ارزیابی آسیب پذیری و تخریب میراث ژئومورفولوژیکی تحت تأثیر توسعه شهری خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2021.141033

چکیده

میراث ژئومورفولوژیکی شهری مستعد تخریب ناشی از فعالیت‌های انسانی مرتبط با توسعه شهری و ایجاد ساختارهای زیربنایی است. برای درک اثر توسعه شهری بر میراث ژئومورفولوژیکی و ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند، پژوهش حاضر به‌صورت موردی در شهر خرم‌آباد انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق کارهای میدانی، نقشه‌های موضوعی و منابع تصویری موجود به دست آمده است. این تحقیق با یک رویکرد نوآورانه از طریق تلفیق کارهای میدانی، روش‌های سنجش از دور و ارزیابی کمی انجام شده است. بدین‌صورت که ابتدا میراث ژئومورفولوژیکی محدوده شهری خرم‌آباد طی چندین مرحله کار میدانی فهرست برداری و تحلیل اهمیت شده است. در مرحله بعد میزان توسعه شهری خرم‌آباد طی سه دهه اخیر از طریق تصاویر ماهواره‌ای استخراج شده و اثرات آن بر میراث ژئومورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت میزان خطر تخریب هرکدام از میراث‌های ژئومورفولوژیکی شهر خرم‌آباد بر اساس شاخص خطر تخریب بریلها (2016) مشخص گردیده است. نتایج نشان داد که منطقه شهری خرم‌آباد طی دوره 1990 تا 2018 حدود سه برابر افزایش یافته و در این زمان بسیاری از آثار میراث ژئومورفولوژیکی مورد تخریب واقع شده و یا ارزش‌های عمده آن (زیبایی‌شناسی، علمی، آموزشی، گردشگری و ...) از بین رفته‌اند. نتایج ارزیابی خطر تخریب نیز نشان داد که ژئومورفوسایت‌های مخملکوه، آبشار طلایی و همین‌طور غار کنجی به علت گسترش سریع مناطق مسکونی، کنترل نشده و حتی غیرقانونی، در معرض بیشترین تخریب ناشی از فعالیت‌های انسانی از جمله ساخت‌وساز، تسطیح و جاده سازی، رها سازی زباله، استفاده و بهره‌برداری خصوصی و غیره قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vulnerability and degradation of Geomorphological heritage affected by Khorramabad urban development

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Moghimi 1
  • Massour Jafar beglou 2
  • mojtaba yamani 1
  • Fatemeh Moradipour 3
1 Professor of Geomorphology, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Associate Professor of Geomorphology, Faculty of Geography, University of Tehran
3 Ph.D. Student/Tehran University
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction
In recent years, the ideas of urban geological heritage, urban geomorphological heritage, and urban geotourism have become increasingly important among scientists and specialists. Although cities often included the perspectives created by artificial elements (buildings, roads, bridges, etc.), they often have unique geological and geomorphological phenomena; but urban development and the construction of infrastructural structures affect the urban land and sometimes completely destroy the landforms. Therefore urban geomorphological heritage is prone to degradation due to human activities related to urban development and the creation of infrastructure. To understand the effect of urban development on geomorphological heritage and the need to conservation this valuable heritage, the present study was conducted in Khorramabad, Iran. Khorramabad is one of the few cities that despite having great geomorphological potential for attracting tourists and developing the city's geotourism industry, because of lack of study and proper planning remains in isolation. According to preliminary studies, Khorramabad city has a special topography and valuable geomorphic heritage that is needs to be recognized, inventory and survey. Therefore, the main goal of this research is accurate inventory of geomorphological heritage of the Khorramabad city boundary and its surroundings to introduce a valuable collection to tourists and researchers and also an analysis of the importance of consernation this valuable heritage for the urban community. Furthermore, investigating the effect of urbanization growth, city development and physical expansion and human activities on the geomorphological heritage of the city of Khorramabad is the other objectives of this research.

Methodology
Research data is obtained through fieldwork, thematic maps and available visual resources. This research has been conducted with an innovative approach through the integration of fieldwork, remote sensing and quantitative assessment. In the first instance, the geomorphological heritage of Khorramabad urban area has been important in several stages of fieldwork. In the next stage, the amount of urban development in Khorramabad during the last three decades has been extracted through satellite images and its effects on geomorphological heritage have been investigated. Finally, the degradation risk of each geomorphological heritages in Khorramabad based on the Brilha (2016) degradation risk index has been determined.

