بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر رفتار هیدرومورفولوژیکی کانال رودخانه مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.

10.22034/gmpj.2020.109543

چکیده

امروزه مصالح حاصل از رودخانه‏ها در زندگی بشر و به‏ویژه فعالیت‌های عمرانی و صنعتی بسیار حیاتی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. برداشت بی‌رویه و خارج از ظرفیت شن و ماسه موجب تغییر مورفولوژی رودخانه‏ها می‏شود که واکنش رودخانه در جهت برقراری موازنه جدید را به دنبال دارد. در این تحقیق بخشی از رودخانه خشکه رود واقع درشهرستان فارسان (استان چهارمحال و بختیاری) که تحت برداشت بی‏رویه شن و مصالح است مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثرات برداشت مصالح در پائین دست رودخانه در شرایط قبل و بعد از برداشت مصالح با استفاده از مدل HEC-RAS و 7 روش انتقال رسوب در شرایط سیلاب با دوره بازگشت‏های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در فاصله شرایط قبل و بعد از برداشت (از سال1381 تا 1388) بستر رودخانه با متوسط 02/2 متر از حداقل 05/0 متر تا حداکثر 4 متر کف کنی داشته است. همچنین حجم خروجی رسوب از مقطع آخر در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت 12/0 درصد کاهش و مقدار تنش برشی26/0 درصد افزایش داشته است. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که رودخانه خشکه رود فارسان به سمت یک تعادل نسبی از نظر فرسایش و رسوبگذاری پیش می‌رود و لازم است از برداشت بی رویه مصالح شن و ماسه جلوگیری به‏عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on effects of sand and gravel mining on hydro morphological behavior of river channel Case study: Khoshkerud River of farsan at province ‍‍Chaharmahal & Bakhtiari

نویسندگان [English]

  • afshin honarbakhsh 1
  • kordvan hedayatipur 2
  • hossein samadi 3
1 shahrekord university
2 Department of Rangeland and Watershed Engineering, Faculty of Natural Resource and Earth Science. Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Department of water, College of Agriculture, shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Irregular extraction of materials from riverbeds has many short and long-term negative effects on the river for instance; decreasing river water levels, decreasing river natural capacity to absorb nutrients, changing water infiltration and river water quality, decreasing oxygen concentration in the floor and increasing water temperature. There several models which are used for determination of effects on gravel extraction from the rivers. One the most popular of these models is the River Analysis System (HEC-RAS) model. It was Developed in 1995 by the US Army Corps of Engineers, this model calculates stream bed changes due to erosion or bed sedimentation by solving flow equations (Saint and Nantes equations) as well as solving the sediment continuity equation. River materials can be harvested from the floor or from the bed, which can have both detrimental effects. In this study, the effect of uneven sand extraction from the banks of Fars River in Fars province (Chaharmahal va Bakhtiari province) on hydraulic river flow was investigated using HEC-RAS model. The reason for the choice of the Kharich River is that in the recent years, the sand extraction from this river has increased dramatically and this has caused the river bed to be over 4 meters in length over a 3 to 4-year period and the debris greatly degraded. Damage to fields and this has caused problems in the region. The dredging of the riverbank causes water diversion to the area and erosion along the riverbanks, which will have adverse effects on the bridge and monuments built on the river.

Materials and Methods
The study area is Khashke-Rud River located in Farsan, Chaharmahal Bakhtiari province. The studied river is one of the sources of Karun River and is considered as a part of Beheshtabad basin. In this study, the effects of extrication of sand and gravel on canal morphology were investigated using HEC-RAS model. To determine the study area of the river and also to obtain a general overview of the area, a map of 1: 10000 sections from the Regional Water Company of Chaharmahal va Bakhtiari Province prepared in 2002 was used. In addition, approximately 3 km (2917.8 m) of the river were identified based on the map. Section mapping and extraction operations were performed using the Distomat Survey Camera and GPS device were used for etermination of the location of the study sections during river dehydration in October 2009. Field studies were carried out in 20 sections during the interval from IssaAbad Bridge to the first extraction area with 2917.8 m. Roughness coefficient values were calculated using different grading equations. Flood discharge was measured at three different floods each for 3 hours at selected inlet and outlet sections. Due to the natural nature of the river and the irregular shape of the riverbed to determine the discharge, it was necessary to have accurate information about the area and wetland environment, which was obtained by drawing sections in Auto cad software.

