کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

2 پژوهشگر پسادکتری، دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

3 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

10.22034/gmpj.2021.291188.1283

چکیده

چکیده
ژئودایورسیتی علمی است که با شناسایی و معرفی تنوع های محیطی و بستر زمین به برنامه ریزی، مدیریت و حفاظت از طبیعت می پردازد و باعث ماندگاری ارزش های درونی، علمی و زیبایی شناختی محیط زیست می شود. حوضه سد کرج یک منطقه طبیعی است که از ژئودایورسیتی فوق العاده ای برخوردار است و با توجه به وسعت زیاد و لندفرم ها و عوارض طبیعی متعددی از لحاظ علمی و اکوتورسیم مورد توجه می باشد. پژوهش اخیرمیزان ژئودایورسیتی و گوناگونی ژئوسایت ها در حوضه بالا دست سد کرج را با هدف مدیریت محیط مورد بررسی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف از داده های مستخرج از تصاویر لندست 8 ، داده های ارتفاعی ASTGTM و مشاهدات میدانی بهره برده شده است. روش تحقیق مبتنی بر بکاربردن شاخص های ژئودایورستی PR (Patch Richness)، SHDI (Shannons’s Diversity Index) و SIEI (Simpson’s Evenness Index) و استفاده از روش گونه شناسی بوده است. در روش گونه شناسی ژئوسایتها از نظر داشتن ارزش ذاتی، شاخص بودن در ژئودایورسیتی و ابعاد زمین شناسی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است. تمامی مراحل محاسبات، تجزیه و تحلیل شاخص ها، رسم نمودار آماری شاخص ها و استخراج نقشه های مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای SPSS، FRAGSTATS و ArcGIS انجام گردیده است. نتایج حاصله از شاخص ها بیانگر این موضوع بود که حوضه سد کرج از ژئودایورسیتی بالایی برخوردار است و رابطه نزدیکی با لندفرم ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Geodiversity in Environmental Management (Case Study of Karaj Dam Upstream Basin)

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ghahroudi Tali 1
  • khadijeh Alinoori 2
  • Sajad Farjadinia 3
1 Earth Science faculty
2 postdoc student Shahid Beheshti
3 MA of Geomorphology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Introduction
Geodiversity can be defined as the natural diversity of geology (rocks, minerals, fossils), geomorphological (land form, physical processes), and soil properties. This combination includes sets, relationships, properties, interpretations, and internal systems. Geodiversity emphasizes biodiversity and provides the community with the benefits of regulating, supporting, providing cultural services and services, and with a set of actions to inform the management of geological sites, including inventory and assessment, conservation, legal protection, interpretation and monitoring of sites strives to preserve landscapes and the environment. Karaj Dam Basin is a natural area in which human intervention is very low up to the Karaj Dam. Recent research has investigated the extent of geodiversity and diversity of geosites in the upstream basin of Karaj Dam with the aim of environmental management.


Methodology
This research has been done using data extracted from Landsat 8 images, Aster elevation data and field surveys. The research method included assessing the diversity of Karaj Dam basin using PR (Patch Richness), SHDI (Shannons’s Diversity Index) and SIEI (Simpson’s Evenness Index). In this way, a 25 km cellular network has been placed on the basin. The purpose of this operation was to create smaller units to calculate the result of the indicators more accurately. In the next step, using the typology method in terms of intrinsic value, the sample geodiversity representative and geological dimensions have been identified and evaluated. In this regard, visual observations, field sampling and Landsat 8 image have been used in the following criteria.

Results and Discussion
The results of the study of selected geodiversity indicators showed that the area around the Karaj Dam Lake and the south of the basin are more suitable conditions in terms of the number of classes obtained. These results are based on the visible bands of the Landsat image and the elevation model. The PR index, which shows the natural richness of the earth, means the presence of diversity, which is shown in visible images. The maximum of this diversity is observed around Karaj Dam Lake and south of the basin. The SHDI index is an index used to describe the diversity of species in a community (Sarma and Das, 2015, 635) and And the SIEI index, which indicates the probability that random features belong to different species (Goudarzian and Erfanifard, 2017, 10) And the SIEI index, which indicates the probability that random features belong to different species, is also calculated based on the color spectrum diversity of the visible bands, which theoretically represent the diversity of the ground or geodiversity. On average, in the cells that had the most replication among the indicators in the very high geodiversity class, the height and slope also varied. To study the earth typology in terms of vulnerability and protection of geosites, although sampling has been done from the whole basin, but according to the above results, most of the field observations have been made around the lake and south of the basin. In this regard, by examining geological and geomorphological maps, Landsat 8 satellite images and field observations, features and sites of the basin were identified. Based on origin in lithology, hydrogeology, geomorphology, stratigraphy and tectonics, as well as by shape; Point, section, area, viewpoint, and complex were classified. After identifying the sites and classifying them, the values of each site, including tourism, science, and protection were evaluated. Each site can have a variety of values within it that need to be protected. Geosite protection can be beneficial in terms of ecotourism and tourism and revenue generation.

