ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی و بارش بر فرسایش و رسوب با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان.

10.22034/gmpj.2021.289985.1279

چکیده

فرسایش خاک و تولید رسوب امروزه به یکی از معضلات مهم زیست محیطی بشر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت خاک به منظور بهره برداری مطلوب و کاهش تخریب آن ضروری می‌باشد. در این پژوهش اثر تلفیفی کاربری اراضی و بارش با استفاده از معادله تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک(RUSLE) و با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای ETM+ سال 1383 و OLI سال 1398 فرسایش و رسوب حوضه پایین دست سد ایلام برای سال‌های 1383 و 1398 تهیه و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین فرسایش در سال 1383، 89/49 تن در هکتار در سال بوده است که در سال 1398 مقدار آن به 80/62 تن در هکتار در سال رسیده است که افزایش قابل توجهی را در طول 15 سال مطالعه نشان میدهد. مضافا"، مقدار رسوب از 0 تا 81101 تن در سال 1383 به 0 تا 102041 تن در سال 1398 رسیده است و افزایشی به میزان 20490 تن تجربه نموده که افزایش رسوبی معادل 77/4 تن در هکتار در طول دوره مطالعه شاهد بودیم که رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. بر اساس نتایج، افزایش جزئی بارندگی نه تنها با عث افزایش پوشش‌ گیاهی نشده بلکه به دلیل تخریب آن در طول دوره مطالعه باعث افزایش قدرت فرسایندگی باران و در مجموع باعث افزایش فرسایش و رسوب گردیده است. نتایج این پژوهش اتخاذ استراتژهای مدیریتی مناسب را برای تصمیم گیران در اولویت بندی نواحی برای کاهش فرسایش خاک و رسوب در حوضه آبخیز مورد مطالعه امکان پذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing effect of land use and rainfall changes on Soil Erosion and Sediment Yield using RS and GIS (Case study: Lower part of Ilam Dam Watershed, Iran)

نویسنده [English]

  • saleh arekhi
golestan university
چکیده [English]

