آلومتری توان محیطی در نظام چیدمان فضایی منطقه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی.

2 استاد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/gmpj.2022.320190.1324

چکیده

در هر سرزمینی فضا و پدیده‌های جغرافیایی هویت مکانی ویژه ای را برای آن مکان تعریف میکنند. تودهی باتولیتی شیرکوه و چاله یزد دارای حافظه طبیعی هستند که آثاری را از گذشته‌های دور در خود به صورت پنهان و یا آشکار همراه دارند. این پژوهش با هدف کشف هویت مکانی چاله ی یزد پس از بررسی منطق چیدمان سازمندی‌های اجتماعی در فضا به محاسبه مولفه‌های آلومتری و رابطه آستانه تعادلی توانش محیطی پرداخته که با تبیین و تدوین الگو و چینش فضای سکونتگاهی، از منظر دانش ژئومورفولوژی و بر اساس دیدگاه گیلبرت که متکی به نوعی پدیدارشناسی تاویلی است، به تحلیل و ارزیابی نظریه"شناخت شناسی" در قلمرو ویژگیهای ژئومورفیک منطقه اقدام نموده است. با توجه به اینکه منطق چیدمان فضایی شهرها تابعی از خط ساحلی دریاچه قدیمی یزد و سازمندیهای روستایی در این منطقه تابعی از خط تعادل آب و یخ در دوران برودتی کواترنری بوده، رابطه توان محیطی بدست آمده برای منطقه، مکانیزم تعادلی بین چکاد و چاله را در گذشته نشان میدهد که امروزه با توجه به افزایش ارتفاع خط برفمرزشیرکوه و کاهش شدید سطح یخ پوش، نسبت VL و IA به سمت صفر میل کرده و از گراف تعادلی فاصله گرفته که ناتعادلی به وجود آمده نشان‌دهنده این است که سطح یخ پوش دیگرتوانایی تغذیه‌ی چاله یزد را نداشته، در نتیجه توانش محیطی شهر یزد بسیار اندک شده و در این میان تنها دستاورد فناورانه مردم این خطه (ابداع قنات)، سبب استمرار مکانیزم آلومتری طبیعی بین چکاد و چاله جهت تداوم حیات در این سرزمین گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental power Allometry and the logic of space syntax in Yazd

نویسندگان [English]

  • somayeh shahri 1
  • Mohammed Hussain Ramesht 2
1 Department of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Physical Geography, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction

“Space identity” and this effects on analyzing the patterns of settlements and their space syntax, have opened new horizons in geomorphology and presented cognitive geomorphology to its world. Cognitive geomorphology is the understanding of space identity and its contribution to the meaning of collective biomass patterns of social mechanisms (Valdi, 1400). In cognitive geomorphology, the relationship between natural and human phenomena has become more clear and suggests the necessity of cooperation and cooperation of natural and social researchers. Obviously, what has been understood and obtained in the phenomenological method and space analysis of digital data is significantly different from what is mentioned in classical geomorphology. In cognitive Geomorphology, space identity is of particular importance in understanding the environment. In order to gain recognition and understanding of space identity, we must return to the memory of natural history, space and the logic of space syntax. In this research, by explaining and formulating the pattern of settlement space, in the realm of geomorphological knowledge and based on Gilbert's view, which relies on a kind of Paraphrastic phenomenology, The theory of "cognition" was analyzed and evaluated according to the geomorphic characteristics of the region. Geomorphic evidences, statistics and their role in identifying social mechanisms were investigated. Accordingly, in Yazd basin, the space identity of glaciers and lakes played a significant role in the syntax of urban and rural configurations. That,the logic of space syntax of cities can be considered as a function of the coastline of old Lake Yazd and rural mechanisms in this region as a function of the water and ice equilibrium line during the Quaternary cryogenic period. In the meantime, the technological achievement of the people of this region, with the invention of Qanat in the continuation of the natural Allometry relationship between mountain and the hole of this region despite major environmental changes, can be considered as one of the empirical intelligences of these peoples from the cognition and understanding of the environment.Methodology

The present study was conducted by phenomenological method. This method has a trend to advance the research objectives, which includes the following steps:

Step 1: In this stage, based on the theory of "lakes of the fourth era of urban civility bed in Iran", (Ramesht 2001) the pits of Yazd were studied and its lake was proved. Topographic analysis (PO) was performed. Therefore, in this stage, the characteristics of Yazd hole and its relationship with the mountains adjacent to it were determined.

Step 2: At this stage, it was necessary to identify the identity-building parameters in the region based on its historical memory because the existence of this lake raised the question of what mechanism the water of these lakes was directed to this hole by and what characteristics it had.Therefore, first, the separation of Yazd Lake from meybod hole of Ardakan from the hydrologic point of view, then the alometry components were calculated.

