ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی, دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.

2 استاد ژئومورفولوژی, دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.

3 استادیار ژئومورفولوژِی , دانشگاه دفاع ملی ایران.

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی , دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.

10.22034/gmpj.2021.131022

چکیده

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ حیاتی و مهم ﻛﺸﻮر امری ضروری می‌باشد. استان کرمانشاه مرکزیت غرب کشور را دارا می‌باشد و راه اصلی ارتباطی کشور با همسایه‌های غربی محسوب می‌گردد. با توجه به نقش این استان در غرب کشور، لزوم توجه به پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی و بهره‌گیری از آن‌ها برای اﻳﺠﺎد مکان‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ یک نیاز ضروری می‌باشد که در این پژوهش به‌صورت جامع مورد تحلیل و واکاوی تحلیل قرار می‌گیرد. ابزارهای تحقیق شامل: نقشه‌های توپوگرافی, زمین‌شناسی، تصاویر ماهواره‌ای و هوایی منطقه و همچنین مصاحبه با کارشناسان خبره به شناسایی عوامل اثرگذار در مکان‌یابی این مراکز پرداخته‌شده و پس از مشخص شدن آن‌ها با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره AHP,VIKOR)) با هدف مقایسه معیارها و انتخاب بهترین مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نقشه نهایی که بر اساس عوامل ژئومورفولوژیکی در محیط نرم‌افزار ARC GIS تهیه شده، مساحت پهنه‌ی مطلوب برای مکان گزینی مراکز حیاتی و حساس منطقه در بخش شمال و شمال غربی نسبت به مناطق جنوبی و غرب بیشتر است. به عبارتی، ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی منطقه در بخش شمالی و شمال غرب به‌گونه‌ای است که این مناطق شرایط مطلوب‌تری نسبت به مناطق غربی، شرقی و جنوبی برای انتخاب مکان بهینه مراکز حساس و مهم دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of geomorphologic capabilities in Kermanshah province frontier areas with non-Agent defense approach

نویسندگان [English]

  • asadolah hejazi 1
  • shahram roostaei 2
  • siros fakhri 3
  • zahra heidari 4
1 tabriz university
2 University of Tabriz
3 university
4 tabriz university
چکیده [English]