Now a day, soil erosion and sediment yield has been converted to one of the important environmental issues. In this paper, combined effect of landuse and rainfall using Revised Universal Soil Loss Equation and applying satellites images of ETM+(2004) and OLI (2019), the erosion of Lower part of Ilam Dam Watershed was prepared for two periods of 2004 and 2019 and was compared with each other. The results showed that the erosion average in 2004 was 49/89(tons/ha/year-1) and in 2019 reached to 62/80 (tons/ha/year-1) which shows considerable increase in study period. In addition, sediment yield reached from 0 to 81101 (tons/year-1) in 2004 to 0 to 102041(tons/year-1) in 2019 that increase rate is 20490 tons in study period that equivalent increase is 4/77 tons/ha in study period (15 years) and will be considerable amount. The main cause of erosion and sediment yield increase during the period of study was the decrease of plant coverage which resulted from human intervention in nature such as improper cultivation and excessive grazing in rangeland areas which decreased the soil coverage and weakened the soil against rainfall and other factors. Based on results, the slight increase in rainfall has not increased not only vegetation but also because of the degradation of vegetation during the study period (decreasing NDVI) cause to increase rainfall erosivity and in total lead to increased erosion and sediment. Results of this reseach make possible applying suitable management strategy for decision makers in priority areas for decreasing soil erosion and sediment yield in study area.
Now a day, soil erosion and sediment yield has been converted to one of the important environmental issues. In this paper, combined effect of landuse and rainfall using Revised Universal Soil Loss Equation and applying satellites images of ETM+(2004) and OLI (2019), the erosion of Lower part of Ilam Dam Watershed was prepared for two periods of 2004 and 2019 and was compared with each other. The results showed that the erosion average in 2004 was 49/89(tons/ha/year-1) and in 2019 reached to 62/80 (tons/ha/year-1) which shows considerable increase in study period. In addition, sediment yield reached from 0 to 81101 (tons/year-1) in 2004 to 0 to 102041(tons/year-1) in 2019 that increase rate is 20490 tons in study period that equivalent increase is 4/77 tons/ha in study period (15 years) and will be considerable amount. The main cause of erosion and sediment yield increase during the period of study was the decrease of plant coverage which resulted from human intervention in nature such as improper cultivation and excessive grazing in rangeland areas which decreased the soil coverage and weakened the soil against rainfall and other factors. Based on results, the slight increase in rainfall has not increased not only vegetation but also because of the degradation of vegetation during the study period (decreasing NDVI) cause to increase rainfall erosivity and in total lead to increased erosion and sediment. Results of this reseach make possible applying suitable management strategy for decision makers in priority areas for decreasing soil erosion and sediment yield in study area.
Now a day, soil erosion and sediment yield has been converted to one of the important environmental issues. In this paper, combined effect of landuse and rainfall using Revised Universal Soil Loss Equation and applying satellites images of ETM+(2004) and OLI (2019), the erosion of Lower part of Ilam Dam Watershed was prepared for two periods of 2004 and 2019 and was compared with each other. The results showed that the erosion average in 2004 was 49/89(tons/ha/year-1) and in 2019 reached to 62/80 (tons/ha/year-1) which shows considerable increase in study period. In addition, sediment yield reached from 0 to 81101 (tons/year-1) in 2004 to 0 to 102041(tons/year-1) in 2019 that increase rate is 20490 tons in study period that equivalent increase is 4/77 tons/ha in study period (15 years) and will be considerable amount. The main cause of erosion and sediment yield increase during the period of study was the decrease of plant coverage which resulted from human intervention in nature such as improper cultivation and excessive grazing in rangeland areas which decreased the soil coverage and weakened the soil against rainfall and other factors. Based on results, the slight increase in rainfall has not increased not only vegetation but also because of the degradation of vegetation during the study period cause to increase rainfall erosivity and in total lead to increased erosion and sediment. Results of this reseach make possible applying suitable management strategy for decision makers in priority areas for decreasing soil erosion and sediment yield in study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion and sediment yield changes
  • RUSLE model
  • ETM+-OLI Satellite images
  • Ilam
Aazami, A., (2001). Determination the suitable method for estimate suspended sediment load In Ilam dam watershed. MS.c thesis, Agriculture and Natural resources Sciences University, 83p.
Askari, S., & Jafari, M.R., (2008). Estimating soil erosion and sediment Yield in Ilam Dam watershed using MPSIAC.Geographic Research Journal, No.64, 29-35.
Boyce, R.C., (1975). Sediment routing with sediment delivery ratios. Present and Prospective Technology for ARS. USDA, Washington, D.C.
Cebecauer, T., & Hofierka, J., (2007). The consequences of land- cover changes on soil erosion distribution in Slovakia. Geomorphology, volume 98, page 187-198.
Chakrapani, G. J., & Subramania, V., (1990). Factors controlling sediment transport in the Mahandi river basin, India. Journal of Hydrology. 117: 169-185.
Clark, R.D., (1980). Erosion condition classification system. Bureau of Land Management, Denver Service Center, Denver CO. Tech Note 346.
Da Silva, V.P.R., Silva, M.T., & De Souza, E.P., (2016). Influence of land use change on sediment yield: A case study of the submiddle of the Sao Francisco River Basin. Soil and Water Engineering. 36 (6): 1005-1015.
Deore, S.J., (2006). Prioritization of Micro-watersheds of Upper Bhama Basin on the Basis of Soil Erosion Risk Using Remote Sensing and GIS Technology. Ph.D thesis. Department of Geography. University of Pune.
