ارزیابی میزان جابجایی سطح زمین در دشت کرمانشاه و تاثیر زلزله ازگله بر روند جابجایی با استفاده از روش SBAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

3 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2021.141038

چکیده

امروزه مخاطرات ناشی از جابجایی زمین نقش اساسی در مدیریت محیط طبیعی و جوامع انسانی دارد. تحقیق حاضر با استفاده از روش تداخل سنجی راداری به ارزیابی میزان جابجایی عمودی زمین در یکی از مهم‌ترین دشت‌های ایران (کرمانشاه) و تاثیر زلزله بزرگ 21/08/1396 ازگله پرداخته است. در این راستا از تصاویر سنتینل-1 مربوط به سه بازه زمانی ۲۴/1۱/201۶ تا 0۷/۱۱/2017 (قبل از زلزله) و ۰۷/۱۱/2017 تا ۱۹/11/2017 (قبل و بعد از زلزله) و همچنین ۲۴/1۱/201۶ تا ۱۹/11/2017 (بعد از زلزله) ‌استفاده شده‌اند. در این تحقیق ابتدا میزان جابجایی بازه زمانی اول با استفاده از روش سری زمانی SBAS (۱۳ تصویر) محاسبه شده است. سپس با استفاده از ۲ تصویر قبل و بعد از زلزله، میزان تغییرات ناشی از زلزله ارزیابی شده است و در نهایت با استفاده از روش سری زمانی SBAS (۱۴ تصویر) میزان تغییرات بازه زمانی سوم محاسبه شده است. نتایج ارزیابی‌ها بیانگر است که محدوده مطالعاتی در بازه زمانی اول بین ۱۰۷+ تا ۴۰- میلی‌متر، در بازه زمانی دوم (قبل و بعد از زلزله) بین ۲۲+ تا ۴۶- میلی‌متر و در بازه زمانی سوم بین ۱۰۲+ تا ۳۳- جابجایی داشته است. با توجه به میزان بالاآمدگی قابل توجه محدوده مطالعاتی در طی دوره زمانی مورد مطالعه، پیشنهاد می‌گردد که در بررسی میزان جابجایی عمودی هر منطقه باید نقش عوامل تکتونیکی، از جمله زلزله‌ها را مورد توجه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of land surface displacement in Kermanshah plain and effect of earthquake Ezgele on displacement process using SBAS method

نویسندگان [English]

  • Hamid Ganjaeian 1
  • Mojtaba Yamani 2
  • Abolghasem Goorabi 3
  • Mehran Maghsoudi 3
1 Department of Geography, university of Tehran.
2 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Introduction
The shape of the earth changes over time and these changes can be periodic or non-periodic. Land deformation may be related to tectonic processes such as earthquakes, faults, volcanoes, landslides, and anthropogenic processes such as mine activity and groundwater exploitation. Subsidence and uplift is one of the most important changes in the shape of the earth. Which is directly related to the tectonic status of the areas. Which is directly related to the tectonic status of the areas. The land of Iran as part of the active alpine-Himalayan tectonic zone has been affected by numerous tectonic activities over time, with the emergence of the Zagros-Makran and Alborz-Kope-Dagh mountains in the Iranian plateau due to the Arabian-Indian Plateau drifting from the landforms resulting from this convergence. Kermanshah plain is also active in tectonic terms due to its location in folded Zagros, therefore it has a lot of potential for the displacement of the Earth's surface. Today, the calculation of ground-level displacements using radar interference technology includes unique capabilities in terms of dimensions, cost, time and accuracy compared to other measurement techniques. Accordingly, in the present study, radar interferometry method was used to assess the amount of subsidence and uplift of Kermanshah Plain and the correlation of this displacement with the earthquake in Kermanshah on 21/08/1396.