Introduction
Given Iran's ongoing role in the Middle East and the constant threat of external threats, it is imperative that I take action on the critical and important steps of my country Of the measures that can prevent the occurrence of malignancies Choose the right place is the activity in which the ability of a particular region, the existence of appropriate and sufficient land and its consistency with other urban and rural land uses is analyzed to select suitable locations for the desired application. Among these, site appropriates selection analysis for Select critical, critical and important centers with effective conditions and factors in the selection is different from the analysis for trade and industry. In the process of appropriates selection some factors including the right location should take some factors including geomorphological parameters mission, type and size of the units and the natural features of the area must be considered. Since the initial studies to determine the suitable site Presidio as well as the construction expenses, it costs very huge and in terms of security it is very important. Thus, it requires using of appropriate methods in the process of site selection Presidio. Reducing costs and making the wrong decisions and increasing efficiency and performance in selecting critical centersA proper analysis can also prevent dissipation of funds and time. So to the importance of scientific research in site appropriates selection critical and sensitive geomorphologic assessment centers in Kermanshah province with 33 °, 40 'to 35 °, 18' N and 45 ° geographic location.
Methodology
In locating critical and sensitive centers using geomorphological parameters, this research has used questionnaire design through survey studies and interviews with geomorphological experts about factors affecting the selection of critical centers. Then ratings based on the weights of criteria for each factor was identified. Finally, data layers of region such as slope map, slope direction, elevation, line maps, distance from urban and rural centers, Distance from the river, fault maps, geological maps(1:100000) Climatic Parameters , Aerial photo with scale(1/55000) , Landsat satellite imagery ETM, TM, MMS and Google Earth are used to identify the landforms point addresses have been collected and converted into rasters and multiplied by the weights of the criteria, the suitable locations have been chosen. In this study, IRDAS IMAGING Software for image processing of satellite data, Expert Choice software for the analysis of hierarchical and weighted criteria, Arc GIS software for editing, layer preparation, analysis and final site selection and field studies for complying with the maps of the area and visits of existing military centers have been used to get final results
Results and Discussion
In this study, factors affecting the selection of critical and sensitive centers were prioritized and then appropriate weight for each parameter was considered. The overall rating for each factor has been obtained by multiplying the response of each rating in table valuation factors considering their coefficients. The sum has been calculated and by dividing the total points by the total number of questionnaires the final score has been revealed for each factor
Maps and base imagery have been collected and geo-referenced, sectioned in time scale and the layers required to form a thematic map have been prepared in vector format. Then all layers for comparison and involvement in decision making have been plugged in Raster Calculator from Spatial Analyst Tool. This give a raster of suitability for the area. The final map is classified into five categories including Very Good and Good (Dark Color), Medium (Half Tone) and Inappropriate Very Inappropriate (Light Colors).
Conclusion
In this research, the research tools are surveyed topographic maps, geology and satellite and aerial images of the area as well as interviews with experts identifying the effective factors in locating critical and important centers with emphasis on passive defense..And after identifying them using AHP (Multi Criteria Decision Making Models) in order to compare the criteria has been analyzed. Also according to the final map based on geomorphological factors in ARC- GIS software environment The area of optimum area for the location of critical and sensitive areas in the northern part is greater than the soothe In other words, Given the zoning we can saycan be said that Kermanshah province has more favorable and more favorable conditions in the north, northwest and south areas, and is in a more favorable condition, and the west and east areas have poor conditions.Today, using digital and elevation models and Earth science software can easily identify areas that have the most visibility and dominance around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centers of gravity critical
  • sensitive and important
  • Passive Defensive
  • Geomorphological evaluation
  • Kermanshah border area
آقایی،پ.، پوراحمد,ا.،رئیسی, ح.، (1393)، سنجش و تدوین راهبرد امنیت اجتماعی پایدار(مورد پژوهشی: منطقه یک شهرداری تهران) پژوهش نامه جغرافیای انتظامی ، سال دوم ، شماره 5 صص45-70
بوذری ، س.،(1388)، زمین‌شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل، فصلنامه علوم زمین، سال چهارم، شماره 2.
پوری رحـیم، ع.، (1393)، پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی، نوآوری در حوزه دانش جغرافیای نظامی؛ جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی سال 25، پیاپی 53، شماره 1.آماری چندمتغییره ، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 37، صص74-57
حیدری، ح.، علیجانی، ب.،(1378)، طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیک های آماری چندمتغییره، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 37 ، صص 74-57
خلیجی، م.، زرآبادی، ز.، (1393)، تحلیلی بر مکان یابی شهرک صنعتی با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (نمونه موردی: شهرستان تبریز). مجله برنامه ریزی منطقه ای ، دوره 5، شماره 19، صص 114-101
خداوردی، ا.، خانزادی، م.، منصوردهقان، م.، (1396)، شاخص‌های مؤثر بر مکان‌یابی بنادر تجاری از منظر پدافند غیرعامل، نشریه صنعت حمل‌ونقل دریایی.
عالم تبریز، ا.، باقر زاده آذر، م.، (1388)،تلفیق ANP فازی و TOPSIS تعدیل‌شده برای گزینش تأمین‌کننده راهبردی، پژوهش‌های مدیریت، دوره 2، شماره 3، صص 181-149.
قدسی پور، ح.، (1384)، فرایند تحلیلی سلسله مراتبی AHP، تهران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک)، چاپ چهارم.
مؤمنی، من.، (1389)، مباحث نو ین تحقیق در عملیات، ناشر مؤلف، چاپ اول، تهران.
مقیمی، ا.، یمانی، م.، بیگلو ، ج.، مرادیان، م.، فخری، س.، (1391)، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز (با تأکید برمکانیابی مراکز ثقل جمعیتی)؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 48، سال دوازدهم، صص 77-112.
Ertugrul, I., Karakasoglu , N., (2007), Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods, Exper Systems Application , Volume 36 .Lssue 1, pp702-715.
Eastler, TE., Military use of underground terrain (A Brief Historical Perspective),University of Maine at Farming, D.R. Caldwell et al. (eds.), Studies in Military Geography and Geology, 21–37.                    
Hippensteel, S., P, (2016), Carbonate rocks and American Civil War infantry tactics: Geosphere, v. 12, no. 2, p354–365.
Niemira, M., Saaty , T., (2004), an analytic network process model for financialcrisis forecasting, International Journal of Forecasting, No20..
Neaupane, K., Piantanakulchai, M., (2006), Analytic network network process model for landslide hazard zonation, Engineering Geology, 85(3), 85)3) 281–294.
Saaty L. T., (2008), Fundamental of the AnalyticNetwork Process ISAHP, ISAHP Kobe Japan.