شبیه سازی تأثیر تغییر مورفولوژِی محل تلاقی شبکه زهکشی بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری رودخانه سیمینه رود همدان با استفاده از مدل عددی فلوئنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر.

2 کارشناس ارشد مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر.

10.22034/gmpj.2021.131014

چکیده

به دلیل پیچیدگی‌های هیدرولیکی، بررسی محل تلاقی که از اجزا مهم مورفولوژیکی سیستم‌های رودخانه بوده از جنبه‌های رسوبگذاری، فرسایش و ملاحظات زیست محیطی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به وجود محدودیت‌های آزمایشگاهی و عدم کاربرد مدل‌های سه بعدی در سطح گسترده، امکان بررسی جامع این پدیده تاکنون میسر نشده است. هدف از این تحقیق شبیه‌سازی تأثیر تغییر مورفولوژِی محل تلاقی شبکه زهکشی بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری رودخانه سیمینه‌رود همدان با استفاده از مدل عددی فلوئنت است. نتایج شبیه-سازی مدل عددی نشان داد که به علت انحراف جریان در ساحل سمت چپ، ابتدا میکرو گردابه‌ها در ساحل سمت راست و در انتهای جریان ، میکرو گردابه‌ها با وسعت بزرگتری تشکیل می‌شود. بررسی تنش رینولدز 130 در محل تغییر مورفولوژی مقطع عرضی رودخانه، از همگرا به و اگرا نشان می‌دهد که به علت تغییر و افزایش سرعت جریان، تشکیل میکرو گردابه‌ها به سرعت و شدت بیشتر در ساحل سمت راست باعث انحراف جریان و افزایش رسوب‌گذاری در ساحل چپ و افزایش سرعت و فرسایش در ساحل راست رودخانه می‌شود. تداوم چنین فرایندی موجب تغییر در الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در بستر و کناره‌ها، تشکیل جزایر رسوبی، تحول در مسیر و مورفولوژی مقاطع عرضی رودخانه به شکل شریانی، و در نهایت انحراف و مئاندری شدن آن می‌شود. در حالی که در محل تلاقی همگرا به واگرا، به دلیل افزایش ناگهانی سرعت جریان و ثابت ماندن فشار در قسمت معبر تنگ شدگی تشکیل میکروبه گردابه‌ها بر خلاف مقاطع دیگر به صورت قرینه در دو ساحل سمت چپ و راست تشکیل می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the effect of morphology change at the confluence of the drainage network on the erosion and sedimentation pattern of the Siminehrood River in Hamedan using the Fluent numerical model

نویسندگان [English]

  • Alireza Ildoromi 1
  • mehran mohamad moghadam panah 2
1 Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University
2 Faculty Natural Resources and Environment Malayer University
چکیده [English]

