ارزیابی مخاطره زمین‌لغزش در ارتباط با توسعه شهری پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2021.255130.1221

چکیده

رشد شتابان جمعیت شهری پاوه و توسعه شهری آن در سال‌های اخیر از موضوعات مورد توجه برنامه‌ریزان شهری منطقه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات فرم‌ و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در توسعه شهری و تحلیل مخاطرات محیطی پاوه است. در این راستا با مطالعات میدانی فرم‌ها و فرایندهای ژئومورفولوژیک منطقه شناسایی و نقشه ژئومورفولوژی منطقه در مقیاس 25000/1 تهیه گردید. مهم‌ترین محدودیت‌های ژئومورفیک توسعه فیزیکی شناسایی شد و وضعیت بخش‌های مختلف شهر پاوه در ارتباط با این محدودیت‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. مخاطره زمین‌لغزش به عنوان عامل محدودکننده مهم با استفاده از مدل ویکور بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که محدودیت‌های توپوگرافی و در راس آن‌ها شیب زیاد، دره‌های یالی، آبراهه‌ها و مخاطره زمین لغزش مهم‌ترین موانع در راه توسعه فیزیکی پایدار شهر پاوه هست. پهنه‌بندی مخاطره زمین‌لغزش نشان داد که بیش از 43 کیلومتر مربع از منطقه مورد مطالعه در محدوده خطر زیاد واقع شده است و این در حالی است که 41 درصد از سطح کنونی شهر پاوه بر روی مناطق ناپایدار واقع شده است. شیب زیاد، وجود رسوبات منفصل و هوازده، نزدیکی به خطوط گسلی و جاده، توان بالای آبراهه و از بین‌رفتن پوشش گیاهی احتمال وقوع ناپایداری‌های دامنه‌ای را در بخش‌های شمالی شهر پاوه، دامنه شرقی دوریسان و نوریاب افزایش داده است. تخطی از مقررات ساخت و ساز شهری و خروج فرایندهای ساخت و توسعه از قیود برنامه‌ریزی شهری، مانعی برای تحقق توسعه پایدار شهری در پاوه خواهد بود و در نتیجه ضریب ریسک مخاطرات دامنه‌ای را در این منطقه بالا برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide risk assessment in relation to urban development of Paveh

نویسندگان [English]

  • majid ahmadi 1
  • abdolkarim veysi 2
1 Department of geography, Razi university.
2 university of tehran
چکیده [English]