Conclusion
The geodiversity of Karaj dam basin was evaluated by PR, SHDI and SIEI indices. The results showed that the Karaj dam basin has a significant geodiversity that is closely related to landforms. The results of typological analysis and vulnerability assessment in Karaj dam basin lead to the identification of point features such as waterfalls near roads, main rivers and geological features of this basin due to increased construction (road construction, recreational areas, restaurants and restaurants) or caves which are prone to destruction due to dumping of waste and garbage. Most of the geosites in Karaj Dam are on a point scale, which are very vulnerable, and in the next stagevare section, they are also more vulnerable, and in total, 82% of the studied species have a high vulnerability that needs protection. Thematically, geomorphological and tectonic geosites are a total of 67% with high vulnerability. Comparison of recent findings with Fernandez results in 2010 has shown a great deal of similarity in terms of the shape and subject matter of geosites and the level of vulnerability. In general, these complications are scientifically very important due to the specific conditions of their creation and persistence. Also, the existence of these features is aesthetically valuable and can create valuable places to attract tourists, so the management of such environments is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geodiversity
  • Typology
  • Karaj Dam Basin
افتخارنژاد، ج.، 1359. تفکیک بخش‌های مختلف ایران ازنظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه‌های رسوبی، مجله انجمن نفت ایران، (82)، 19-28.
باغ باشی، ف. و اوسطی، ا.، 1394. مقایسه توان سیل‌خیزی حوضه‌های کرج و جاجرود با استفاده از نرم‌افزار WMS. همایش‌های ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی،3.
حیدری، م.، 1397. ارزیابی لندفرم‌ها در حوضه لار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: قهرودی تالی منیژه، دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه جغرافیای طبیعی.
شفیعی، ن.، گلی مختاری، ل، و نگهبان، س.، 1397. تحلیل مقایسه‌ای ژئودایورسیتی (تنوع زمین‌شناختی) در حوضه‌های شمال غربی استان فارس، فصلنامه پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، 7(3)، 151-163.
قهرودی تالی، م.، 1385. ارزیابی مدل SCS – CN در تخمین رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد امیرکبیر (کرج))، نشریه جغرافیا و توسعه، 4(7)، 185-198.
محمدی عراق، آ.، نکوئی صدری، ب.، هاشمی، س، و بیاناتی، ع.، 1395. شناسایی و ارزیابی میراث زمین‌شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به‌منظور تأسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان غربی. نشریه علوم زمین، 25(99)، 123-132.
نبوی، م.، 1355. دیباچه ای بر زمین‌شناسی ایران. مرکز اطلاعات علمی (مجازی)، 1(1)، 104-109.
Benito Calvo, A., Perez-Gonzalez, A., Margi, O., & Meza, P. (2009). Assessing regional geodiversity: The Iberian Peninsula. Earth Surface Processes and Landforms, 34(10),1433 – 1445.
Brilha, J. (2016). Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review. Geoheritage, 8(2):119-134.
Cetiner, Z. S., Ertekin, C., & Yigitbas, E. (2017). Evaluating Scientific Value of Geodiversity for Natural Protected Sites: the Biga Peninsula, Northwestern Turkey. CrossMark, 10(1), 21-23.
Da Silva, M. L. N., Do Nascimento, M.  (2020). Ecosystem Services and Typology of Urban Geodiversity: Qualitative Assessment in Natal Town, Brazilian Northeast. Geoheritage. 12(3), DOI:10.1007/s12371-020-00479-y.
Demoulin, A. (2018). Landscapes and Landforms of Belgium and Luxembourg. Springer International Publishing, 978-3-319-58237-5.
Fernandez-Martinez, E., Fuertes-Gutiérrez, I.  (2010). Geosites Inventory in the Leon Province (Northwestern Spain): A Tool to Introduce Geoheritage into Regional Environmental Management. Geoheritage, 2(1), 57-75.
Giardino, M., Bacenetti, M., Perotti, L., Giordano, E., Ghiraldi, L., & Palomba, M. (2013). Geodiversity and geohazards of the Susa Valley (W-Alps, Italy): combining scientific research and new technologies for enhanced knowledge and proactive management of geoheritage in mountain regions. EGU General Assembly, Vol 15, EGU2013-7204-1.
Goki, N. G., Marcus, N, D., & Umbugadu, A. A. (2016). Preliminary assessment of the post-mining geotourism potential of the Plateau tin fields, Nigeria. Acta Geotourista,(7) 1, 21-30.
Gordon, J. E., & Barron, H. F. (2011). Scotland’s Geodiversity: Development of basis for a national framework. Scottish NaturalHeritage Commissioned Report, No. 417
Goudarzian, P., Erfanifard, SY. (2017). The efficiency of indices of richness, evenness and biodiversity in the investigation of species diversity changes (case study: migratory water birds of Parishan international wetland, Fars province, Iran). Biodiversity Int J. 1(2):41‒45.
Gray, M. (2005). Geodiversity and Geoconservation: What, Why, and How?. Parks Stewardship Forum, 22(3).
Gray, M. (2008). Geodiversity: the origin and evolution of a paradigm. In: Burek, C.V. &
Prosser, C.D. (eds), The History of Geoconservation. Geological Society, London, Special Publications, 300, 31-36.
Pellitero, R., González-Amuchastegui, M. J., Ruiz-Flano, P., & Serrano, E. (2011). Geodiversity and Geomorphosite Assessment Applied to a Natural Protected Area: the Ebro and Rudron Gorges Natural Park (Spain). Geoheritage, 3(3),163-174.
Sarma, P., Das, D. (2015). Application of Shannon’s Index to Study Diversity with Reference to Census Data of Assam. ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH, 5(4).
Scott, P., Roche, D., Nicholas, C., Lawrence, D.J.D. & Ambrose, K. (2008). Creating Environmental Improvements through Geodiversity. Review report for the Minerals Industry Research Organisation. Available at:
http://www.sustainableaggregates.com/docs/revs/t3b_geodiversity.pdf
Serrano, E,. Ruiz-Flano, P. (2007). Geodiversity. A theoretical and applied concept. Geographica Helvetica, 62(3):140-147.
Stanley, M. (2004). Geodiversity – linking people, landscapes and their culture. In: Parkes, M.(ed.), Natural and Cultural Landscapes – the Geological Foundation. Royal Irish Academy,Dublin, 45-52.
Zwoliñski, Z., (2009). The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts. Landform Analysis, No.11, pp77-85.