده [English]

Introduction:Urban Change Effects More Than Any Other Human Factor on River Systems. River Channel Changes are very Significant due to Urban Development. So Today, River Geomorphology is the Base for Studying Environmental Changes that are used for River Channel Management.

Materials and methods:The Purpose of this Study was to Evaluate the Effects of City's Physical Expansion on Hydrological Characteristics, Discharge and River Sediment and Features of Channel River Including Platform or Spatial Pattern of River, Lateral and Longitudinal Profile, Number of Meanders, Curvature, Width to Depth Ratio and River Geomorphic Forms The Evin Watershed is in the Period of 20 years (1998-2018). This Research was Carried out in Three Steps: the First Step was Hydrological Studies Using the Semi-Distributed SWAT Model in two Sections of the 20 years (1998) and (2018) in the Evin-Darake Basin, the Second Step of the Study of Discharge and River Sediment in the Basin. The Sediment and Discharge Data During the Statistical Period of 1361-1391 was used for the Hafthouz Station. the Changes were analyzed in the Pre and Post Urban Development Period. Finally, the Third Step of Geomorphological Studies of the Basin was studied. Due to Geomorphology Studies, Aerial Photos and Satellite Imagery were used to Document Land Cover, Drainage Network and Urban Extension, and then each Channel was Divided into Intervals. Field Studies in each Range include Measuring Channel Dimensions, Sediment Characteristics, Geomorphic Forms, and other Items Mentioned in this Research.

