سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی محیطی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار بخش جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/gmpj.2022.320694.1327

چکیده

چکیده

در زمینه سیلاب‌های شهری و ارتباط آن با کاربری زمین و تغییرات آن در شهرها تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته‌است. بیشتر این مطالعات در خصوص پهنه‌بندی سیلاب و مدل‌های ریاضی، نمودارهای تجربی و تحلیل‌های آماری سیلاب، به منظور تعیین مناطق سیل‌گیر صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ساختار استقرائی و قیاسی حوضه هیدروژئومورفیک و حوزه مدنی شیراز از نظر ضریب خطرپذیری سیل‌خیزی بوده است. در همین راستا داده‌هایی که در این تحقیق بکار گرفته شدند مشتمل بر معیارهای بارش، توپوگرافی، شیب، پوشش‌گیاهی و خصوصیات فیزیوگرافی بوده، که در جهت تعیین پهنه‎‌های آسیب‌پذیر در برابر خطر وقوع سیل، در مدل Topsisبکار گرفته شده‌اند. این معیارها هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را داشته که با استفاده از عکس‌های هوایی شهر شیراز طی دهه‌های 1330، 1350، 1360 و 1380 و نقشه‌های توپوگرافی 50000/1 و نقشه‌های زمین‌شناسی 100000/1 ، استخراج شده‌اند. سپس در محیط GIS Arc و Graphers پلات‌های مربوط به هر بخش ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از پهنه‌بندی سیل‌خیزی حوضه هیدروژئومورفیک و حوزه مدنی شیراز نشان داد که به طور کلی حوضه هیدروژئومورفیک شیراز با ضریب گراویلیوس 79/1 دارای یک روند متوسط از لحاظ سیل‌خیزی بوده، و توسعه غالب حوزه مدنی در بستر آن نیز مطابق با مناطق دارای قابلیت حداقل سیل‌خیزی است، در حالیکه نتایج حاصل از مقادیر استاندارد شده ضریب سیل خیزی و تحلیل روند توسعه شهر شیراز در منحنی توزیع نرمال نشان دهنده آن است که توسعه شهر شیراز بیشتر به سمت مناطقی با حداکثر پتانسیل سیل خیزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Garlic cybernetics urban watershed basins flood coefficient using the normal distribution model (Case study: watershed of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • shahram roostaei 1
  • hasan eftekhar 2
  • Fariba Karami 1
  • Saeed neghaban 3
1 University of Tabriz
2 geography group. Geomorphology
3 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction

Floods are the most common natural hazard in the world that affect many people in the world every year, and population growth and urban development and human settlements have caused floods to become hazards for humans and to reduce casualties and financial losses. From floods, flood risk management seems essential in this regard

Methodology

In this study, 5 factors affecting the occurrence of floods including: rainfall map, slope, topography, vegetation and physiographic characteristics have been considered.Then, according to the mentioned factors, the layers are included in the model, and the flooding zoning of the area is done. A standard criterion for judging or a rule for testing the desirability of decision-making options is the choice of general rule evaluation criteria that determine these criteria in relation to the situation of the problem; The set of criteria should have characteristics that represent the multi-criteria nature of an evaluated problem

Floods occur mainly in conditions with high rainfall. The map of the basin has been prepared from eleven rainfall stations located in Fars province over a period of 30 years. First, the data were edited in Excel, then imported into the GIS environment, and in the next step, using kriging, the map of the study area was cut from it.

In this regard, using the Topsis model, the above-mentioned criteria have been classified and determined in order to determine the areas vulnerable to flood risk in the hydrogeomorphic basin of Shiraz and the civil basin of Shiraz. Each of these criteria has its own characteristics that have been extracted according to the following methods. Information such as library studies, topographic maps of Shiraz 1.50000, geological maps of Shiraz 1.100000 and 1380 as well as information about altitude digitals taken d aerial photographs of the Shiraz civic area during the four decades of 1330, 1350, 136 from the study area In order to study the behavior of Shiraz hydrogeomorphic basin and also how the development process of Shiraz urban area, using the normal distribution curve, and then the analogical analysis of the results of the above topics on how the flood coefficient of the basin has behaved.