Results and discussion
In urban environments, two categories of geomorphic heritage have been known so far. 1- Each geomorphosite (a landform that defined as a heritage by a scientific community) located in urban spaces, such as waterfalls, caves, moraine and etc. 2- A specific place that helps to mutual understand between geomorphology and urban development. According to the results obtained from the inventory of geomorphosits, 33 typical geomorphosites were inventory in the boundary of Khorramabad city and surrounding it. These geomorphosites can be classified into four main categories of karstic geomorphosites (such as caves, springs and karstic mirages, natural vault, karens), rivers (such as Robat rivers, Karganeh and Khoramabad, golden waterfall, close of Shabikhun), tectonics (such as Makhmalkooh, Khorramabad roof), and anthropogenic or human-made (such as keeyow lake, hill of Sangar mahi bazan and hill of Masur). Khorramabad city has been influenced geomorphologically and linearly along the Khorramabad River. In general, the residential area of Khorramabad has more than tripled from 1990 to 2018; that during it also twelve geomorphosites have been in residential area because of human activities. So with the city's physical development process, increasing population pressures and easier access of human societies to urban geomorphologic heritage, road construction and construction of passages, establishing of inharmonic and unplanned promenades and also the process of smoothing and excavating mountainous regions to create residential homes often illegal in downhill, disposal of garbage and municipal wastes, use and exploits of private; and following it lack of a synchronized program with this fast development, to create buffer zone for conservation and legal prohibition to prevent of destruction of these geomorphosites, has led to increasing pressure and as a result destroy more than before within the geomorphocytes range.

Conclusion
The results showed that the urban area of Khorramabad increased about three times during the period from 1990 to 2018. During this time, many of the geomorphological heritage works were destroyed or its major values (aesthetics, science, education, tourism, etc.) they are removed. The results of degradation risk assessment also showed that geomorphosites of Makhmalkooh, golden waterfall, Konji cave. due to the rapid growth of residential development, uncontrolled or even illegal, they are exposed to the greatest damage caused by human activities, including construction, clearing and road construction, waste disposal, private use and exploitation, and so on. Accordingly, it is necessary to the allocation of conservation for them, including the determination of the legal core zone and buffer zone.