Materials and Methods
Nowadays, calculation of displacements occurring on the surface using radar interferometry technology has unique capabilities in terms of size, cost, time and accuracy compared to other measurement techniques. Therefore, in the present study, using radar interferometry method and SBAS time series, the vertical displacement rate of Kermanshah plain and its relationship with 7.3 earthquake of Kermanshah Ezgele have been investigated. In this study, the displacement rate was calculated for three periods:
-the first time in the history of 11.24.2016 to 11.07.2017 and includes 13 image Sentinel 1.
- Second period is from the date of 07/11/2017 to 11/19/2017 (before and after the earthquake).
- The third time frame selected to assess the impact of the earthquake on the process of changes and calculations for different purposes is from 24/11/2016 to 19/11/2017 (including 2 images).

Discussion and results
The results show that the Kermanshah herd earthquake has a direct role in the vertical displacement of Kermanshah plain. The result of calculating the vertical displacement in the first period indicates that the northwest and southeast areas of Kermanshah urban area have subsided and the northeast and southwest elevations have been elevated, but this trend has changed due to the earthquake of the Ezgele, So that the earthquake of the Ezgele has increased many parts of the study area, especially its southern regions, and has also subsided in the northeast areas of the study area, so the results in the third time period have been very variable, It is concluded that the Kermanshah northeast highlands, which had been uplifted during the first period, were associated with a subsidence due to the Kermanshah herd earthquake. Also the southeastern areas of Kermanshah urban area which had subsided in the first period, Due to the direct impact of the earthquake from the Ezgele, it has been experiencing an uplift in the third period. Therefore, it can be said that the earthquake of the Ezgele, while changing the vertical displacement process of Kermanshah plain, can affect the results of different calculations in this regard.

