مدل‌سازی و روندیابی سیلاب در حوزه‌های فاقد آمار (مطالعه موردی؛ آبخیز تمر، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gmpj.2022.342064.1351

چکیده

در این تحقیق هیدروگراف رواناب مستقیم آبخیز تمر در شرق استان گلستان با مساحتی در حدود 1515 کیومترمربع به کمک خصوصیات فیزیوگرافی و تابع توزیع گاما مدل‌سازی شده است. پس از تقسیم منطقه مورد مطالعه به واحدهای هیدرولوژیک و محاسبه پارامترهای مورد نیاز در شبیه‌سازی جریان، فرایند بارش-رواناب در هر واحد هیدرولوژیک مدل‌سازی شده و جریان حاصل با استفاده از روش هیدرولوژیک ماسکینگام در بازه‌های عبوری از زیرحوزه‌ها روندیابی شد. سپس با در نظر گرفتن موقعیت زیرحوزه‌ها و تاخیر جریان، هیدروگراف سیلاب در تعداد هشت رگبار مدل‌سازی شد. نتایج مقایسه هیدروگراف های برآوردی و مشاهداتی با مقادیر میانگین معیارهای ضریب تبیین (60%)، و شاخص توافق (74%) نشان داد که روش مورد استفاده در مدل‌سازی هیدروگراف‌های سیلاب، دارای دقت قابل قبولی است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به امکان استفاده از پارامترهای سهل‌الوصول و خصوصیات فیزیوگرافی آبخیز به‌عنوان رویکرد مناسبی در مدل‌سازی سیلاب، بررسی بیش‌تر ارتباط میان خصوصیات آبخیز و هیدروگراف سیلاب در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود. روش تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی سیلاب با استفاده از توزیع گاما در این تحقیق می‌تواند ابزار موثری در برنامه‌های مدیریت سیل، خصوصاً در آبخیزهایی با محدودیت داده های مشاهداتی باشد. هم‌چنین مشخص شد که نتایج مدل در برآورد هیدروگراف های رواناب مستقیم به تغییرات مقادیر پارامترهایی که در تخمین آن‌ها عدم قطعیت وجود دارد، بستگی دارد. بنابراین مطالعات بیش‌تری در خصوص روش‌های محاسبه پارامترهای ورودی مورد نیاز مدل‌سازی هیدرولوژیک ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood modeling and flow routing in ungauged watersheds (Case study: Tamar watershed, Golestan province)

نویسنده [English]

  • Raoof Mostafazadeh
Associate Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Extended AbstractIntroduction

Flood modelling and watershed routing are the main topics of interest for hydrologists in the process of transforming rainfall into runoff hydrograph and streamflow through a watershed. In the design of some water systems, it is necessary to know the changes in flow over time (hydrograph). Empirical formulas, drainage pattern, simulation method, statistical estimation of maximum instantaneous flow rate, regional analysis and flood index method can be used to estimate maximum instantaneous flood in ungauged watersheds. Each of the flood modeling methods can be used in specific conditions. In the meantime, only methods that lead to the preparation of hydrographs are able to provide accurate details of flood hydrograph characteristics. Flood management based on hydrograph analysis approaches in ungauged watersheds is very difficult, so the use of empirical methods and physiographic parameters in flood prediction models can be considered as an in-hand and easy to use method. The direct runoff of a watershed, in addition to the temporal and spatial distribution of rainfall, depends on soil properties, topography, geomorphology and watershed drainage network. Obviously, there is a close relationship between the geomorphological characteristics and the hydrological response of a watershed. The use of Gamma distribution has been significantly expanded due to the production of smooth shape and flood hydrograph as well as the ease of extracting its parameters from the geomorphological characteristics of the watershed. The main aim of this study is the application of Gamma distribution using catchment characteristics to modeling the direct runoff hydrograph of Tamar watershed.Methodology