Keywords: Urban geomorphological heritage, degradation risk, urban geotourism, Khorramabad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban geomorphological heritage
  • degradation risk
  • urban geotourism
  • Khorramabad
اداره کل هواشناسی استان لرستان، 1397، شناسنامه اقلیمی اداره هواشناسی خرم‌آباد.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1395، تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری، درگاه ملی آمار.
شایان، سیاوش؛ بنی صفار، معصومه؛ زارع، غلامرضا؛ فضلی، نفیسه، 1392، ارزیابی توانمندی توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با تأکید بر روش کومانسکو (مطالعه‌ی موردی: ژئومورفوسایت‌های مسیر گردشگری کرج- چالوس تا تونل کندوان)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 5، صص. 93-78.
علائی طالقانی و آذر جلیلیان، محمود، 1391، زمین‌گردشگری در ریجاب، تبیین و ارزیابی قابلیت‌های گردشگری آن، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره 106، صص. 168-151.
قنواتی، عزت ا...؛ کرم، امیر؛ فخاری، سعیده؛ رضایی عارفی، محسن؛ آقا علیخانی، مرضیه، 1393، ارزیابی ژئومورفوسایت‌های منطقه دماوند با استفاده از مدل رینارد، دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال سوم، شماره پنجم، صص. 13-1.
قدیری معصوم، مجتبی و کشاورز، مهناز، 1380، روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم‌آباد، پرتال جامع علوم انسانی، شماره 157، صص. 115-103.
مقیمی، ابراهیم؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ هدائی آرانی، مجتبی؛ علیزاده، محمد؛ اروجی، حسن، 1391، ژئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت­های جاده‌ای با بهره‌گیری از روش پری یرا، مطالعه موردی، آزادراه قم-کاشان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 27، صص. 163-184.
مقیمی، ابراهیم، 1394، ژئومورفولوژی شهری، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مختاری، داود (1394). ژئوتوریسم، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول، ص ۴۲۴.
مقصودی، مهران؛ عباسی، موسی؛ برزکار، محسن؛ مرادی، انور، 1393، ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های شهرستان مهاباد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 25، صص. 108-81.
مقصودی، مهران؛ یمانی، مجتبی؛ مقیمی، ابراهیم؛ رضوانی، محمدرضا؛ بهاروند، مهدی، 1397، شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت‌های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرنچر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت‌های کارستی شهرستان پلدختر-استان لرستان)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره 1، صص. 12-1.
مقیمی، ابراهیم؛ جعفر بگلو، منصور؛ یمانی، مجتبی؛ مرادی پور، فاطمه، 1397، مقدمه‌ای بر توسعه ژئوتوریسم شهری و چالش‌های پیش روی آن (مطالعه موردی: شهر خرم‌آباد)، ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش‌های پیش رو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
مقصودی، مهران؛ مرادی، انور؛ مرادی پور، فاطمه؛ رضایی ملکوتی، زهرا، 1397، از میراث ژئومورفولوژیکی تا توسعه پایدار: استراتژی‌ها و چشم‌اندازها در میراث جهانی بیابان لوت، دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار، تهران.
مقصودی، مهران؛ مقیمی، ابراهیم؛ یمانی، مجتبی؛ مرادی، انور، 1397، چالش‌های پیش رو در مدیریت و حفاظت میراث ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: آتشفشان دماوند)، ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش‌های پیش رو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
یمانی، مجتبی؛ مرادی، انور، برزکار، محسن؛ عباسی، موسی، 1391، ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد، پژوهش‌های دانش زمین، سال سوم، شماره 21، صص. 68-82.
یمانی، مجتبی؛  گورابی، ابوالقاسم؛ شمسی پور، علی‌اکبر؛ مرادی­پور، فاطمه، 1393، ارزیابی ژئواقلیم بافت کوهستانی در راستای شناسایی مناطق ژئوتوریسم زمستانی (مطالعه موردی: استان لرستان)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 4، شماره 16، صص. 94-81.
AbdelMaksoud, K. M., Al-Metwaly, W. M., Ruban, D. A., Yashalova, N. N., 2018. Geological heritage under strong urbanization pressure: El-Mokattam and Abu Roash as examples from Cairo, Egypt, Journal of African Earth Sciences. Vol. 141, pp. 86-93. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2018.02.008.
Burek, C.V. and Prosser, C.D., 2008. The history of geoconservation: an introduction. In: Burek, C.V., Prosser, C.D. (Eds.), the History of Geoconservation, Special Publications 300. London. The Geological Society, pp. 1-5.
Bollati, I., Smiraglia, C., Pelfini, M., 2013. Assessment and selection of geomorphosites and trails in the Miage Glacier Area (Western Italian Alps), Environ. Manage, 51 (4), 951-967.
Borghi, A., d'Atri, A., Martire, L., Castelli, D., Costa, E., Dino, G., Favero Longo, S.E., 2014. Fragments of the Western alpine chain as historic ornamental stones in Turin (Italy): enhancement of urban geological heritage through Geotourism, Geoheritage, 6(1), pp. 41-55.
Brilha, J., 2016. Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review, Geoheritage, 8 (2), pp. 119_134.
Brocx, M. & Semeniuk, V., 2017. Towards a Convention on Geological Heritage (CGH) for the protection of geological heritage, 19th EGU General Assembly. Austria.
Brandolini P., Cevasco A., Capolongo D., Pepe, G. Lovergine F., Del Monte M., 2017. Response of terraced slopes to a very intense rainfall event and relationships with land abandonment: a case study from Cinque Terre (Italy), Land Degradation & Development: 1-27. DOI: 10.1002/ldr.2672.
Bruschi, V.M. & Coratza, P., 2018. Geoheritage and environmental impact assessment (EIA). In: Reynard, E., Brilha, J. (Eds.), Geoheritage: Assessment, Protection, and Management, Elsevier, Amsterdam, pp. 251-264.