Simulation of the effect of morphology change at the confluence of the drainage network on the erosion and sedimentation pattern of the Siminehrood River in
Hamedan using the Fluent numerical model
Abstract (extended)
Because of hydraulic complexities, it has not been plausible to examine the confluence of river systems factoring in the laboratory limitations and the lack of use of three-dimensional models. The objective of this research is to simulate the impact of site morphology change on the erosion and sedimentation pattern of Siminehrood in Hamedan using the Fluent numerical model. The results pointed out that owing to the deviation of the current on the left bank, at first, micro-vortices form on the right bank, and with a larger size at the end of the stream. Besides, the Reynolds 130 stress study confirms that changing and increasing the flow velocity causes micro-vortices to form more rapidly and intensely on the right bank, and increases sedimentation on the left bank of the river. Continuation of this process changes the pattern of erosion and sedimentation and transforms the river into the form of arteries, prompts its deviation, and meandering.
Keywords: Micro-vortices, Convergent and divergent flow, Siminehrood, Hamedan
Introduction
Since the use of physical models demands a large space, high expense, and a long time, several river engineering problems are studied with mathematical models (Azizi et al., 2019). In this respect, the use of the fluent mathematical model with minimal field information and computational volume has been extensively used in studies of bed change and river organization (Yasi et al., 2017).
Kalami et al. (2019) assessed the geometric-hydraulic relationships of river cross-sections using the inverse solution of the Saint-Venant equations. The outcomes confirmed that hydraulic-hydrological routing methods have great accuracy in river flood simulation. Oda (2019), in modeling sediment transport and bed erosion and riverbank variations, revealed that the multiphase numerical model has a reliable performance in simulating sediment transport and erosion. Also, with this model, the limitations of experimental data can be mastered.
Methodology
Siminehroud basin is the head of the main tributary of the Qarachachai river and surface and groundwater drainage of Hamedan-Bahar plains in Hamedan. In the present research, the outcomes of the simulation model of the flow and sediment pattern at the confluence of the canal from a narrow cross-section to a cross-section for an average yearly discharge of 5 cubic meters per second of the Simineh River from divergent to convergent and vice versa is used. To evaluate the accuracy of the Fluent model, water level profiles were predicted and longitudinal sedimentation and erosion profiles and the maximum sedimentation depth at the intersection at transverse sections were simulated by velocity-pressure evaluation. Also, using the Fluent numerical method, using the finite volume method, which is an accepted separation method and is efficient in solving the governing equations of the flow, the patterns of erosion and sediment transfer at the confluence of the two cross-sections of the river are discussed.
Results and Discussion
The simulation results prove that the formation of "erosive holes" (micro-vortices) first on the right bank causes the current to deviate to the left bank. This increases sedimentation on the left bank. Maintenance of such a process not only alters the manner and pattern of erosion and sedimentation in the bed and sides but also develops the river from a straight pattern to an arterial or alluvial pattern. Continuation of this process will ultimately result in the diversion and meandering of the river through the formation of sedimentary islands. Also, parallel with the increase of the distance from the watercourse inlet as the cross-sections change, the micro-vortices join more strongly and more rapidly, forming larger vortices on the left bank. Examination of Reynolds numbers also shows that at divergent-to-convergent junctions, most microbial sediments form on the right bank. Whereas, in rivers with convergent-divergent bedrocks, the creation of micro-vortices due to a swift increase in velocity and constant pressure in the narrowing of the bed, forms sedimentary ridges symmetrically on the left and right banks of the river.
Conclusion
At the confluence of the flow, the flow pattern is such that deep erosion holes in the bed, shore erosion, sedimentation, and finally strong vortices form. This, in itself, alters the morphology of the river. Studies show that at the junction of divergent-to-convergent currents, owing to variations and increases in flow velocities, micro-vortices form more rapidly and intensely on the right bank, with a bed less wide than the right bank. In rivers with divergent confluence, micro-vortices first form on the bank of a side of the river whose bed width is somewhat smaller than the opposite side. The constant formation of sediment ridges near the river yields the transformation of the river into an arterial form. Knowledge of how these micro-vortices are formed, by identifying the location and formation of sedimentary ridges on the river bank, will lead to the more successful design and implementation of river management plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-vortices