The Tamar watershed which located at east of the Golestan Province (1515 km2), was divided into subwatersheds and required parameters for simulation procedure were calculated and rainfall-runoff process modeled for each hydrologic unit, as well as simulated flow routed through the main reaches of the watershed. Since the reservoir gamma distribution is considered linearly in the two-parameter distribution, the storage coefficient of this reservoir can be estimated using the watershed characteristics. In this regard, the data required to determine the parameters used in the gamma distribution in flood simulation were extracted. Then, using the gamma distribution, the flood current in each sub-watershed was simulated. In the next step, using the Muskingum method, the flood hydrograph was routed through sub-watersheds. Then, taking into account the location of sub-watersheds and routing intervals, the unit hydrograph of flood moments was estimated for the whole watershed and converted into a unit hydrograph equal to one third to one fifth of the watershed lag time based on SCS method. In the next step, by multiplying the dimensions of the resulting hydrograph in the effective precipitation pulses, the flood hydrograph was modeled for each storm. Based on the available data and their relevance, eight corresponding flood and rainfall observational events were selected. The simulation results were evaluated with the criteria of coefficient of determination, relative efficiency coefficient, agreement index, and relative agreement index.Results and Discussion

Based on the presented results and the visual comparison of the simulated hydrographs, it can be stated that the model results in estimating the components of flood hydrographs had an acceptable accuracy. The results of simulated and observed hydrographs comparison using coefficient of determination (60%), and index of agreement (74%) show that the accuracy of existing method is on the average at predicting complete shape of flood hydrograph. However, due to the use of experimental methods and coefficients in estimating the inputs of the modeling process, the existence of errors in the model results is largely expected.Conclusion