Betard, F; Peulvast, J. P; de Oliveira Magalhães, A; Carvalho Neta, M. L; Idalecio de Freitas, F., 2018. Araripe basin: a major geodiversity hotspot in Brazil, Geoheritage, (in press).
Crofts, R. & Gordon, J.E., 2015. Geoconservation in protected areas. In: Worboys, G.L., Lockwood, M., Kothari, A., Feary, S., Pulsford, I. (Eds.), Protected Area Governance and Management, ANU Press, Canberra, pp. 531-568.
Chan, M.A. and Godsey, H.S., 2016. Lake Bonneville geosites in the urban landscape: potential loss of geological heritage, Dev. Earth Surf. Process 20, pp. 617-633.
Coratza P. and Hobléa, F., 2018. The specificities of geomorphological heritage. In: Reynard E., Brilha J. (Eds), Geoheritage: Assessment, protection, and management, Elsevier, Waltham, in press.
Del Monte, M. and et al., 2013. A geotourist itinerary within Rome’s city center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage, Geogr. Fis. Dinam. Quat, 36, pp. 241-257.
Del Lama, E.A., de La Corte Bacci, D., Martins, L., da Gloria Motta Garcia, M., Dehira, L.K., 2015. Urban geotourism and the old centre of Sao Paulo city, Brazil. Geoheritage, 7, pp.147-164.
Del Monte M., D’Orefice M., Luberti G.M., Marini R., Pica A., Vergari F., 2016. Geomorphological classification of urban landscapes: the case study of Rome (Italy). Journal of Maps, 12, pp.178–189.
Erhartic, B., 2010. Geomorphosite assessment. Acta geogr. Slov. 50 (2), pp. 295-319.
Feuillet, T. & Sourp, E., 2011. Geomorphological heritage of the Pyrenees National Park (France): Assessment, clustering, and promotion of geomorphosites. Geoheritage, 3, pp.151-162.
Gray, M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. Second ed. Wiley-Blackwell, Chichester.
Garc´ıa-Ortiz, E., Fuertes-Guti´errez, I., Fern´andez-Mart´ınez, E., 2014. Concepts and terminology for the risk of degradation of geological heritage sites: fragility and natural vulnerability, a case study. Proc. Geol. Assoc. 125, pp. 463-479.
Liccardo, A., Mantesso-Neto, V., Piekarz, G.F., 2012. Urban geotourism – education and culture. Anu. Do Inst, Geociencias, 35, pp.133-141.
Mihai B., Nistor C., Toma L., Săvulescu I., 2016. High resolution landscape change analysis with CORONA KH4B imagery. A case study from Iron Gates Reservoir Area, Environmental Sciences, 32, pp. 200–210. DOI 10.1016/j. proenv.2016.03.025.
Maghsoudi, M., Moradi, A., Moradipour, F., Nezammahalleh, M. A., 2018. Geotourism Development in World Heritage of the Lut Desert, Geoheritage, 1867-2477, pp.1-16, https://doi.org/10.1007/s12371-018-0303-2.
Pereira, P. and et al., 2007. Geomorphosite assessment in montesinho natural park (Portugalia), Geographica Helvetica, 62 (3), pp. 159-169.
Pica, A., Vergari, F., Fredi, P., Del Monte, M., 2016. The Aeterna Urbs geomorphological heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8 (1), pp. 31-42.
Reynard, E., 2005. Géomorphosites ET paysage (Geomorphosites and Landscape). Géomorphologie: relief, processus, environnement, 3, pp. 181–188.
Reynard, E., 2009. Geomorphosites: definitions and characteristics. In: Reynard E., Coratza P., and Regolini-Bissig G. (Eds), Geomorphosites, Pfeil Verlag, München, pp. 9–20.
Ruban, D. A., 2010. Quantification of geodiversity and its loss. Proc. Geologists' Assoc. 121, pp. 326-333.
Reynard, E., Hobléa, F., Cayla, N., Gauchon, C., 2011. Iconic sites for Alpine geology and geomorphology. Rediscovering heritage? Revue de Géographie Alpine, Journal of Alpine Research, 99 (2), doi: 10.4000/rga.1435.
Rodrigues, M. L., Machado, C. R., Freire, E., 2011. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. Geojournal of tourism and geosites, Year IV, vol. 8, pp. 281-294.
Reynard, E. & Coratza, P., 2016. The importance of mountain geomorphosites for environmental education. Examples from the Italian Dolomites and the Swiss Alps. Acta geogr. Slov. 56 (2), pp. 291-303.
Reynard, E., Pica A., Coratza, P., 2017. Urban geomorphological heritage. An overview. Quaestiones Geographicae, 36 (3).
Reynard, E., Pica, A., Coratza, P., 2017. Urban geomorphological heritage, an overview. Quaest, Geogr, 36, pp.7-20.
Reynard, E. and Brilha, J., 2017. Geoheritage: Assessment, Protection, and Management, Elsevier, Amsterdam, p. 482.
Reynard, E., Brilha, J. (Eds.), 2018, Geoheritage: Assessment, Protection, and Management. Elsevier, Amsterdam.
Sellier, D., 2016. A deductive method for the selection of geomorphosites. Application to Mont Ventoux, Provence, France. Geoheritage, 8 (1), pp.15-29.
Vegas, J., Alberruche, E., Carcavilla, L., Garc´ıa-Cort´es, A ´., D´ıaz-Mart´ınez, E., Ponce de Leo´n, D., 2015. Integrating geoheritage into environmental impact assessment. In: VIII International ProGEO Symposium, Reykjavik (Iceland), Programme and Abstracts, pp. 37-38.
Wang, L., Tian, M., Wang, L., 2015. Geodiversity, geoconservation and geotourism in Hong Kong global geopark of China, Geologists' Assoc, 126, pp. 426-437.
Zouros, M. and Nickolas, C., 2007. Geomorphosite assessment and manage-ment in protected areas of Greece (Case study of the Lesvos island – coastal geomorphosites), Geographica Helvetica Jg, 62 (3), pp.169-180.
Zagozdzon, P. P. and Zagozdzon, K. D., 2016. Some aspects of geotourism in Poland- underground facilities and urban Geotourism, Przeglad Geol, 64, pp. 739-750.