Du, J., Shi, C.H.X., & Zhang, CH.D., (2013). Modeling and analysis of effects of precipitation and vegetation coverage on runoff and sediment yield in Jinsha River Basin. Water Science and Engineering. 6(1): 44-58.
Esfandiari, M., Moeini, A., & Moqadasi, R., (2014). Effect of land use and vegetation on erosion forms and sediment production (Case Study: Watershed Vers Qazvin province), Territory (Sarzamin), 11 (42), 51-62. (In Persian)
Fathimi, S., & Razehi, Y., (2010). Principles of Remote Sensing, Second edition., Tehran, Azedeh Publication., pp.257.
Feizizadeh, B., (2017). Modeling the Trends of the Land Use Cover Change and Its Impacts on the Erosion System of the Allavian Dam Based on the Remote Sensing and GIS Techniques, Hydrogeomorphology, 3 (11), 21-38. (In Persian).
Ferro, V., Giordano, G., & Lovino, M., (1991). Isoerosivity and erosion risk map for Sicily. Hydrol Sci J 36(6):549–564.
Flanagan, D.C., Nearing, M.A., (1995). USDA water erosion prediction project: hillslope profile and watershed model documentation. NSERL Report No. 10. USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory, West Lafayette, IN 47907-1194.
Ghaffari, G., & Mahdavi, M., (2014). Effect of wet and dry periods on the amount of specific sediment (Case Study: Kharkheh Watershed). Iran-Watershed Management Science and Engineering, 9(30): 49-54. (In Persian).
Haan, CT., Barfield, BJ., & Hayes, J.C., (1994). Design hydrology and sedimentology for small catchments. Academic Press, San Diego, 588pp.
Lal, R., (1990). Soil Erosion in the Tropics. Principles and Management. McGraw-Hill, New York. 580 pp.
Li, T., & Gao, Y., (2015). Runoff and Sediment Yield Variations in Response to Precipitation Changes: A Case Study of Xichuan Watershed in the Loess Plateau, China. Advance Water Science. 7: 5638-5656.
Lin, C.Y., (1997). A study on the width and placement of vegetated buffer strips in a mudstone-distributed watershed.J.china. Soil water conserve.29 (3), 250-266(in Chinese with English abstract).
Martínez-Murillo, M.J.F., Lopez Vicente MPoesen, J., & Ruiz Sinoga, J.D., (2011). Modelling the effects of land use changes on runoff and soil Eerosion in two Mediterranean catchments with active gullies (South of Spain). Landform Analysis. 17(1): 99-104.
Mohammadi, S., Karimzadeh, H.R., & Habashi, K., (2018). Assessment Soil Erosion and Deposition in the Menderjan Watershed Using USPED and RUSLE Models in the Environment of Geographical Information System (GIS). Desert Ecosystem Engineering Journal. 6(17): 43-56. (In Persian)
Mohammadnejad, V., Asghari, S., & Emam, H., (2019). Investigation Land use change with Use of a Pixel-based method and Object-Oriented Method and Analysis of the Effect of Land Use Change on Soil Erosion (case Study of Maragheh County). Quantitative Geomorphological research. 8(1): 160-178. (In Persian)
Moore, I.D., & Wilson, J.P., (1993). Length-slope factors for the Revised Universal Soil Loss Equation: Simplified method of estimation. Journal of Soil and Water Conservation 47:423–428.
Moradi, A., Jafari, M., Arzani, H., & Ebrahimi, M., (2016). Assessment of land use changes into dry land using satellite images and Geographical information system (GIS), Journal of Rs   and GIS for Natural Resources, 7 (11), 89-100. (In Persian).
Nalina, P., Meenambal, T., Sathyanarayan, S.R., (2014) .Land use land coer dynamics of nilgiris district, India infered from satelliti imageries American Journal of Applied Sciences. 3(11): 455-461.
Nazari Samani, A., Heravi, H., Panahi, M., & JafariShalamzari, M., (2013). The effect of change on land use and precipitation on the sediment in Taleghan basin. Journal of range and watershed management. 66, 157-165. (In Persian).
Nepta Advisory Coopeation., (2001). Detail project of Ilam Dam watershed, Jahad and Agriculture Organization of Ilam province., 135 p.
Parysow, P., Wang, G.X., Gertner, G., & Anderson A.B., (2003). Spatial uncertainty analysis for mapping soil erodibility based on joint sequential simulation. Catena 53:65–78.
Razehi, M., Gharah Chai, G.R., & Ayoubi, S., (2007). Estimating soil erosion in Zeyarit watershed using RUSLE model. 10th conference of Soil science of Iran. Karaj  Natural Resourcs and Agriculture College , Tehran  University, 4- 6 Aguest, 1161-1163.
Renard, K.G., & Freimund, J.R., (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R factor in the revised USLE. J Hydrol 157:287–306.
Renard, K.G., Foster, G.R., Weesies, G.A., & Porter, J.P.,  (1991). RUSLE: revised universal soil loss equation. Journal of Soil and Water Conservation 46 (1), 30– 33.
Sadeghi, S.H.R., Singh, J.K., & Das, G., (2004). Efficacy of annual soil erosion models for storm-wise sediment prediction: a case study. Int Agric Eng J 13:1–14.
Santos, J.C.N., Andrade, E.M., Medeiros, P.H.A., & Joao, M., (2017). Land use impact on soil erosion at different scales in the Brazilian semi-arid. Revista Ciencia Agronomica. 48(2): 251-260.
Shahbazi, K., (1999). Estimation of erosion and sediment by qualitative geomorphology (homogenous units) and EPM methods and comparing them with outlet sediment data in Ilam dam basin. MS.C Thesis. School of Natural Resources,Tarbiat Modarres University. 131p.
Sharma, A., & Kamlesh, N., (2010). Effec of land use land cover change on soil erosion potential in a agricultural watershed .Environ Monit Assess.173: 789-801.
Singh, S., Bhardwaj, A., & Verma, V., (2020). Remote sensing and GIS based analysis of temporal land use/land cover and water quality changes in Harike wetland ecosystem, Punjab, India. Journal of Environmental Management. 262: 11035.
Talebi Khiawi, H., Zabihi, M., & Mustafa Zadeh, R., (2017). The effect of different land use management scenarios on soil erosion using USLE and GIS models in the watershed of Yamchi Dam in Ardabil. Water and soil sciences, agricultural technologies and natural resources 21 (2): 221-234.
USDA., (1975). Sediment Sources, Yields, and Delivery Ratios. National Engineering Handbook, Section 3 Sedimentation.
Vanoni, V.A., (1975). Sedimentation Engineering, Manual and Report No. 54. American Society of Civil Engineers, New York, N.Y.
Wischmeier, W.H., & Smith, D.D.., (1978). Predicting rainfall erosion. losses: a guide to conservation planning. Agriculture Handbook, vol. 537. US Department of Agriculture, Washington, DC, 58 pp.
Wischmeier, WH., (1971). A soil erodibility nomograph for farmland and construction sites. J Soil and Water Conserv 26:189 193.