Results and Discussion

According to the studies, the cybernetic coefficient of flooding coefficient of Shiraz hydrogeomorphic basin is as follows:

B) Cybernetics of flooding coefficient of Shiraz hydrogeomorphic basin and spatial development of its civil basin from 1330 to 1380.

In the study basin, the compaction coefficient was 1.79, which indicates the average trend of flooding coefficient of the basin and its elongated shape. The behavior of flooding coefficient of Shiraz hydrogeomorphological basin has varied between 1 to 1.9 Gravilius coefficient.

This means that approximately 50% of the development of Shiraz basin is located on the minimum part of the flood incidence coefficient, and 50% of it is located on the middle areas up to the maximum flood incidence coefficient.

C) Normal distribution

1- Normalized limit of flooding in the whole Shiraz basin

The normal limit of flooding coefficient of the whole basin on the coordinate system between 1 to 3 flooding coefficient and the peak of this axis is equal to 2 (arithmetic mean) of flooding coefficient and according to the calculation formula for the whole basin, the integral interval between 1.73 to Calculated -1.73, that the risk of flooding in the whole basin is equal to / 916 or 92%, which is rounded.

2- Normalization limit of flooding in Shiraz civil basin in 1330s

The rate of flooding in this decade was between 1.876 and 1.854.

In other words, the risk of flooding in Shiraz civil area in the 1330s is equal to 1.5%.

3- The norm of flood normalization in the civil area of Shiraz in the 1350s.

The flooding rate of this decade is between 1.88 to 1.67 flooding coefficient and in other words, the risk of flooding in the 1350s is equal to 14%. Of course, the percentages are rounded and indicate the further movement and development of Shiraz towards the areas of maximum flooding.

4- The norm of flood normalization in the civil area of Shiraz in the 1360s

According to the normalization limit of floods in the civil area of Shiraz in the 1980s, the coefficient of floods was between 1.88 and 1.46. The risk of flooding in this decade is equal to 24%.

And indicates the proximity of the urban area to the area is the maximum risk of flooding.

5- Normalization limit of flooding in Shiraz civil area in 1380.

In the 2001s, the normalized limit of flooding of this decade is between 1.96 to 1.4 of the flooding coefficient. The risk in this decade is equal to 32% and in the process of development, the risk of flooding is increasing, and in general, it has led the civil sphere to the areas with the maximum flooding rate.