  • Convergent and divergent flow
  • Siminehrood
اصغری سراسکانرود ، ص.، 1396. تحلیل شکل مجرای رودخانه کلقان چای (حد فاصل سد کلقان تا الحاق به رودخانه قرنقو)، نشریه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، دوره 6، شماره 2،  صص 116-132.
حسین زاده ، م، خالقی، س­، رستمی، م.،1397.  تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش،  نشریه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، صص 160-171.
حیدری، م.، ­1381­. شبیه­سازی جریان روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار FLUENT­ ، پایان نامه کارشناسی ارشد­، دانشکده عمران و محیط زیست­، دانشگاه تربیت مدرس، ص116.
خسروی غ.،1397. بررسی هیدرودینامیکی الگوی آشفته جریان و انتقال رسوب توسط مدل CCHE2D (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب) نشریه مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران :بهار 1397دوره12 ، شماره  40 ، صص23-39 .
خیری­زاده آروق، م، رضایی مقدم، م، رجبی، م، دانشفر، ر.، 1396. تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه رود با استفاده از روش­های ژئومورفومتریکی،  نشریه پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی ، سال پنجم، شماره 4، صص 76 -  102.
شرفی، س، سکوند، ح، کمالی، ز.، 1398. بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان، نشریه پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، دوره 8، شماره 3، پیاپی 31، صص 115-131.
صالحی­، م­، فرهادی­، ع .ر­، تملیه­، ذ­، احمدپور­، ظ.، 1397. مدل­سازی عددی امواج ناشی از شکست سد سنگی – ملاتی در زیر حوضه نوشان آذربایجان غربی، مجله محیط زیست و مهندسی آب­، دوره 4، شماره 2، صص90- 100.
صلحی، س،  سیف، ع.، 1397. مورفومتری پروفیل طولی دره­های سهند،  نشریه پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، سال6 ،  شماره4 ، صص 69- 53.
عبقری­، ه­، فرهادی ع. ر .، 1391­. ­بررسی مشخصات موج ناشی از شکست سد و مدلسازی عددی دو بعدی آن در محیط فلوئنت­، ­پایان­نامه کارشناسی ارشد­، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه­، ص 135.
عزیزی، ش، ایلدرمی، ع، نوری، ح.، 1398. تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رودخانه آبشینه همدان، نشریه پژوهش های ژئومورفولوژِی کمی، سال8، شماره 2 ، صص 209-189.
کلامی، س، مظاهری، م، محمدولی سامانی، ج.،1398.  تشخیص روابط هندسی- هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه­ها با استفاده از حل معکوس معادلات سنت –ونانت و کاربرد آن، نشریه مهندسی عمران شریف، دوره 2،­ شماره 22 ، صص33-42.
محجوب، ا، کیلانه ­ئی، ف، منصورزاده، م.، 1397. مقایسه مدل‌های سه‌بعدی شبیه‌سازی جریان و رسوب. فصلنامه علمی ترویجی جاده، دوره 26، شماره 95، صص 35 تا 46.
یاسی، م، نصیری سلطان احمدی، ل.، 1396. ­شبیه‌سازی و ارزیابی جریان در رودخانه‌های با جریان دائمی با دو مدل HEC-RAS و Ruber BE، نشریه دانش آب ‌وخاک، جلد 27، شماره 2، صص 225 تا 236.
یمانی, م، مقصودی, م، محمدخان، ش ، مرادی، ا.،1394.  طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)، نشریه پژوهش­های دانش زمین، دوره­ 6 ، شماره ­23 ، صص 1-18.
Best, J. L. )1987(. Flow dynamics at river channel confluences:  Implications  for  sediment  transport  and bed  morphology,  Recent  Developments  in  Fluvial Sedimentology.”Spec.  Publ.  SEPM  Soc.  Sediment. Geol, 39, 27-35.
FLUENT Inc. )2006(.FLUENT 6.3. User s and Tutorial Guide Manual , Lebanon, USA.
Francesco, S., ­& Manciola, P. )2009(. CFD Modelling Approach for Dam Break Flow Studies", Journal of Hydrology and Earth System Sciences. 6, 6759-6793 .
Fujita,  I.,  &  S.  Komura. (1989).  Visualization  of  the flow at a confluence, in Refined Flow Modelling and Turbulence  Measurements.  "edited  by  I.  Universal Academy Press, International Association of Hydraulic Research, Tokyo, Japan.
Hager, W. H. (1989). Transitional flow in channel junctions. Journal of Hydraulic Engineering, 115, 243-259.
Iqbal, M., Ghumman, A. R., Haider, S., Hashmi, H. N., & Khan, M. A. (2019). Application of Godunov type 2D model for simulating sediment flushing in a reservoir. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(5), 4289-4307.
Keane,  T. ­D., & ­Sass,  C.  K.  (2017).  Channel  Evolution Models  as Predictors  of  Sediment  YieldJournal  of  the  American  Water Resources Association, 53(6), 1513-1529.
Klavon, K.; Fox, G., Guertault, L., Langendoen, E., Enlow, H., Miller,­ R., & Khanal, A. (2017). Evaluating a process‐based model for use in streambank  stabilization:  insights  on  the  Bank  Stability  and  Toe Erosion Model (BSTEM). Earth Surface Processes and Landforms, 42(1), 191-213.
Lai, Y. G., & Wu, K. (2019). A Three-Dimensional Flow and Sediment Transport Model for Free-Surface Open Channel Flows on Unstructured Flexible Meshes. Fluids, 4(1), 18.
Modi, P. N., P. D. Ariel, & M. M. Dandekar. (1981).  Conformal  mapping  for  channel  junction flow."Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 107, 1713-1733.
Ouda, M. (2019). Multiphase Modelling of Sediment Transport and Bed Erosion for the Study of Coastal Morphodynamics. (KU Leuven, Technology Campus Brugge, Belgium) October 2019.
Ribeiro,  M.  (2011)­­.  Influence  of  tributary widening  on  confluence  morphodynamics.  Ph.D. thises Qing-Yuan, Y., W. Xian-Ye, L. Wei-Zhen, and W. Xie-Kang. 2009. "Experimental study on characteristics of separation zone in confluence zones in rivers.”Journal of Hydrologic Engineering, 14, 166-171.
Weiming, Wu. ­(2008). Computational River Dynamics, NCCHE. University of Mississippi, USA.