Introduction

Anthropogenic impacts on the natural environment can lead to interference and increase vulnerability in the landscape and affect ecosystem services, environmental health and environmental sustainability. Increasing knowledge of the interconnected nature of many human and environmental issues has encouraged natural scientists (such as hydrologists, geomorphologists, and physical geographers more broadly) to work with social scientists (such as economists and human geographers) and engineers (such as designers). Environment, city planners) and policymakers to create an integrated interdisciplinary framework to meet new research needs. Urban geomorphology is an interdisciplinary field which is rapidly evolving and examines the effects (positive and negative; direct and indirect) of urbanization on the natural forms of the earth (geomorphology) and man-made structures (urban morphology), the processes that control their development in a given region. The city of Paveh is a vital human center in western Iran, located in the mountainous region of Shahu in the northwest of Kermanshah province, 20 km from the international border of Iraq at an altitude of 1600 meters. This study aims to evaluate the capacities and bottlenecks of sustainable urban development in Paveh city with the approach of geomorphological hazards. The ultimate goal of this study is to improve geomorphological awareness in order to understand the interaction between landforms, urban evolution and effective geomorphological processes, as a first step towards risk management and strategic protection of Paveh urban center.
Material and methods
The present study is an applied research. In this study to evaluate and zoning landslide risk 12 variables affecting the occurrence of this geomorphological phenomenon including altitude, slope, aspect, lithology, land use, stream power index, topographic wetness index, topographic position index, distance from fault lines, distance from hazardous road points, normalized vegetation index and land curvature were examined. The required data were obtained from 1: 100000 scale geological maps, images of digital elevation model of the region with a resolution of 12.5 meters related to ALOS-PALSAR satellite, hydrological data and field studies as well as library resources. Geomorphological map of the region was drawn using field studies and satellite images. To prepare thematic layers and implement research models, Arc GIS, ENVI and Surfer software were used. VIKOR method was used to zoning and spatial prediction of landslide occurrence.
Results and discussion
Currently, the city of Paveh is facing problems and issues such as increasing population, reducing geomorphic potencial, increasing the load on the slopes, all of which confirm that the natural bed of the city of Paveh is more unstable. Most residential areas in the region are located on the slope unit. Changes in geomorphic units have caused changes in other loops of natural systems and ultimately altered the dynamics and morphogenesis of the city. Based on field studies and geomorphological map of the study area, the most important hazards threatening the sustainable urban development of Paveh can be listed as follows:
Topographic restrictions and urban development of Paveh, Changing the natural cover of the earth and changing geomorphological trends, urban decay problems against environmental hazards, Urban construction weight and geomorphological changes, Non-standard slopes and creating limits to sustainable urban development, Sliding vulnerabilities of settlements and landslide hazard. The geomorphological map of the study area shows the presence of talus slopes in the northern parts of the region, which are the result of high temperature fluctuations in the Biston limestone formation. Several landslides have occurred in the southern parts of the region (Ilam Formation) and the northern slopes of Dourisan as a result of high slopes and possibly heavy rainfall events. Ridge valleys are one of the most important limitations of development in the northern parts of Paveh, Nouriab and Dourisan basins. A clear example of the ridge valleys can be seen in the neighborhood of the Grand Mosque, which has caused the destruction of urban uses, especially the asphalt and paving surfaces of the alleys. By examining the slip risk classes in the study area and comparing them, it can be seen that the areas where there are high and very high risk classes are on slopes above 40%;. The sensitivity of geological formations to degradation and weathering has caused the accumulation of large volumes of material on the slopes with other conditions (creating roads and fragmentation of slopes and heavy rainfall) may cause many landslides. In the northwestern part of Dourisan basin, due to severe temperature fluctuations, favorable conditions have been provided for landslides and rockfall. Landslides with a high probability of landslides are seen as relatively large spots. Excavation and trenching on Shahu Road, the presence of locally aerated and detached formations and slopes of 35 to 65 degrees can lead to local instabilities in this area. Due to the high probability of occurrence of Mass wasting hazard in Paveh, the amount of suitable land for the future development of the city is very small.
Conclusion
