برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و پارامترهای آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت شهریار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی.

10.22034/gmpj.2021.258196.1229

چکیده

چکیده

یکی از مخاطراتی که در طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق رخ داده است مخاطرات ناشی از فرونشست است. شناسایی مناطق در معرض فرونشست و برآورد نرخ آن نقش مهمی در مدیریت و کنترل این پدیده دارد. تکنیک تداخل‌سنجی راداری با دقت بالا از مناسب‌ترین روش‌های شناسایی و اندازه گیری میزان فرونشست می باشد. این تکنیک فاز گرفته شده از دو داده رادار در دو زمان مختلف را مقایسه و با ایجاد اینترفروگرام، قادر به اندازه گیری تغییرات سطح زمین است. در این پژوهش، به منظور اندازه‌گیری فرونشست در دشت شهریار از تصاویر راداری سنتیل1 سال‌های 2015 و 2020 استفاده شده است. به منظور پردازش اطلاعات از نرم‌ افزار SARSCAPE استفاده شده است. به منظور پایش سطح آب زیرزمینی از داده‌های چاه‌های پیزومتری منطقه مورد مطالعه با مدل‌های کریجینگ استفاده گردید. نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از تصویر لندست 8 با تکنیک از طبقه بندی شی گرا تهیه گردید. هم نهادسازی نقشه‌های فرونشست با لایه‌های کاربری اراضی نیز موید رخداد بیشینه عرصه‌ نشست که بالاترین میزان فرونشست به کاربری‌ باغات با مقدار 54/11 سانتی‌متر، مرتع با مقدار 34/11 سانتی‌متر و کاربری‌های منطقه مسکونی با مقدار به 75/10 سانتی‌متر در رده‌های بعدی قرار دارند. فرونشست کاربری مناطق مسکونی می‌تواند شرایط زیستی ناامنی را برای ساکنین فراهم بیاورد. همچنین سطح آب‌های زیرزمینی نشان داد که در سال 2015 سطح آب 85/75 متر بوده است و در سال 2020 به 52/68 متر کاهش یافته است. که نشان می دهد در طی شش سال 7 متر افت آب زیرزمینی را شاهد بودیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of subsidence using radar interferometry technique and groundwater parameters and land use (Case study: shahryar plain)

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghari 1
  • Maryam Mohamadzadeh shishegaran 2
1 m
2 Masters Student, Remote Sensing and GIS, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Subsidence is the vertical movement or gradual subsidence or sudden subsidence of the earth's surface due to various reasons such as dissolution, melting of ice and compaction of deposits, movements of the earth's crust and the release of lava from the solid crust or activities. Humans such as mining, groundwater abstraction or oil occur (Asadzadeh et al., 2016). The phenomenon of subsidence, which may occur as a gradual or sudden subsidence at the earth's surface, is generally due to major factors such as dissolution of subsurface formations, sediment density and subsidence of groundwater, as well as tectonic factors (Chen et al., 2016). Subsidence can be caused by natural geological phenomena such as earthquakes, dissolution of limestone, sedimentary rocks, ice melting and density of deposits, slow crustal movements and lava outflow from the earth's solid crust, or human activity such as mining. Extraction of groundwater fluids such as groundwater, oil or gas (Gallowey and Burbey., 2011). Radar interference method has been successfully used to measure the displacement caused by earthquakes, glacier displacements, and the phenomenon of subsidence and erosion. Land subsidence as a morphological phenomenon, a type of land deformation that is associated with vertical deformation or downward movement of the earth's surface(Sharifikia., 2011).


Methodology
The data used in this study include a combination of satellite data from Sentinel 1 radar sensors as well as ancillary data such as piezometric well data for groundwater level estimation and optical satellite images including Landsat satellite images for 2020 was used to extract land use. In the image processing phase, the time series of 2015 and 2020 of Sentinel 1 satellite in C-bar were used. Using image processing with SARSCAPE 5.2 plugin in ENVI 5.3 software platform and using radar interferometry method, the areas subject to subsidence and the amount of subsidence in each area were determined. In the next step, using survey operations, the effects of subsidence in the area were identified. In order to explain the causes of subsidence in the study area, data related to land use as well as information related to observation wells were compared and statistically analyzed with the results of subsidence in the area.