Conclusion

The results of the studies showed that the Shiraz basin, based on calculations, has a flooding coefficient of 1.79 and a branching ratio of 2.88, and in the equivalent rectangular section has a length of 130.765 km and a width of 16.035 km, which generally indicates It is a moderate trend in terms of flood risk. Analysis of the urban development trend of Shiraz during the four decades of 1330, 1350, 1360 and 1380 according to the flood zoning map shows a minimum in terms of flood risk. However, by examining the flood risk level of Shiraz hydrogeomorphic basin and Shiraz civil basin using normal distribution model and calculations, and considering the urban development course on this model in the range of 1 to 3 flood factors, and 1.73% of the area under the curve, It turned out that, in principle, the trend of urban expansion to 1 flooding factor in the left part of the curve, and indicates a higher risk of flooding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetics
  • Geomorphic basin
  • Normal distribution
  • Shiraz
آقا نباتی، س.ع.، 1383. سازمان زمین‌شناسی کشور، چاپ اول، ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
توکلی بنیزی، م.، 1390. ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوضه آبریز سد بوستان ، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، صص 8-1.
جندقی، ن.، باغانی، م.، 1385. بررسی تغییرات کاربری اراضی بر روی رژیم سیلابی حوزه های آبخیز کوچک ( مطالعه موردی حوزه آبخیز تقر تپه گرگان(، هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، صص 8-1.
رضایی‌مقدم، م.، رجبی، م.، دانشفراز، ر.، خیری‌زاده، م.، 1395. پهنه‌بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلابهای رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو)، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 5،  شماره17، صص 1-20.
عابدینی، م.، زهتابی اصل، ژ.، 1385. بررسی مسائل ناشی از کاربری های غیر اصولی وشتابان در اراضی بخش جنوب شهر اردبیل (ناحیه دریاچه توریستی شورابیل) و ارزیابی توانهای محیطی آن جهت ارائه راهکارهای صحیح کاربری اراضی ،اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، صص 1-28.
علیزاده، ا.، 1388. اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد.
صوفی، م.، 1385. بررسی عوامل موثر بر ایجاد سیل در آبخیزهای شهری و راهکارهای کنترل آن، اولین همایش ملی مهندسی مسیل­ها، صص 12-1.
 ملکیان، الف.، افتادگان خوزانی، الف.، عشوری نژاد،غ.،  1391. پهنه­بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبخیز اخترآباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 44،  شماره 4، صص 152-131.
نجفی، الف.، کریمی کردآبادی ،م.، 1399. ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل ترکیبی AHP-FUZZY  با تاکید بر امنیت شهری (مطالعه موردی: منطقه یک کلان­شهر تهران)، مجله جغرفیا و مخطرات محیطی، شماره 34، ص 43-60. 
Black, A.R., and Burns, J.C.(2002). Re-assessing the flood risk in Scotland. Science of The Total Environment, 294(1-3), 169–184.
Falah, F., Rahmati, O., Rostami, M., Ahmadisharaf, E., Daliakopoulos. I. N., and Pourghasemi, H. R. (2019). Artificial Neural Networks for Flood Susceptibility Mapping in Data-Scarce Urban Areas. Spatial Modeling in GIS and R for Earth and Environmental Sciences, 323–336.
Hajkowicz, Stefan., Collins, Kerry. (2007). A review of multiple criteria analysis for water resource planning and management. Water Resources Management, 21(17), 1553–1566.
Kabenge, M., Elaru, J., Wang, H., Li, F. (2017). Characterizing flood hazard risk in data scarce areas, using a remote sensing and GIS-based flood hazard index. Natural Hazards, 89 (1), 1369–1387.
Liu, W., Zhang, M., Wang, S., Wang, B., Li, F., and Che, Y. (2013). Changes in precipitation extremes over Shaanxi Province, northwestern China, during 1960–2011. Quaternary International, 313–314 ( 5),118-129.
Lyu, H.M., Shen, S.L., and Zhou, A.Y. (2019). Perspectives for flood risk assessment and management for mega-city metro system. Tunnelling and Underground Space Technology, 84, 31-46.
Malczewski, J. 1999. GIS and multicriteria decision analysis. New York: John Wiley& Sons, Inc.
Mejia-Navarro, M., Wohl, E.E., and Oaks, S.D. (1994). Geological hazards, vulnerability, and risk assessment using GIS: model for Glenwood Springs Colorado. Geomorphology and Natural Hazards, 10, 331–354.
Schumann, A.H., Funke, R., and Schultz, G.A. (2000). Application of a geographic information system for conceptual rainfall–runoff modeling. Journal of Hydrology, 240(1-2), 45–61.
Voogd, j.H., 1983. Multicriteria Evaluation for Urban and Regional Planning. Pion, London.
Zelenakova, M., Fijko, R., Labant, S., Weiss, E., Markovic, G., and Weiss, R. (2019). Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kru_zlov village, Slovakia. Journal of Cleaner Production. Journal of Cleaner Production, 212(1), 109-118.
Yari, A., Ardalan, A., Ostadtaghizadeh. A., Zarezadeh. Y., Soufi Boubak ran, M., Bidarpoor, F., and Rahimiforoushani, A. (2019). Underlying factors affecting death due to flood in Iran: A qualitative content analysis. International Journal of Disaster Risk Reduction, 40, 1-20.