Due to the increasing physical development of Paveh city and the general tendency to settle in foothills in the future, human activities will play an effective role in the occurrence of geomorphological hazards. Based on the findings of the research, urban development in Paveh is moving with the destruction of garden and agricultural lands and moving towards unstable lands (slope of more than 35%). Landslide hazard map showed that the high-risk zone covers more than 40 square kilometers (43%) of the study area. Therefore, the current bed of the city of Paveh is at risk due to extensive processes, so that 39% of the area of the city is located in high-risk landslides. With the development of Paveh towards areas with high slope gradients, especially in the northern and eastern parts, the new settlements will be completely in the high-risk area of landslides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development
  • geomorphic hazards
  • geomorphological maps
  • landslides
اسفندیاری، ف.، هاشمی، س،ا.، 1391. پهنه­بندی خطر زمین­لغزش دامنه­های مشرف‌به شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد، صص 10-1.
حجازی، س.ا.، نجف­وند، س.، 1399. پتانسیل­سنجی مناطق مستعد وقوع زمین­لغزش در شهرستان پاوه با استفاده از روش منطق فازی، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 4، صص 385-376.
حکمت­نیا، ح.، انصاری، ژ.، 1391. برنامه­ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 79، صص 207-191.
رمضانی،کوهسار.، 1389. تاثیر فرایندهای ژئومورفولوژیک بر توسعه شهری پاوه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
روستایی، ش.، خدایی، ل.، مختاری، د.، رضاطبع، خ.، خدایی، ف.، 1394. کاربرد تحلیل ANP در بررسی پتانسیل وقوع زمین­لغزش در محور و مخزن سد قلعه­چای، مخاطرات محیط طبیعی، شماره 5، 74-59.
زاهدی، م.ج.، 1386. توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، چاپ سوم
شعاعی،ع.، کرم،ا.، یعقوب­نژاد،ن.، لطفی مقدم، ش.، 1396. نقش تحلیل فضایی و پهنه­بندی آسیب­پذیری ناشی از زمین‌لغزش در برنامه­ریزی شهری، مطالعه موردی: دامنه­های شمال­غرب کلان شهر تهران، شماره 2، 148-119.
صفاری، ا.، مقیمی، ا.، 1389. ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمروی حوضه‌های زهکشی سطحی مطالعه موردی: کلان شهرتهران، مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 1، صص 31-1.
عطایی، م.، 1389، تصمیم­گیری چندمعیاره، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان.
کرمی، ف.، 1384. ارتباط گسترش شهرها و وقوع انواع زمین‌لغزش ها (مورد نمونه: شهر تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 19، 182-163.
مالچفسکی، ی.، 1385. سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه عطا غفاری و اکبر پرهیزگار، انتشارات سمت.
ملکی، ح.، قنبری، ح.، کیوان­فر،ک.، 1393. ارزیابی موانع طبیعی توسعه فیزیکی شهر پاوه، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
Bezerra, L., Neto, O. D. F., Santos, O., & Mickovski, S. (2020). Landslide Risk Mapping in an Urban Area of the City of Natal, Brazil. Sustainability, 12(22), 9601.
Calista, M., Miccadei, E., Pasculli, A., Piacentini, T., Sciarra, M., & Sciarra, N., 2016. Geomorphological features of the Montebello sul Sangro large landslide (Abruzzo, Central Italy). Journal of Maps, 12(5), 882–891.
Chen, L.Y., Wang, T.C., 2009. Optimizing Partners Choice in IS/IT Outsourcing Projects: The Strategicdecision of Fuzzy VIKOR, International Journal of Production Economics, Vol 120 (1), PP 233-242.
De Muro, S., Ibba, A., Simeone, S., Buosi, C., & Brambilla, W., 2017. An integrated sea-land approach for mapping geomorphological and sedimentological features in an urban microtidal wave-dominated beach: A case study from S Sardinia, western Mediterranean. Journal of Maps, 13(2), 822–835.
Douglass, J., Dorn, R. I., Gootee, B., 2005. A Large Landslide on the Urban Fringe of Metropolitan Phoenix, Arizona, Geomorphology, Vol. 65, No. 3/4, PP. 321–336.
Eyles, N., 1994. Environmental geology of urban areas. Geoscience Canada.
Gupta, A., & Ahmad, R., 1999. Urban steep lands in the tropics: an environment of accelerated erosion. GeoJournal, 49(2), 143-150.
Kienholz, H., 1978. Maps of Geomorphology and Natural Hazards of Grindelwald, Switzerland: Scale 1: 10,000∗. Arctic and Alpine Research, 10(2), 169-184.
Opricovic, S., and Tzeng, G. H., 2006. Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European journal of operational research, 178(2), 514-529.
Paliaga, G., Luino, F., Turconi, L., & Faccini, F., 2019. Inventory of geo-hydrological phenomena in Genova municipality (NW Italy). Journal of Maps, 15(2), 28–37.
Pastonchi, L., Barra, A., Monserrat, O., Luzi, G., Solari, L., & Tofani, V., 2018. Satellite data to improve the knowledge of geohazards in world heritage sites. Remote Sensing, 10 (7), 992.
Rochner, M., Mansfield, B., Chappell, M. J., Smithwick, E., Romero, A., Lane, S. N., ... & Biermann, C., 2019. The Palgrave Handbook of Critical Physical Geography. The AAG Review of Books, 7(3), 203-213.
Thornbush, M., 2015. Geography, urban geomorphology and sustainability. Area, 47(4), 350-353.
Van Den Eeckhaut, M., Marre, A., & Poesen, J. 2010. Comparison of two landslide susceptibility assessments in the Champagne–Ardenne region (France). Geomorphology, 115(1-2), 141-155.
Van Westen, C. J., Rengers, N., & Soeters, R. 2003. Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment. Natural hazards, 30(3), 399-419.
Visser, F., 2014. Rapid mapping of urban development from historic Ordnance Survey maps: An application for pluvial flood risk in Worcester. Journal of Maps, 10(2), 276–288.