Results and Discussion
After ensuring that the two images are correct, the resulting phase of the two SLC images is differentiated relative to each other, resulting in an interferometer. Due to the different resolution of this sensor along the range and azimuth and a look in the direction of the range based on the defined mathematical relationship to correct the spectral displacement and Doppler effect was considered. Investigation of subsidence status in the last 6 years, from 2015 to 2020, the amount of subsidence has increased. The red areas have the highest subsidence of 11 cm. The black areas have no subsidence and have a height of 3 cm. When subsidence occurs in the area, it not only decreases, but also has a duality or an ascent. Based on the information obtained from the subsidence map of Shahryar plain, it was found that in the studied period, we see a significant amount of subsidence. In the subsidence map, the highest amount of subsidence was in the eastern part of the city and in the northern part of the city and the lowest amount was in the northwest and northeast of Shahryar plain.

Conclusion
The study of subsidence status in the last 6 years from 2015 to 2020 in the study area shows that the maximum amount of subsidence is 11 cm. In order to reconcile the results of radar interference with other supplementary data, land use as well as piezometric wells in Shahriar plain were used. Co-institutionalization of subsidence plans with land use layers also confirms the maximum occurrence of the subsidence area that the highest rate of subsidence in garden and land uses with a value of 11.54 cm, rangeland with a value of 11.34 cm and residential area uses with a value of They are in the next categories to 10.75 cm. The amount of uplift in all three uses indicates the amount of three cm of subsidence (Table 3). 11 cm subsidence for residential use can provide insecure living conditions for residents and increase their risk of landslides.
Due to the groundwater level of the plain, despite seasonal fluctuations, it has a downward trend. As can be seen, in 2015 the water level was 75.85 meters, which has decreased to 68.52 meters in 6 years in 2020. Which shows that during six years we witnessed a 7 meter drop in groundwater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Radar interferometry
  • Subsidence
  • Sentinel 1
  • SHahrar Plain
حبیب زاده هریس، محمدصادق،  المدرسی، علی، سرکارگر اردکانی، علی، 1392، بررسی فرونشست در شهریار با استفاده از تکنیک D-In SAR، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: صص 64_ 63.
دهقانی بیدگلی، رضا، کوهبنانی، حمیدرضا، یزدانی، محمدرضا، 1399، پهنه‌بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی‌رویه آب های زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر سنتینل1، نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران، سال10، شماره39، صص175-187.
Alemi, A. 2002. The causes of subsidence in the plain of Yazd-Ardakan. Conference papers (in Persian).
Avallone, A., A. Zollo, P. Briole, C. Delacourt and F. Beauducel. 1999. Subsidence of Campi Flegrei (Italy) detected by SAR interferometry. Geophysical Research Letters, 26(15): 2303−2306.
Chatterjee, R.S., Fruneau, B., Rudan, J.P., Roy, P.S., Frison, P., Lakhera, R.C., Dadlhwal, V.K., Saha R., 2006. Subsidence  of  Kolkata (Calcutta) City, India during  the 1990  as  observed   from  space  by  Differential  Synthetic  Aperture  Radar  Interferometry  (D-InSAR) technique. Remote Sensing of Environment 102. 176-185.
Chung, Y., R. Chen, G. Yue and J. Angelier. 2005. Estimation of subsidence using GPS measurements and related hazard: the Pingtung Plain. Southwestern Taiwan, 337: 1184–1193.
Lashkaripoor, Gh.R., M. Ghafouri and H. Rostamibarani. 2008. The causes of the formation of fissures and land subsidence in West Plains Kashmar. Journal of Sedimentary Facies, 1: 95-113.
Davoudijam, M. 2010. Determine the scope of the meeting and the time variations using InSAR in plain Mahyar. MSc Thesis, Isfahan University, 125 pages (in Persian).