Step 3: In this stage, based on Hillier's method, the relationship between glaciers and node points of biological identity was drawn and after achieving the syntx of these points in space, its logic was calculated.

Results and Discussion

In this study, the discovery of space identity and its role in the identification of social crystals in Yazd is the main goal in cognitive geomorphology. The researcher's view and subjective background here have played the main pillar in a new approach to creating social mechanisms in cities and villages of Yazd and also played an important role in presenting the final propositions as a result of the work.

The two space identities of glacier and lake obtained in this study have defined the logic of space syntax of cities and villages of Yazd. The logic of this space syntax was the theory of "hillier space syntax logic", which has been confirmed with the support of the theory of "lakes of the fourth era of urban civility in Iran", "Geoallometry" theory and "space cognition" theory.

Conclusion

The results can be considered as a foundation for fundamental planning studies in Yazd province, which are expressed as several propositions:

1- Yazd-Meybod-Siahkouh pit formed a lake during the Qutterner era. The lake was divided into two lakes of Yazd and Meybod-Siyahkuh due to tectonic factor. Yazd Lake dried up a little later because it benefited from the support of Shirkooh and the building of Yazd city was founded on the lake bed. The meybod-siahkouh derpache was dried earlier in the thermal period and the first social mechanism was built on the terrace of Meybod Lake and the traces of the lake are now seen as desert in Siahkouh.

2- Geoalometry theory in Yazd showed that the ratio of lake surface to ice-making surface was proportional in the past, but today this ratio has disappeared and unbalanced has occurred in this ratio.

3- Glacial space identity and water and ice equilibrium line play an undeniable role in the logic of rural layout. Spatial identity of lake and land and water equilibrium line play an essential role in the logic of urban syntax. These two identities are relics of the memory of the region's past natural history, some of which have been left behind.