Results and discussion, Conclusion: The Results of the Simulation of Precipitation Process-Runoff Based on the City's Physical Development Scenario indicate that the Average Rainfall in Evin Watershed is equal to 4,430 mm, of which this amount of Rainfall in the Previous Period is 142.6 mm and in By 2018, 146.8 mm is Evaporated in the form of Actual Evapotranspiration from the surface of the earth and plant. Also, the mean Curve Number (CN), which indicates the amount of Water retained on the Catchment, is in the Simulation Process, this amount is 84.01 in 1998 and (in 2018), this amount has increased to 76.78 and the Runoff rate The Surface area in the Previous Period (1998), 106.66 mm and (2018) increased to 126.88 mm. According to the Results of the Sediment Evolution Process before Urban Development, the amount of Sediment has Risen over time, which subsequently shows an increase in Discharge. On the other hand, the Results of the Study of the trend of Changes in the amount of Sediment in the Post-Urban Development Period compared with the Previous Period, decreased significantly In Discharge and as a Result of Sediment Production. Based on the results of the SWAT Model, the Urban Development Factor and Human interference have shown increased Runoff Production Capability and reduced permeability of the Basin.
The results in the discussion of geomorphological studies showed that with the development of urbanization and development of human activities within the studied area, the river system has changed. The survey of aerial photos and Google Earth suggests that changes in the river's path as the river has undergone erosion and lateral changes over the course of twenty years of study, the riverbank on the right bank of the river. In general, in the sections of the route, the rivers are limited by resistant outcrops and formations, the Meander movements are minimized, there is no possibility of lateral displacement and displacement of the waterway bed and limits the river's potential for change. Also, the longitudinal profile of the Evin River in the Upper and Upper Mountain Range has undergone less urbanization and expansion. In the longitudinal profile of the river Darake, there are dysfunctional and uplifting phenomena, which is due to the bending of the river and indicates the sedimentation and erosion in these parts of the river. In the convexity of the sedimentation process and at concave points, erosion is performed. over the course of twenty years, with increasing flow rate and urban development, river profiles in the previous period tend to be submerged and the sections are shaped like V. But in the new period, the profile of the plate has expanded due to increased runoff and lateral erosion of the river bank, and the profiles of the sections have changed in shape U. The largest change in the number of Meanders in range 1 is observed in 1998, with 4 twists and in 2018 it has increased to 10 twists. During the period from 1998 to 2018, the Range of 1 From the direct to sinusoidal pattern, the Range of 2 From the sinusoidal pattern to Meander and the range 4 from the direct pattern to the sinusoidal pattern. In the range of 5, the pattern change was not observed due to direct channeling and fixation of the channel and river bank walls using concrete walls. In range 1, the Curvature of the channel increased from 1.7 in 1998 to 1.13 in 2018. In range 2, the Curvature from 1.24 in 1998 to 1.31 in 2018, shows an incremental trend. Also, in the range of 3, the Curvature increased from 1.25 in 1998 to 1.29 in 2018, but the pattern pattern did not change over the course of twenty years and was observed as a Meandering. Due to the presence of natural obstacles (outbreak of resistant formations), in range of 3, the pattern is dominant. In the ranges of 4 and 5 of the river, the difference in Curvature is not very different. The results of the measurements of the depth-to-width ratio indicate that the width of the river has increased over the course of twenty years by the width of the Channel in the range of intervals due to the erosion of the banks. No variation in the width of the river has been made at range of5 (urban area). The area around Watercourse and river in the form concrete channels is restricted and restored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Hydrology
  • Urban Development
  • SWAT
  • Evin-Darake
احمدآبادی، علی و همکاران، 1395. تحلیل اثرات عملیات آبخیزداری بر خصوصیات هیدروژئوموروفولوژی حوضه آبریز عنبران چای با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس، دوره21، شماره2، صفحات35-55.
اسماعیلی، رضا و قاسم لرستانی(1394)، ارزیابی اثرات شهرنشینی بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه‌ها، فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین، سال ششم، شماره 24، صفحات 78-93.
حسین زاده، محمدمهدی، اسماعیلی، رضا( 1394)، ژئومورفولوژی رودخانه ای، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 338 ص.
طرح تفصیلی منطقه یک تهران( 1386) نهاد مدیریت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی- شهرداری تهران.
گودرزی، محمدرضا و همکاران(1391)، مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژیکی SWAT، IHACRES و SIMHYD در شبیه سازی رواناب حوضه قره سو، مدیریت آب و آبیاری، دوره 2، شماره 1، صص 25-40.
Ahmad Dar, R, Sareer, A., M, Ahakil, A., R., (2018). Influence of Geomorphology and Anthropogenic Activities on Channel Morphology of River Jhelum in Kashmir Valley, NW Himalayas. Journal of Quaternary international.
Booth, D.B., Karr, J.R., Schauman, S., Konrad, C.P., Morley, S.A., Larson, M.G., Burges, S.J., (2004),Reviving urban streams: land use, hydrology, biology, and human behavior. Journal of the American Water Resources Association 40(5), 1351–1364.
Brierley, G.L., & Fryirs, K., 2005. Geimorphology and River Management; Application of the River Style framework. Blackwell pubishing, UK.
Chin, A., Gregory, K.J.,(2005), Managing urban river channel adjustments. Geomorphology 69, 28–45.
Chin, A., Gregory, K.J., (2009), From research to application: management implications from studies of urban river channel adjustment. Geography Compass 3(1),pp.297–328.
Chin, A.,( 2013), Urbanization and River Channels. Osmania Journal of Social Sciences,  Volume 9: Fluvial Geomorphology, Chapter: 9.39.
Doyle, M.W., Jonathan, M.H., & etal (2000). Examining The Effects Of Urbanization on Streams Using Indicators of Geomorphic Stability, Physical Geography, v. 21(2), p. 155-181.
Gregory, K.J., (2002), Urban channel adjustments in a management context: an Australian example. Environmental Management 29, 620–633.
Hardison, E.C., O,Driscoll, M.A., DeLoatch, J.P., Howard, R.J. and Brinson, M.M, 2009. Urban land use, channel incision and water  table decline along coastal plain streams, north Carolina, Journal of the American water resources association, V54(4), pp. 1032-1046.
Ji X, Xu Y, Han L, Yang L(2014). Impacts of Urbanization on River System Struacture: A Case Study on Qinhai River Basin, Yangtze River Delta. Journal of Water Sci Technol, Ni 70, pp, 671-7.
Lagacherie, P., Rabotin, M., Colin, F., Moussa, R., Voltz, M,(2010). Geo-MHYDAS: A landscape discretization tool for distributed hydrological modeling of cultivated areas, Computers & geosciences, No. 36, pp 1021-1032.
Lei Wu, Youpeng Xu, Jia Yuan & et al (2018). Imapacts of Land Use Chamge on River Systems for a River Network Plain. Journal of Hydrological Processes, No. 30, pp 2401-2412.
Kang, R.S. and Marston, R.A., (2006). Geomorphic Effects Of Rural-to-Urban Land Use Conversion on Three Streams in The Central Redbed Plains Of Oklahoma, Geomorphology, v.79, p. 488-506.
Mengistu KT (2009) Watershed hydrological responses to changes in land use and land cover, and management practises at Hare Watershed, Ethiopia.
Verbeeten E and Barendregt A (2007) The Impacts Of Climate Change On Hydrological Services Provided By Dry Forest Ecosystems In West Africa, 4th International SWAT Conference.
Taylor, K.G., Owens, P.N., (2009), Sediment in urban river basins: a review of sediment-contaminated dynamics in an environmental system conditioned by human activities. Journal of Soils and Sediments 9, 281–303.
Zaharia, L., Ioana, G., & teal (2016). Urbanization Effects on The River Systems in the Bucharest City Region (Romania). Journal of Ecosystem Health and Sustainability, Volume 2, Issue 11.