As a concluding remark, it should be noted that using physiographic and easy obtained parameters can be considered as an appropriate approach in flood modeling, so the relationship between geographic and properties of the flood hydrographs be more elaborated in future research. The proposed flood modelling approach and application of Gamma distribution can provide a significant contribution towards flood management program in areas that limited data were available. It is identified that direct run-off hydrographs and model results are more responsive to variations in the value of the uncertain parameters. It should be noted that the modeling of complete hydrograph as well as the extraction of peak discharge components, time to peak and flood volume at storm events is one of the advantages of the proposed method. In other words, in addition to the possibility of comparing sub-watersheds in terms of flood occurrence, the shape of the hydrograph and its change over time in different parts of the drainage network can be obtained. Thus further investigation is required in order to evaluate variations in the model input parameters in different climate conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Modelling
  • Gamma distribution
  • Flow routing
  • The Muskingum method
  • Watershed characteristics
بهره‌مند، ع.، و مصطفی‌زاده، ر. 1389. مقایسه کارایی روش‌های تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای نش در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان. پژوهش‌های آبخیزداری، 86: 51-42.
پورحاجی‌زاده، ا. محسنی ساروی، م. و وروانی، ج. 1388. بررسی رابطه پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه ای ناش با ویژگیهای جریان و خصوصیات فیزیوگرافی در چند حوزه آبخیز کشور. مجله پژوهش و سازندگی، 22(2): 29-21.
روشنی، ح.، مصطفی‌زاده، ر.، اسمعلی، ا. ذبیحی، م. 1399. تغییرات مکانی و زمانی الگوی وقوع بارش با استفاده از شاخص‌های PCI و SI در استان گلستان. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 7(4): 204-187.
سالاری جزی، م. ادیب، آ. محمودیان شوشتری، م. و آخوندعلی، ع.م. 1387. ارزیابی هیدروگراف واحد لحظه­ای ژئومورفولوژیکی بر مبنای روش ناش در حوضه های بدون آمار بارندگی. پنجمین همایش ملی آبخیزداری. گرگان. 228-237.
صادقی، س.ح.ر.، و دهقانی، م. 1385. دقت روش های تخمین ضریب ذخیره آبنمود واحد لحظه ای در بازسازی آبنمود واحد سیل. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(3): 160-152.
علیزاده، ا. 1377. اصول هیدرلوژی کاربردی، چاپ دهم. انتشارات دانشگاه امام‌رضا (ع) مشهد. 634 ص.
مصطفی‌زاده، ر.، بهره‌مند، ع. 1388. شبیه‌سازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی ناش در آبخیز جعفرآباد استان گلستان. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، 3(6):16-9.
مصطفی‌زاده، ر، میرزایی، ش.، اسمعلی‌عوری، ا.، ذبیحی، م. 1397. آنالیز حساسیت مولفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان-مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان. تحقیقات آب و خاک ایران، 49(1): 91-99.
معماریان، ه.، پوررضا بیلندی، م.، کومه، ز. 1397. بهینه‌سازی پارامترهای مدل KINEROS2 با استفاده از الگوریتم PSO برای شبیه‌سازی رخداد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان) . پ‍‍ژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، ۹(۱۸):91-110
مهری، س.، مصطفی‌زاده، ر.، اسمعلی عوری، ا.، قربانی، ا. 1398. مقایسه روش‌های ترسیمی و فیلترهای عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه‌های استان اردبیل. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 26(4): 113-95.
مهندسین مشاور کنکاش عمران، 1387. گزارش بهنگام سازی و تلفیق مطالعات منابع آب حوزه آبریز رودخانه‌های قره سو-گرگانرود. مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو.
نجفی، م. ر. 1381. ترجمه سیستم‌های هیدرولوژیکی مدل‌سازی بارش-رواناب، وی پی سینگ، انتشارات دانشگاه تهران، دو جلد 1056 صفحه.
Agirre, U., Goni, M., Lopez, J.J., and Gimena, F.N. 2005. Application of a unit hydrograph based on sub-watershed division and comparison with Nash’s instantaneous unit hydrograph. Catena. 64:321–332.
Ahmad, M.M., Ghumman, A.R., and Ahmad, S. 2009. Estimation of Clark’s instantaneous unit hydrograph parameters and development of direct surface runoff hydrograph. Water Resources Management. DOI 10.1007/s11269-008-9388-8.
Aksoy, H, Kurt, I., and Eris, E. 2009. Filtered smoothed minima base-flow separation method. Hydrology. 372:94-101.
Andrieu, H., Moussa, R., Kirstetter, P.E. 2021. The Event-specific Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph (E-GIUH): The basin hydrological response characteristic of a flood event. Journal of Hydrology, 603, Part D, 127157. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.127158.
Ayele, G.T., Teshale, E.Z., Yu, B., Rutherfurd, I.D., Jeong, J. 2017. Streamflow and sediment yield prediction for watershed prioritization in the Upper Blue Nile river basin, Ethiopia. Water 9(10): 782. https://doi.org/10.3390/w9100782