Conclusion
In this research, in order to investigate the factors affecting this displacement, three time intervals were used to evaluate the vertical displacement of the area. The results indicate that the range of studies ranged from +107 to -40 mm. Given that the amount of positive displacement (uplift) was higher than the negative displacement (subsidence) and also the tectonic factors, the main cause of the displacement can be attributed to the tectonic factors, however, other factors such as groundwater depletion can affect the rate of subsidence in the northwest and southeast of Kermanshah urban area. Evaluation results in the second time period indicate that the study area had a vertical displacement of between +22 to -46 mm during the 12 day period before and after the earthquake, which could be attributed to the short-term period. Directly attributed to the earthquake of the Ezgele. The third study period also had a range of displacements of +102 to +33 mm, but the important and significant point in this period was the impact of the earthquake of the herd on the extent and trend of displacement in the study area. In fact, the results show that in the first period, the northwest and southeast areas of Kermanshah metropolitan area have subsided and the northeast and southwest areas have risen, while the northeast Kermanshah highlands have subsided. The first time has been uplift, during this period has been associated with subsidence due to the Kermanshah Ezgele earthquake. Also, the south-eastern areas of Kermanshah metropolitan area which had subsided in the first period, due to the direct impact of the earthquake from the Ezgele, in the third period has been rising. Therefore, it can be said that the earthquake in Kermanshah plain, while changing the vertical displacement process, can affect the results of different calculations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah plain
  • Nontectonic
  • Ezgeleh earthquake
  • SBAS
بابایی، سیدساسان؛ موسوی، زهرا؛ روستایی، مه آسا (1395)، آنالیز سری زمانی تصاویر راداری با استفاده از روش­های طول خط مبنای کوتاه (SBAS­) و پراکنش ­کننده­های دائمی (­PS­) در تعیین نرخ فرونشست دشت قزوین، نشریه علمی- پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره پنجم ، شماره 4
پاینده، زینب؛ ثروتی، محمدرضا؛ شفیغی، فاطمه (1395)، ارزیابی فعالیت­های نوزمین ساختی با استفاده از شاخص­های ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال غرب طاقدیس کبیرکوه)، مجله پژوش­های ژئومورفولوژی کمی، سال 4، شماره 4، صص 118-104
پیری، حامد؛ رحمانی، ابوالفضل (1395)، بررسی میزان فرونشست شمال دریاچه ارومیه با استفاده از روش تداخل سنجی راداری اینترفرومتری -InSAR-­، (مطالعه موردی: دشت تسوج)، کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
صالحی، رضا؛ غفوری، محمد؛ لشکری پور، غلامرضا؛ دهقانی، مریم (1391)، بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال 3، شماره 11
صفاری، امیر؛ جعفری، فرهاد (1395)، سنجش مقدار و پهنه­بندی خطر فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: دشت کرج –شهریار)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بینالمللی انجمن جغرافیای ایران، سال 4، شماره 48
علایی­طالقانی، محمود (1383)، ژئومورفوفوژی ایران، انتشارات قومس، چاپ سوم، تعداد صفحات 388
گورابی، ابوالقاسم؛ امامی، کامیار (1396)، تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه­های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران، مجله پژوش­های ژئومورفولوژی کمی، سال 6، شماره 1، صص 89-74
میرشاهی، فاطمه السادات؛ ولدان زوج، محمدجواد؛ دهقانی، مریم؛ هاشمی امین آبادی، سیدجواد (1392)، اندازه گیری فرونشست سطح زمین به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری با استفاده از تصاویر TerraSAR-X، بیستمین همایش ژئوماتیک، سازمان نقشه­برداری، تهران
Agustan, A., Sulaiman, A., Ito, A (2016), Measuring Deformation in Jakarta through Long Term Synthetic Aperture Radar (SAR) Data Analysis, 2nd International Conference of Indonesian Society for Remote Sensing (ICOIRS)
Daniel, R. C., Maisons, C., Carnec, S., Mouelic, L., King, C. & Hosford, S., )2003), Monitoring of slow ground deformation by ERS radar interferometry on the Vauvert salt mine (France) Comparison with ground-based measurement, Remote Sensing of Environment, 88: 468-478.
Declercq, P.,  Walstra, J., Gérard, P., PirardM E., Perissin, D., Meyvis, B., Devleeschouwer, X (2017), A Study of Ground Movements in Brussels (Belgium) Monitored by Persistent Scatterer Interferometry over a 25-Year Period, Geosciences 7040115
Dong, S. C., Samsonov, S., Yin, H. W., et al., )2014­(, Time–Series Analysis of Subsidence Associated with Rapid Urbanization in Shanghai, China Measured with SBAS InSAR Method. Environmental Earth Sciences, 72(3): 677–691. 
Du, Y., Feng, G., Peng, X., Li, Z (2017), Subsidence Evolution of the Leizhou Peninsula, China, Based on InSAR Observation from 1992 to 2010, Appl. Sci. 2017, 7, 466; doi:10.3390/app7050466
Goudie, A. S. 2004. Encyclopedia of Geomorphology, First published by Routledge, Volume 1
Hanssen, R. F (2001), Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Dordrecht. Kluwer Academic Publishers.
Li, T., Liu, G., Lin, H., Zhang, R., Jia, H., Yu, B (2014), Detecting land subsidence near metro lines in the Baoshan district of Shanghai with multi-temporal interferometric synthetic aperture radar J. Mod. Transport. 22(3):137–147
Mellors,R.,  Lindsey, E.,  Xiaohua, X., Feigl, K (2017), Theory and prac-ce of phase unwrapping, GMTSAR Short Course, UCSD, Aug. 16-18
Nádudvari, Á (2016), Using radar interferometry and SBAS technique to detect surface subsidence relating to coal mining in Upper Silesia from 1993-2000 and 2003-2010, Environmental & Socio-economic Studies, 4, 1: 24-34
Tong Minh D­, H., Trung, L, V., Toan, T, L (2015), Mapping Ground Subsidence Phenomena in Ho Chi Minh City through the Radar Interferometry Technique Using ALOS PALSAR Data, Remote Sens, 7(7), 8543-8562; doi:10.3390/rs70708543
Yang, C., Han, B., Zhao, C., Du, J., Zhang, D., Zhu, S. 2019. Co- and post-seismic Deformation Mechanisms of the MW 7.3 Iran Earthquake (2017) Revealed by Sentinel-1 InSAR Observations, Remote Sensing, 11, 418
Zhou, CH., Gong, H., Chen, B Li, J., Gao, M., Zhu, F., Chen, W (2017), InSAR Time-Series Analysis of Land Subsidence under Different Land Use Types in the Eastern Beijing Plain, China, Remote Sens, 9(4), 380
Zhou, Z. (2013), The applications of InSAR time series analysis for monitoring long-term surface change in peatlands, University of Glasgow.