Results and Discussion
The results showed that during the whole study period, the shear stress increased with increasing return period and its amount in post extraction was higher than pre extraction. In addition, as shown in Fig. 8, some shear stress decreases due to the decrease in slope and hydraulic radius. One of the most important parameters affecting the change of bed longitudinal profile and erosion phenomenon in the river is shear stress. The incremental value obtained on the average return period (5, 10, 25, 50, 100) is equal to (0.5, 0.37, 0.15, 0.15, 0.16) percent, with an average of about 26%. Comparing the longitudinal profile of the bed in the post-extraction condition compared to the pre-extraction condition, it is found that in the first half of the study period the upstream phenomenon occurred while the second half of the study period was downstream. There has been an uplift of the river floor.
Conclusion
In this study, the amount of shear stress in all return periods in post-extraction was higher than pre-extraction, which could be due to an increase in slope in the riverbeds. Another reason for this change is the amount of hydraulic radius of the river. The incremental value obtained on average (5, 10, 25, 50, 100) is equal to (0.5, 0.37, 0.15, 0.15, 0.16) percent with an average of about 26%. In comparing the bed length profile in post-extraction compared to pre harvest time, it is found that in the first half of the study period, the upstream phenomenon occurred while downstream in the second half of the study period. There has been an uplift of the river floor. This comparison was carried out during different return periods and showed that the water surface profile also follows the process of riverbed longitudinal profile changes. The decrease in general slope of the river also confirmed this, although in some parts of the first half of the study period there was an increase in the longitudinal slope of the river. The average rate of general slope reduction was 0.14%. Accordingly, the amount of flooring performed in the studied period (2002-2009) is at least 0.05 m (in section 17) and maximum is 4 m (in section 6) with an average of about 2.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydromorphology
  • HEC-RAS
  • Sediment transport
  • Foaming
  • Shear stress
اسماعیلی، ر.، حسین زاده، م.، و اقبالی، ر.، 1392. اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‏های ژئوموفولوژیک رودخانه لاویچ، استان مازندران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 6، صص 57-70.
امیری، ع.، حقی زاده، ع.، زینی وند، ح.، و طهماسبی پور، ن.، 1393. اثرات برداشت شن و ماسه بر موفولوژی بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS، مطالعه موردی: رودخانه جراحی خوزستان، دومین همایش سراسری کشاوری و منابع طبیعی پایدار، دانشگاه لرستان.
حسینی، محمود.، و ابریشمی، ج.، 1383. هیدرولیک کانالهای باز. چاپ یازدهم. دانشگاه امام رضا، مشهد.
زمانی، ع.، و موسوی، م.، 1385. بررسی رودخانه خشکه رود از سرشاخه های کارون علیا در زمان قبل و بعد از برداشت شن و ماسه از بستر آن. هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز.
سبزیوند، ر.، نجفی، ع.، و آوریده، ف.، 1385. بازنگری در برداشت مصالح رودخانه ای جهت طرحهای عمرانی. هفتمین سمیناربین ا لمللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
عزیزیان، ا.، و امیری‏تکلدانی، ابراهیم.، 1389. تعیین مکان های مناسب جهت برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی HEC-RAS، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاع فردوسی مشهد، صص 1-7.
مجنونیان، ه.، 1378. حفاظت رودخانه ها ( ویژگی های بیوفیزیکی، ارزشهای زیستگاهی و ضوابط بهره برداری )، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
نورمهناد، ن.، صمدی بروجنی، ح.، موسوی، م.، و زمانی، عفت.، 1386. بررسی رودخانه خشکه رود از سرشاخه های کارون علیا در زمان قبل و بعد از برداشت شن وماسه از بستر آن. ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران. دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
Dunn, D., 2002. Influence of sand and gravel mining on sediment transport in the Brazos River. Texas, US .Geological Survey, 8011 Cameron road, Austin Environment Agency. The removal of gravel from rivers environment agency policy. Environment Agency.
Duncan, W., Warburton, J. and Bracken, L., 2007. Gravel extraction and plan form change in a wandering gravel-bed river: The River Wear, Northern England. Department of Geography, Durham University. DH1 3LE, UK.
Erskine, W.D. and Green, D., 2000. Geomorphic effects of extractive industries and their implications for river. The Australasian Experience, Brizga S, Finlayson B (ads), John Wiley. Chichester, pp. 123–149.
Kaminardies, J.,  Kesselring, R., Marburger, D., Grippo, R. and Harp, G., 1996. An economic impact analysis of stream bed gravel mining in the State Of Arkansas. Office of Buisnes Research. Arkansas State University.
Kondolf, G., Smeltzer, M. and Kimbal, L., 2002.Washington freshwater gravel mining and dredging department of fish and wildlife washington. Washington Department of Transportation.
Porter, M. and Tamara, M., 2004. Analyzing changes in river channel morphology using GIS for Grand Silvery Minnow Habitat Assessment GIS. Fishery and aquatic sciences Fishery and aquatic GIS research Group.
Roell, M., 1999. Sand and gravel mining in Missouri Stream Systems: Aquatic Resource Effects and Management Activities. Final Report to the U.S. Environmental Protection Agency. Missouri Department of Conservation.
U.S. Army Corps of Engineers. 1989. Sedimentation Investigations in River and Reservoirs. Washington D.C. Department of the Army. EM 1110-2-4000. pp 177.
Wishart, D.,  Warburton, J. and  Bracken, L.,  2008. Gravel extraction and planform change in a wandering gravel-bed river : The River Wear, Northern England. Geomorphology, 94 (1-2), pp.131-152.