Bahrami, E., Salarijazi, M., Mohammadrezapour, O., and HaghighatJou, P. 2022. Evaluation of SCS model for flood characteristic prediction in an ungauged catchment considering effects of excess rainfall and base flow separation. Journal of Earth System Science, 131, Article number: 11.
Bhunya, P.K., Berndtsson, R. Ojha, C.S.P., and Mishra, S.K. 2007. Suitability of Gamma, Chi-square, Weibull, and Beta distributions as synthetic unit hydrographs. Hydrology. 334:28– 38.
Chow, V.T., Maidment, D.R., and May, L.W. 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill Series in Water resources and Environmental Engineering. 572p.
Das, GH. 2004. Hydrology and Soil Conservation Engineering, Prentice-Hall, New Delhi, India 490p.
Goñi, M., López, J.J., Gimena, F.N. 2019. Geomorphological instantaneous unit hydrograph model with distributed rainfall. Catena, 172: 40-53.
Hellweger, F., Maidment, D.R. 1999. Definition and connection of hydrologic elements using geographic data. Hydrologic Engineering. ASCE. 4(1):10-18.
Jain, V., and Sinha, R. 2003. Derivation of unit hydrograph from GIUH analysis for a Himalayan River. Water Resources Management. 17:355–375.
Krause, P., Boyle, D.P., and Base, F. 2005. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. Advances in Geosciences. 5:89-97.
Lhomme, J., Bouvier, C., and Perrin, J.L. 2004. Applying a GIS-based geomorphological routing model in urban catchments. Hydrology. 299:203–216.
Li, Ch., Guo, Sh., Zhang, W., and Zhang, J. 2008. Use of Nash’s IUH and DEMs to identify the parameters of an unequal-reservoir cascade IUH model. Hydrological Process. 22:4073–4082.
Linsley, R.K., Kohler, M.A., and Paulhus, J.L.H. 1985. Applied Hydrology. McGraw-Hill. 492p.
Liu, Y.B., Gebremeskel, S., De Smedt, F., Hoffmann, L., and Pfister, L. 2003. A diffusive transport approach for flow routing in GIS-based flood modeling. Hydrology. 283:91–106.
Lopez, J.J., Gimena, F.N., Goni, M., and Agirre, U. 2005. Analysis of a unit hydrograph model based on watershed geomorphology represented as a cascade of reservoirs. Journal of Agricultural Water Management. 77: 128–143.
Martim de-Moura, M., Beskow, S., Terra, F., Rogério de Mello, C., Almeida da Cunha, Z., Cassalho, F.  2021. Evaluation of geomorphological approaches combined with digital elevation models for the Nash's instantaneous unit hydrograph. Journal of South American Earth Sciences, 107: 103153
Moriasi, D.N. 2007. Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations. Transactions of the ASABE, 50, 885-900.
Mostafazadeh, R., Sadoddin, A., Bahremand, A., and Sheikh, V.B, ZareGarizi, A. 2017. Scenario analysis of flood control structures using a multi-criteria decision making technique in Northeast Iran. Natural Hazards, 87(3), 1827-1846.
Noorbakhsh, M.E., Rahnama, M.B. and Montazeri, S. 2005. Estimation of IUH with Clark's method using GIS techniques. Applied Sciences. 5(3):455-458.
Ogassawara, J.F., Beskow, S., Dai Prá, M., de Moura, M., Martim de Moura, M., Vargas, M.M Merwade, V.M., and Mello, C.R. 2022. Applicability of geomorphological approaches combined with the modified Clark’s model for flood hydrograph estimation. Catena, 213: 106200.
Overton, D.E. 1966. Muskingum flood routing of upland stream flow. Hydrology, North-Holland Publishing Co., Amsterdam. 4:185-200.
Rai, R.K., Sarkar, S., and Singh, V. P. 2009. Evaluation of the adequacy of statistical distribution functions for deriving unit hydrograph. Journal of Water Resources Management. 23:899–929.
Sarangi, A., Madramootoo, C.A., Enright, P., and Prasher, S.O. 2007. Evaluation of three unit hydrograph models to predict the surface runoff from a Canadian watershed. Water Resources Management. 21:1127–1143.
Shatnawi, A., and Ibrahim, M. 2022. Derivation of flood hydrographs using SCS synthetic unit hydrograph technique for Housha catchment area. Water Supply (2022) 22 (5): 4888–4901.
Singh. P.K., Bhunya, P.K., Mishra, S.K., and Chaube, U.C. 2007. An extended hybrid model for synthetic unit hydrograph derivation. Hydrology. 336:347– 360.
US Army Corps of Engineers. 2001. Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) User Manual.
Wang, W., Zhao, Y., Chau, K., Xu, D., Liu; Ch., 2021. Improved flood forecasting using geomorphic unit hydrograph based on spatially distributed velocity field. Journal of Hydroinformatics, 23 (4): 724–739. doi: https://doi.org/10.2166/hydro.2021.135
Willmot, C.J. 1984. On the evaluation of model performance in physical geography in: Spatial Statistics and Models. Dordrecht. 443-460.
Yao, C., Li, Zh., Zhang, K., Huang, Y., Wang, J. 2022. Evaluating performance dependency of a geomorphologic instantaneous unit hydrograph-based hydrological model on DEM resolution. Water Science and Engineering, In press. Bastola, S., https://doi.org/10.1016/j.wse.2022.04.002
Yue, S., Taha, B.M.J., Bobee, B., Legendre, P., Bruneau, P., 2002. Approach for describing statistical properties of flood hydrograph. Hydrologic Engineering. ASCE. 7(2):147–153.