Dehghani, M., M.J. ValadanZoej, I. Entezam, S. Saatchi and A. Shemshaki. 2011. Interferometric measurements of ground surface subsidence induced by overexploitation of groundwater. Journal of Applied Remote Sensing, 4(2010): 56-73.
Ding, X.L., Liu, G.X., Li, Z.W., Li, Z.L., Chen, Q.Y., 2004. Ground subsidence monitoring in Hong Kong with satellite SAR interferometry. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 70(10). 1151−1156
Faizizadeh, B., Hilali, H., 2010. Comparison of base pixel, object-oriented and effective parameters in land use coverage classification in West Azarbaijan Province. Geographical Research Journal 71. 73_84.
Gadirzadeh, A., 2002. Geological map and mineral exploration of the country and mineral geological exploration of the country.
Raucoules, D., C. Colesanti and C. Carnec. 2007. Use of SAR interferometry for detecting and assessing ground subsidence. Elsevier
. Comptes Rendus Geoscience, 339: 289–302.
Massonnet, D. and K,L. Feigl. 1998. Radar interferometry and its application to changes in the earths surface. Reviews of Geophysics, 36(4):441-500.
Maghsoudi, Y., Amani, R., Ahmadi, H. (2019). A Study of land Subsidence in West of Tehran Using Sentinel-1 Images and Permanent Scatterers Interferometry. Iran Water Resources Research, 15(1), 299-313.
Motagh M, Shamshiri R, Haghsheanase Haghigi, M, Wetzel H, Akbari B, Nahavandchi, H, Roessner, S and Arabi, S. 2017. Quantifying groundwater exploitation induced subsidence in the Rafsanjan plain southastern Iran, using InSAR time – series and in situ measurements. Engineering Geology. 218: 134-151.
Motaghi, M., Y. Djamour, T.R. Walter, H.U. Wetzel, J. Zschau and S. Arabi. 2006. Land subsidence in Mashhad Valley, north-east Iran: results from InSAR, levelling and GPS. Geophysical Journal International, 168, doi: 10.1111/j.1365–246X.2006.03246.x.
Pacheco, J., J. Arzate, E. Rojas, M. Arroyo, V. Yutsis and G. Ochoa. 2006. Delimitation of ground failure zones due to land subsidence using gravity data. Engineering Geology, 84(40636): 143-160.
Parhizgar S,  Agadir KH, Karzai G, EmamGolizadeh S, 2015. Water level prediction and land subsidence assessment in Damghan aquifer with a combination of models GMS  ,GIP, Journal of Science, University of Tehran, Volume 5, Number 1, pp. 80-36.
Rahgosha, M., Pourqazi, G., 2008. Water hardness and its possible role on the spread of kidney stones in the Azarshahr region of northwestern Iran. Nasam Bamdad 2. 91-106.
Rajabpour, H., 2003. Hydrogeochemistry of groundwater in Azarshahr plain. Master Thesis, University of Tabriz, 120 p.
Sharifikia, M. 2009. D-InSAR data processing and analysis for mapping land subsidence phenomenon in Rafsanjan area, Iran. MSc Thesis, Andra University, India.
Sharifikia, M. 2011. Check consequence of subsidence in land and residential. Plains Country, 3: 43-58.
Sharifikia, M. 2011. Determining the extent and scope of land subsidence using InSAR (D-InSAR) in plain Noogh-Bahreman. Spatial Planning, 3: 56-73 (in Persian).
Shirani, K. 2013. Detection, monitoring and landslide risk assessment using RADAR satellite images, case study: Dena Mountains. PhD Thesis, University of Isfahan, 268 pages (in Persian).
Salehi, R., M. Ghafouri, Gh.R. Lashkar poor and M. Dhegihan. 2013. South Mahyar check subsidence using Ins AR. Irrigation and Water, 11: 47-57.
Tomas, R., G. Herrera, J. Delgado, J.M. Lopez-Sanchez, J.J. Mallorqu´I and J.A. Mulas. 2009. Ground subsidence study based on DInSAR data: calibration of soil parameters and subsidence prediction in Murcia City (Spain). Engineering Geology, doi: 10.1016/ j .enggeo 2009.11.004.
Zebker, H.A., P.A. Rosen, R.M. Goldstein, A. Gabriel and C.L. Werner. 1994. On the derivation of coseismic displacement fields using differential radar interferometry: the landers earthquake. Journal of Geophysical Research, 99: 19617-19634.
Zhu, L., Gong, H., Li, X., Wang. R., 2015. Land subsidence due to groundwater Withdrawal in the northern Beijing plain China Engineering Geology.