4- Biological crystals in the formation of yazd urban network organization and villages reflect their superiority in space identity and with the pattern of urban and rural social mechanisms in identity-building points (water and ice and land equilibrium line). Of course, what happened in the modern era in Yazd has been the disruption of this order in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental power Allometry
  • the logic of space syntax
  • cognitive Geomorphology
  • space identity
  • social configuration
باباجمـــالی، ف.، 1393، آلومتری تولید یخ و هویت مکانی ها زیستگاه های ایران مرکزی(ایده ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) ، جغرافیــــا و برنامــــه ریــــزی محیطــــی،ســال 25 ،پیــاپی 53 ،شــماره 1.
بور، والتر. 1376، شهر و مسئله تشخیص، ترجمه مهرناز مولوی، مجله آبادی. سال6. شماره 22.
بیرامعلی، ف.، 1390. کانون‌های یخ‌ساز رودخانة کرج در کواترنر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رامشت، محمدحسین، دانشگاه اصفهان، دانشکدة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی.
بیرانوند، ح.، رامشت، م ح. 1394. تحلیل شاخص‌های مورفومتری دریاچه‌های میان­کوهی زاگرس چین­خورده(مطالعه موردی: دریاچه قدیم خرم آباد)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 30، شماره 3، شماره پیاپی 118، پاییز.153-170 صص
پوری رحیم، علی اکبر، ، پدافند غیرعامل: راهبردی در دفاع سرزمینی، جغرافیا و برنامهریزی محیطی، سال 25 )پیاپی 53) ،شماره 1 ،بهار
رامشت، م ح.، 1380، دریاچه­های دوران چهارم؛ بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد پانزدهم، ص 37-13.
راهدان مفرد،م.،رامشت،م­ح.، 1395، سلسله تک­نگاشت­های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت :دستگاه جغرافیایی، مرکز الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت ،تهران .
لشگری تفرشی، ا.،1396، واکاوی رهیافتی نوین در شناخت نظری رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در چارچوب مکتب ساختارگرایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 32، شماره اول، شماره پیاپی124.
حسینی آ, توکلی م. پورطاهری م, رکن الدین افتخاری ع. 1398، تبیین مؤلفه های هویت منظر در روستاهای گردشگری دارای بافت با ارزش در ایران، نشریه پژوهش و برنامه ریزی روستایی،  پاییز 1398 , دوره  8 , شماره  4 (پیاپی 27); از صفحه 107 تا صفحه 125 .
جداری عیوضی، ج.، 1374، " ژئومورفولوژی ایران ". انتشارات پیام نور تهران
جمشــیدی، م. ۱۳8۲. ملاحظاتــی در مــورد نظریــه نحــو فضــا، مجله جستارهای شهرسازی، شماره ششم، صص۲5-۲0 
سلگی، ل.،1399. «پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی، نمونه موردی: سیستم فرمزای بادی در چاله سبزوار»، رساله دکتری، دانشکده‌ جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری.
شهری،س. کرم،ا. رامشت، م ح، اولیا، م ر، 1400، هویت مکانی  و نقش آن در شکل­گیری مدنیت شهری یزد، پژوهش‌‌های ژئومورفولوژی کمّی، سال دهم، شماره‎ 2، پاییز 1400،صص. 15-1
شهری،س. 1401، منطق چیدمان فضایی سکونتگاه­های یزد بر اساس قنات، نشریه علمی پژوهشی معماری اقلیم گرم و خشک، دانشکده هنر و ممعاری دانشگاه یزد، دوره دهم، شماره‎15
صفاری، ا، حاتمی فر ،ر،.1393. تبیین تحولات پالئوهیدروژئومورفولوژی منطقه کوهدشت، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال چهاردهم، شماره 33 ، تابستان ص 75-51.
عبــاس زادگان، م. ۱۳8۱، روش نحو فضا در فرایند طراحی شــهری با نگاهی به شهر یزد، فصلنامه مدیریت شهری، شماره9، صص۱۱5-6۴
عظیمی­راد، ص.، روستایی، ش.، مختاری، د.، حجازی، س ا.، یمانی، م. ،1396، دیرینه ژئومورفولوژی سکانس­های دریاچه­ای و تأثیرات آن بر مدنیت منطقه سیمره، فصلنامه کواترنری ایران، دوره 3، شماره 2، صص 105-91.
عیسی­پره، ز.، 1398. عوامل هویت­ساز ژئومورفیک در جگه خوزستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته ژئومورفولوژی،گروه جغرافیای دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی، دانشگاه اصفهان.
فتوحی، ص؛ عطایی کیا، ا ؛ رحیمی ،د. 1397، پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1397، صفحه 159-172 
گلی مختاری، ل.، 1391، آلومتری در ژئومورفولوژی، رسالة دکتری، رشتة ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ریزی.
مارکوس، کلر کوپر، 1382. خانه به مثابه نماد خویشتن. ترجمه احد علیقلیان. منبع: خیال (فرهنگستان هنر ) بهار 1382 شماره 5.
محمدیان، ع.، 1396 ، نسبی گرایی در ژئومورفولوژی شهری مطالعه موردی منطقه شهری اهواز، رساله دکتری،دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران.
محمدیان، ع. ، صفاری، ا.، کرم، ا. ،1398، منطق چیدمان فضایی سکونتگاه­های جلگه خوزستان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، دوره 9، شماره 33، صص 160-147.
-محمودی محمدآبادی، ط، رامشت، م ح.، 1397، طرحواره آمایش بنیادین ایران و افتراقها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و سوم، شماره اول، بهار 1397 ، شماره پیاپی 128، ص26-38.
معیری و محمودی،1381. شکل­گیری مدنیت ازنا بر بستر دریاچه­ای کهن، ،مجله سپهر، دوره پانزدهم ،شماره 57، ص 29-26.
ولدی، م.، 1400. تحلیل چیدمان ژئوسینابس­های آبی جهت کنترل سیلاب­های منطقه دهلران، رساله دکتری، اساتید راهنما امیر صفاری و امیر کرم،  دانشگاه خوارزمی.
A Penn, B Hillier, D Banister, J Xu, 1998.Configurational modelling of urban movement networks. Environment and Planning B: planning and design 25 (1), 59-84
Alexander, C. (1965). A city is not a tree. Ekistics, 139, 344-348.
Bafna, Sonia )2003(, Space Syntax A Brief Introduction to Its Logic and Analytical Techniques,Environment and Behaviour, Vol. 35 No. 1, January2003,
(january 2003 17-29, DOI: 10. 1177/ 0013916502238863, Sage Publications)
B Hillier, J Hanson. 1984. The social logic of space, Cambridge: Press syndicate of the University of Cambridge
-Bill Hillier, Julienne Hanson, 1984, Cambridge University Press- Architecture and society - 281 pages
Hillier. B. 2007. Space is the machine: a configurational theory of architecture. Space Syntax. P380.
Makrí, M., & Folkesson, C. (2000),Accessibility measures for analyzes of land use and traveling with geographical information systemsPaper presented at the Urban Transport Systems: Proceedings of 2nd KFB-Research Conference, Lund, Sweden.
Vaughan, L ,Hillier, B;(2007), The city as one thing, Progress in Planning,(special issue on The Syntax of Segregation, edited by Laura Vaughan), 67, pp 205–230.